«Назад

Конкурс за доделување на 20 стипендии за додипломски и постдипломски студии по старотурски јазик

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/00, 44/02,82/08, 167/10 и 51/11),  член 49 од Законот за студентски стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/13, 30/13,  120/13,  41/14 и 146/2015) и член 2 став 1 алинеја 5 од Правилникот за видот на студентските стипендии и начинот на доделување на студентските стипендии на студенти кои студираат во странство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/13), член 52 од Законот за научно-истражувачка дејност (“Службен весник на Република Македонија” бр. 46/08, 103/08, 24/11, 80/12, 24/13, 147/13 , 41/14,145/2015 и 154/2015) и член 4 став 6 од Правилникот за начинот и постапката за финансирање, создавање и усовршување на научно-истражувачките кадри (“Службен весник на Република Македонија” бр. 18/12, 64/13, 98/13, 70/14,  88/14, 74/2015, 140/2015 и 178/2015) Министерството за образование и наука распишува

 

К  О  Н  К  У  Р  С

за доделување на 20 стипендии за додипломски и постдипломски студии по старотурски јазик

 

УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ ПО СТАРОТУРСКИ ЈАЗИК:

 

Право на стипендија има кандидатот кој ги исполнува следните услови:

1.    Да  има завршено четиригодишно средно образование;

2.    Да е примен на додипломски студии од прв циклус, за прв пат во прва година во академската 2016/2017 година на некој од универзитетите каде се изучува старотурскиот (отомански) јазик;

3.    Да не е корисник на стипендија од други даватели;

4.    Да е државјанин наРепубликаМакедонија.

 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ

1.    Пријава

2.    Свидетелства за завршени I, II, III и IV година од средно образование, и/или потврда за запишана IV година, а дипломата за завршено средно образование и постигнатиот успех дополнително да седостави припотпишување на договор (заверени на нотар);

3.    Доколку кандидатот го завршил средното образование во странство да достави доказ за извршена нострификација на дипломата од страна на Министерството за образование и наука;

4.    Потврда од високообразовната установа дека кандидатот е примен прв пат во прва година на додипломски студии од прв циклус во академската 2016/2017 година, потврда за времето на започнување на семестарот, бројот на семестри на студиите и износот на уписнината;

5.    Своерачно потпишана изјава дека кандидатот не е корисник на стипендија за додипломски студии од прв циклус од други даватели (заверена на нотар).

6.    Мотивациско писмо;

7.    Меница во форма на нотарски акт како средство за обезбедување на исплатените средства;

8.    Уверение за државјанство на Република Македонија.

 

УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИИТЕ ЗА ПОСТДИПЛОМСКИ  СТУДИИ ПО СТАРОТУСКИ ЈАЗИК:

Право на стипендија за постдипломски студии има кандидатот кој ги исполнува следните услови:

1.    Да има завршено академски студии од прв циклус во траење од три, односно четири години  или да има нострифицирано диплома за академски студии од прв циклус стекнати во странство (предност имаат кандидатите коишто студирале на некоја од студиските програми по историја);

2.    Да е примен на академски студии од втор циклус прв пат во прва година во академската 2016/2017 година на некој одуниверзитетите каде се изучува старотурскиот (отомански) јазик;

3.    Да не е корисник на стипендија од други даватели;

4.    Да е државјанин на Република Македонија.

 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИЗА ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ

·      Пријава

·      Диплома за завршени академски студии од прв циклус или нострифицирана диплома за академски студии од прв циклус стекнати во странство;

·         Потврда од високообразовната установа дека кандидатот е примен прв пат во прва година на академски студии од втор циклус во академската 2016/2017 година,

·         Потврда за времето на започнување на семестарот, бројот на семестри на студиите и износот на уписнината;

·         Своерачно потпишана изјава дека кандидатот не е корисник на стипендија за академски студии од втор циклус од други даватели (заверена на нотар).

·         Мотивациско писмо;

·         Меница во форма на нотарски акт како средство за обезбедување на поврат на исплатените средства;

·         Уверение за државјанство на Република Македонија.

 

Документите кои се издаваат од институции во други земји потребно е да бидат преведени на македонски јазик од овластен судски преведувач.

 

Потребнитедокументи за доделување на стипендиите за академските студии од прв или втор циклус може да се доставуваат во оригинал или копии заверени на нотар.

 

СТИПЕНДИЈА:

Министерството за образование и наука ги покрива сите трошоци за уписнина, месечна стипендија и авионски билет.

