Стипендии од Министерството за образование, култура, спорт, наука и технологија (Monbukagakusho) на Јапонија за 2015-2017 година

К О Н К У Р С

за доделување на стипендии од Министерството за образование, култура, спорт, наука и технологија (Monbukagakusho) на Јапонија за 2015-2017 година

 

Доделените стипендии се однесуваат за усовршување или последипломски студии.

а) Усовршување: времетраењето на стипендиите е 2 години (април 2015 - март 2017 год.) или 1,5 години (октомври 2015 до март  2017 год.).

б) Последипломски студии- магистратура или докторат, (април или октомври 2015година).

Првите шест месеци од престојот се посветени на изучување на јапонскиот јазик.

 

Стипендиите се наменети за усовршување или последипломски студии во сите научни области. На кандидатите не им е дозволено да се усовршуваат или да ги реализираат последипломските студии во Јапонија во област која што не е сродна со областа во која што ги завршиле своите додипломски студии.

 

Заинтересираните кандидатитреба да ги исполнуваат следните услови:

1.          да се државјани на Република Македонија;

2.         да не се постари од 35 години во времето на отпочнување на престојот во Јапонија;

3.         да се имаат стекнато со универзитетска диплома, или да се пред завршување на студиите (да дипломираат до март или септември 2015 год.);

4.        да бараат усовршување во својата или сродна научна област;

5.         да се согласни да го изучуваат јапонскиот јазик.

 

Стипендијата вклучува:

1.          месечен надоместок:~143.000–145.000 јапонски јени/месец;

2.         авионски билет (Македонија –Јапонија-Македонија);

3.         школарина.

 

Потребни документи за конкурирање:

(1)      Пријава (веб страна на МОН);

(2)      Пополнета апликација (веб страна на МОН);

(3)      Област на студии и Програма за планот на истражување (веб страна на МОН);

(4)      Четири (4) оригинални фотографии  (4,5 x 3,5 см)

(5)      Фотокопија од дипломата за завршен факултет (заверена на нотар) и  превод на англиски јазик од овластен судски преведувач;

(6)      Фотокопија од уверението за положените испити со оцени и просечен успех (заверена на нотар) и превод на англиски јазик од овластен судски преведувач;

(7)      Препорака од универзитетски професор (веб страна на МОН);

(8)      Препорака од работодавецот (за кандидатите кои се вработени);

(9)      Абстракт од тезите;

(10)   За кандидати од областа на уметноста или музиката: фотографија на лично изработено дело или снимено музичко дело на ЦД.

 

Документите мора да бидат напишани на јапонски или англиски јазик.

Сите документи се приложуваат во  3 примероци (1 оригинал и 2 обични фотокопии) во архивата на Министерството за образование и наука (поранешна зграда на Нова Македонија – приземје) или по пошта на адреса: Министерство за образование и наука,  Сектор за наука и техничко-технолошки развој, ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54, 1000 Скопје.

 

Пријава и апликација за поднесување на кандидатитурите, како и подетални информации може да се најдат во прикачените документи на текстот на Конкурсот објавен на веб страната на Министерството за образование и наука: www.stipendii.mon.gov.mk.

Лице за контакт: Јулијана Балевска, Сектор за наука и технолошко-технички развој, e-mail: julijana.balevska@mon.gov.mk тел: 3140 182.

 

Краен рок за пријавување: 13 јуни 2014 година

Линкови до потребните документи:

- Пријава
- MEXT 2015 Poster

- MEXT 2015 Notes for Applicants

- MEXT 2015 Application Form

- MEXT 2015 Application Guidelines

- MEXT 2015 Recommendation Form

- MEXT 2015 Field Study and Research Program Plan

Универзитетот за технологија во Виена доделува стипендии за магистерски студии „Обновливи извори на енергија во Централна и Источна Европа“

Соопштение за доделување на стипендии од  Универзитетот за технологија во Виена за магистерски студии „Обновливи извори на енергија во Централна и Источна Европа“

 

                Универзитетот за технологија во Виена за 2014 година за поддршка на земјите на Централна и Источна Европа доделува две стипендии за магистерски студии „Обновливи извори на енергија во Централна и Источна Европа“

Стипендиите се наменети за поединци со најмалку 2 години работно искуство во компании, организации и администрација кои се ангажирани во проекти за планирање или евалуација на обновлива енергија или за финансирање, промоција и законско лиценцирање на капацитети за користење на обновлива енергија или на заштита на околината. 

