«Назад

Измена на конкурс за доделување на стипендии за последипломски студии на ЈНУ Институт за филм, Филмска академија - Охрид за академската 2015/2016

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управата (“Службен весник на Република Македонија” бр.58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), член 52 од Законот за научно-истражувачка дејност (“Службен весник на Република Македонија” бр. 46/08, 103/08, 24/11, 80/12, 24/13, 147/13, 41/14 и 145/15) и член 3-аод Правилникот за начинот и постапката за финансирање, создавање и усовршување на научно-истражувачките кадри (“Службен весник на Република Македонија” бр.18/12, 64/13, 98/13, 10/14, 88/14, 74/15, 140/15 и 178/15),Mинистерството за образование и наука распишува

           

КОНКУРС

за измена на конкурс за доделување на стипендии за последипломски студии на ЈНУ Институт за филм, Филмска академија - Охрид за академската 2015/2016 година

 

Во делот I Услови за доделување на стипендија, точка 2 зборовите “и постигнат просечен успех од прв циклус на студии од најмалку 7,50” се бришат

Останатите услови од конкурсот остануваат непроменети

Коментари
Trackback URL:

Уште нема коментари. Бидете прв.

НАЈНОВИ АКТИВНОСТИ НАЈНОВИ АКТИВНОСТИ

Прикажани 1 - 5 од 10 резултати.
на 2

   

СТИПЕНДИИ КУРСЕВИ
СЕМИНАРИ/НАУЧНИ
КОНФЕРЕНЦИИ
РЕЗУЛТАТИ КОНТАКТ FOREIGN STUDENTS
           
Во Р.Македонија По држави По држави      
Надвор од Р.Македонија По области По области