Тука се прикажани сите објавени курсеви во Република Mакедонија и надвор од неа финансирани од Министерството за Образование и наука и останати институции. Истите се поделени на одредени области кои во себе содржат опис на курсот, времетраење, паричен износ и останати дополнителни информации. До нив може да пристапите со едноставно селектирање на областа во која се наоѓаат сите моментално објавени курсеви за одредената област.