 

ОБВРСКИ НА ИЗБРАНИТЕ КАНДИДАТИ

Секој кандидат на којшто ќе му биде доделена стипендија потпишува договор со Министерството за образование и наука, со кој што се обврзува по завршување на студиите, да работи најмалку 10 години во РепубликаМакедонија

 

Кандидатите коишто успешно ќе ги завршат студиите, по враќањето во Република Македонија имаат обезбедено работно место во Државниот Архив на Република Македонија, Институтот за национална историја, Македонската академија на науки и уметности или во друга соодветна институција.

 

НАЧИН И РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ

 

Документите да се достават до Министерството за образование и наука на ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54, 1000 Скопје (со назнака стипендии за академски студии од прв  или  втор циклус во странство). Крајниот рок за пријавување е 30.09.2016 година.

 

По однос на доделувањето на стипендиите за додипломски и постдипломски студии за изучување на старотурскиот јазик на некој од светските универзитети за академската 2016/2017 година, одлучува посебна Комисија, која е должна најдоцна во рок од 15 дена по завршување на овој Конкурс да одлучи по пријавите на кадидатите и истите да ги информира.

 

Документите кои нема да бидат комплетни или доставени по крајниот рок нема да се разгледуваат.

 

Подетални информации за условите и критериумите под кои ќе се доделуваат стипендиите можат да се добијат во Министерството за образование и наука.

 

Контакт лице: Анастасија Трајковска, anastasija.trajkovska@mon.gov.mk

 

Në bazë të nenit 55, paragrafi 1 të Ligjit për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë"  nr.58/00, 44/02, 82/08, 167/10 dhe 51/11), nenit 49 të  Ligjit  për standarde të studentëve  ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr.15/13, 30/13, 120/13 dhe 41/14 dhe 146/2015)  dhe nenit 2 paragrafi 1 alinea 5 të  Rregullores  për llojin e bursave studentore dhe mënyrën e ndarjes së bursave për studentët që studiojnë jashtë vendit ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 169/13), nenit 52 nga Ligji për veprimtari shkencoro-hulumtuese ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 46/08, 103/08 , 24/11, 80/12, 24/13, 147/13,  41/14, 145/2015 dhe  154/2015) dhe nenit 4 paragrafi 6 të  Rregullores  për mënyrën dhe procedurën e financimit, krijimit dhe përsosjen e  kuadrove shkencoro-hulumtuese ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr.18/12, 64/13, 98/13, 70/14 dhe 88/14, 74/2015, 140/2015 dhe  178/2015) Ministria e Arsimit dhe Shkencës shpall:  

K O N K U R S 
për ndarjen e 20 bursave për studime deridiplomike  dhe pasdiplomike nga gjuha e vjetër turke

 

 

KUSHTET PËR NDARJEN E BURSAVE PËR STUDIME DERIDIPLOMIKE  NGA GJUHA E VJETËR TURKE:

Të drejtë burse  ka  kandidati   i  cili  i  plotëson  kushtet në vazhdim :
1.    Të ketë kryer arsimin e mesëm katër vjeçar;
2.    Të jetë pranuar në studime deridiplomike  të ciklit të parë, për herë të parë në vitin e parë në vitin akademik 2016/2017 në ndonjërin nga  universitetet  ku studiohet gjuha e vjetër turke (otomane);
3.    Të mos jetë shfrytëzues i ndonjë  burse tjetër;
4.    Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë.

 

 

 

DOKUMENTET E NEVOJSHME PËR STUDIME DERIDIPLOMIKE  
1.    Fletëparaqitje 
2.    Dëftesat e viteve I, II, III dhe IV dhe/ose vërtetimi për regjistrimin e vitit të IV, kurse diploma për përfundimin e shkollës së mesme dhe suksesi i arritur të dorëzohet poashtu gjatë nënshkrimit të kontratës (të vërtetuara në noter); 
3.    Nëse kandidati ka përfunduar arsimin e mesëm jashtë vendit atëherë duhet të dorëzojë  vërtetim për nostrifikimin e diplomës nga ana e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës;
4.    Vërtetim nga institucioni i arsimit të lartë që kandidati është pranuar për herë të parë në vitin e parë të studimeve deridiplomike  të ciklit të parë në vitin akademik 2016/2017, vërtetim për kohën e fillimit të semestrit, numrin e semestrave të studimeve dhe shumën e regjistrimit;
5.    Deklaratë të  nënshkruar nga vetë kandidati se  nuk është shfrytëzues  i ndonjë  burse tjetër për studime deridiplomike  të ciklit të parë (të vërtetuar në noter );
6.    Letër motivimi;
7.    Kambial në formë të aktit notarial si mjet për sigurimin e mjeteve të paguara; 
8.    Certifikat  për shtetësinë e Republikës së Maqedonisë.