Висината на стипендијата измесува 13.000 евра за покривање на трошоците за школарината и стручните екскурзии, вклучени во програмата на студиите, а кандидатите  треба да обезбедат средства за престојот.   

Освен овие  стипендии се одделуваат и три грантови во износ од  6500 евра.

Најсоодветните кандидати ќе бидат повикани за разговор.

Крајниот рок за поднесување на апликацијатае 27 јуни 2014 година,

Подетални информации за програмата на студиите, за начинот и роковите за прием може да се најдат на следнава адреса:

 

Vienna University of Technology

Continuing Education Center

Operngasse 11/017

A-1040 Vieна

Tel.+ 43 (0) 15880141721, Fax: + 43 (0) 15880141799

E –mail: newenergy@tuwien.ac.at;

     www. newenergy.tuwien.ac.at

 

 

                                                  

Конкурс за стипендии на француската влада за постдипломски студии во Франција

Конкурс за стипендии на француската влада за постдипломски студии во Франција

едногодишни, за ниво мастер или докторат.

 

Конкурсот е отворен за кандидати кои се заинтересирани да следат студии во Франција, на ниво Мастер или Докторат.

 

Приоритетот ќе им биде даден на студиите на ниво Мастер 2 и на домените на студии кои не постојат или се недоволно развиени во земјава.

 

Кандидатите треба да презентираат потврда дека конкурирале или дека оствариле контакт со француски универзитет. Стипендијата се активира после добивањето на официјален документ за прием.

Напомена: Барања за студии на приватни универзитети во Франција нема да бидат разгледувани.

Потребни документи за пријавување:

-     Пополнето барање за стипендија;

-      Потврда дека кандидатот конкурирал на Мастер или Докторат;

-      Копија од диплома и уверение за положени испити со заверен  судски превод на француски јазик; 

-     Две препораки од професори;

-      Писмо за мотивација во кое кандидатот  треба да ги изнесе своите видувања за начинот и конкретната примена на здобиените знаења од студирањето, после враќањето  во земјата;

-     Потврда за познавање на францускиот јазик;

-     Една фотографија

Некомплетните барања нема да бидат разгледувани.

По извршената претселекција врз основа на документите, кандидатите ќе бидат повикани на разговор.

Целосната документација во вкупно три истоветни примероци од кои два на француски и еден на македонски јазик, треба да биде доставена во предвидениот  рок  во  Одделот на КампусФранс, на адресата дадена подолу. Ниеден друг документ нема да биде примен после тој датум (освен потврдата за дефинитивниот прием).

 

За сите дополнителни информации, можете да се обратите во:

Одделот на КампусФранс во Францускиот институт

Градски ѕид, блок 5, П. Фах 388, 1000 Скопје

Тел: 02 / 3129 288

 

Лице за контакт: Г-ѓа Сузана ПЕШИЌ

suzana.pesik@ifs.mk

 

Краен рок за пријавување : 30-ти април 2014

Стипендии за втор циклус на студии од областа на јавното здравство во Израел

 Стипендии за втор циклус на студии од областа на јавното здравство

 

Министерството за образование и наука на Република Македонија известува дека Израелската агенција за развој на меѓународната соработка МАШАВ, во соработка со Браун Школата за јавно здравство и медицински науки при Хебрејскиот Универзитет доделува стипендии за втор циклус студии од областа на јавното здравство.

Барателот на стипендијата треба да има завршено прв циклус академски студии од областа на медицина или во една од основните биотехнички или општествени науки, релевантни за медицински науки.

Практично искуство во јавното здравство се зема во предвид, како и научните достигнувања.

Студентите мора да имаат општо познавање на  компјутерски вештини.