 

KUSHTET PËR NDARJEN E BURSAVE PËR STUDIME PASDIPLOMIKE NGA GJUHA E VJETËR TURKE:
Të drejtë për bursë për studime pasdiplomike ka  kandidati i  cili  i plotëson  kushtet në vazhdim :
1.    Të ketë përfunduar studimet akademike të ciklit të parë në kohëzgjatje prej tre respektivisht katër viteve, ose të ketë diplomë të nostrifikuar për studime akademike të ciklit të parë të fituar jashtë vendit (përparësi kanë kandidatët që kanë studiuar në ndonjë program studimor nga dega e historisë); 
2.    Të jetë pranuar në studime akademike të ciklit të dytë për herë të parë në vitin e parë të vitit akademik 2016/2017 në ndonjë universitet ku studiohet gjuha e vjetër turke (otomane);
3.    Të mos jetë shfrytëzues  i ndonjë  burse tjetër;
4.    Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë.

 

DOKUMENTET E NEVOJSHME PËR STUDIME PASDIPLOMIKE
•    Fletëparaqitje 
•    Diplomë për studimet e kryera akademike të ciklit të parë ose diplomë të  nostrifikuar për studimet akademike të ciklit të parë të fituar jashtë vendit;
•    Vërtetim nga institucionet e arsimit të lartë që kandidati është pranuar për herë të parë në vitin e parë të studimeve akademike të ciklit të dytë në vitin akademik 2016/2017;
•    Vërtetim për kohën e fillimit të semestrit, numrin e semestrave të studimit dhe shumën e regjistrimit;
•    Deklaratë të  nënshkruar nga vetë kandidati se  nuk është shfrytëzues  i ndonjë  burse tjetër  për studime akademike të ciklit të dytë (të vërtetuar në noter );
•    Letër motivimi
•    Kambial në formë të aktit notarial si mjet për sigurimin e kthimit të mjeteve të paguara;
•    Vërtetim për shtetësinë e Republikës së Maqedonisë

Dokumentet e lëshuara nga institucionet e vendeve tjera duhet të përkthehen në gjuhën maqedonase nga përkthyes i autorizuar gjyqësor.

Dokumentet e nevojshme për ndarjen e bursave për studime akademike të ciklit të parë ose ciklit të dytë mund të dorëzohen origjinal ose kopje të vërtetuara në noter
 

BURSA:

Ministria e Arsimit dhe Shkencës i mbulon të gjitha shpenzimet e regjistrimit, bursë mujore dhe biletë  avioni.

DETYRIMET E KANDIDATËVE TË PËRZGJEDHUR
Secili  kandidat të cilit do t’i ndahet burse , nënshkruan marrëveshje me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, me ç'rast është i obliguar  që pas studimeve, të punon të paktën 10 vite në Republikën e Maqedonisë.
Kandidatët të cilët me sukses do t’i përfundojnë studimet e tyre, pas kthimit në Republikën e Maqedonisë u sigurohet vendi i punës në Arkivin Shtetëror të Republikës së Maqedonisë, Institutin e Historisë Kombëtare, Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë ose në ndonjë institucion tjetër adekuat.

MËNYRA DHE AFATI I APLIKIMIT

Dokumentet të dorëzohen n Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës në Rr. Shën Kirili dhe Metodi nr. 54, 1000 Shkup ( me shënim burse për studime akademike të ciklit të parë ose ciklit të dytë jashtë vendit ). Afati i fundit për aplikim është 30.09.2016

Për ndarjen e bursave për studime deridiplomike dhe pasdiplomike për mësimin e gjuhës së vjetër turke në njërin nga universitetet botërore për vitin akademik 2016/2017 vendos Komisioni, i cili është i obliguar në afat prej 15 ditëve pas përfundimit të Konkursit të vendos në bazë të fletëaplikimeve të kandidatëve dhe gjithashtu  t'i informojë ata .

Dokumentacioni i pa kompletuar ose i dorëzuar pas përfundimit të afatit nuk do të shqyrtohet.

Informacione më të hollësishme për kushtet dhe kriteret në bazë të cilëve do të ndahen bursat mund të merren në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës.

Personi kontaktues: Anastasija Trajkovska, anastasija.trajkovska@mon.gov.mk

Коментари
Trackback URL:

Уште нема коментари. Бидете прв.

НАЈНОВИ АКТИВНОСТИ НАЈНОВИ АКТИВНОСТИ

Прикажани 1 - 5 од 10 резултати.
на 2

   

СТИПЕНДИИ КУРСЕВИ
СЕМИНАРИ/НАУЧНИ
КОНФЕРЕНЦИИ
РЕЗУЛТАТИ КОНТАКТ FOREIGN STUDENTS
           
Во Р.Македонија По држави По држави      
Надвор од Р.Македонија По области По области