Сите заинтересирани кандидати повеќе информации за програмата, можностите за добивање на стипендија, како и за начинот на аплицирање (апликациите не се поднесуваат во Министерството за образование и наука на Република Македонија) можат да добијат на:тел. 972-2-677-7115, факс: 972-2-643-1086, е-mail: IMPH@ekmd.huji.ac.il, како и  на следните веб страни:

https://medicine.ekmd.huji.ac.il/schools/publichealth/En/Candidates/Pages/default.aspx   и

http://publichealth.huji.ac.il

 

Заинтересираните кандидати апликацијата треба да ја достават до Браун Школата за јавно здравство и медицински науки при Хебрејскиот Универзитет најдоцна до 10 мај 2014 година на следната адреса

 

International MPH Program  

Hebrew University-Hadassah Joseph H. and Belle R. Braun 

Schoolof Public Healthand Community Medicine  

P.O. Box 12272

Jerusalem, Israel 9112102

 

Линкови

Брошура

Апликациска форма

Апликациска форма (Англиски јазик)

Конкурс за доделување стипендии од Американ колеџ во Солун за студии од втор циклус за програма на Американ колеџ во Солун за академската 2014/2015

 

Врз основа на Меморандумот за разбирање за доделување на стипендии на Американ Колеџ од Солун број 07-5556/ од 4 јули 2012 година, меѓу Министерството за образование и наука на Република Македонија и Американ Колеџ Солун, Министерството за образование и наука распишува:

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ ОД АМЕРИКАН КОЛЕЏ ВО СОЛУН ЗА СТУДИИ ОД ВТОР ЦИКЛУС ЗА ПРОГРАМА НА АМЕРИКАН КОЛЕЏ ВО СОЛУН ЗА АКАДЕМСКАТА 2014/2015 ГОДИНА

 

Американ Колеџ од Солун обезбедува стипендии за постдипломски студии за студенти од Република Македонија. За студентите кои сакаат да аплицираат за постдипломски студии, Американ Колеџ од Солун обезбедува:

-10(десет) стипендии за студенти на постдипломско ниво (MBA) во износ од 50% од школарината. Вкупната школарина за постдипломско ниво е 12.960,00евра. Добитниците на оваа стипендија треба Да доплатат само 50% од овој износ и треба да ги намират другите трошоци поврзани со студирањето (сместување, храна, книги итн.).  Постдипломските студии на Американ Колеџ во Солун траат една (1) година како редовни студии или две (2) години како вонредни студии.

 

Студиски програми кои ги нуди Американ Колеџ од Солун за постдипломски програми (MBA) се:

 

Бизнис Администрација (MBA) со специјалности во:

-Банкарство и финансии

-Претприемништво

-Менаџмент

-Маркетинг

-Дигитален маркетинг

УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

Кандидатите кои ќе конкурираат за постдипломски студии (MBA) треба да ги исполнуваат следните услови:

- Да се државјани на Република Македонија;

- Да имаат завршено академски универзитетски студии од прв циклус;

- Да имаат одлично познавање на англискиот јазик (да имаат завршено претходно образование на англиски јазик или да имаат положено TOEFL со резултат 64, или IELTS со резултат 6). Кандидатите кои не поседуваат ниту еден од горенаведените сертификати, ќе бидат тестирани од страна на Американ Колеџ Солун. Тестирањето ќе се одржи во просториите на Министерството за образование и наука, на датум за кој кандидатите ќе бидат дополнително известени.

Потребни документи за пријавување на упис на втор циклус студии на Американ Колеџ во Солун

1. Пријава (се презема од http://www.stipendii.mon.gov.mk);

2. Пополнет формулар за аплицирање (испечатен) http://admissions.act.edu/;

3. Потполнет формулар за стипендија за втор циклус (испечатен)  http://www.act.edu/financial_aid/finaid.jsp?par=FINAID2;

4. Судски превод на англиски јазик од дипломата за завршени академски студии од прв циклус и од уверението за положени испити со оценки и просечен успех, заверени на нотар;

5. Фотокопија од сертификатот за познавање на англиски јазик (TOEFL или IELTS) заверена на нотар

6. Биографија (CV) на англиски јазик;

7. Потврда за приходи за членовите во семејството издадена од Управа за јавни приходи за претходната година ;

8. Фотокопија од пасош;

9. Две фотографии (големина за пасош).

 

ИЗБОР НА КАНДИДАТИТЕ:

Изборот на кандидатите ќе се изврши од страна на заедничка Комисија составена од претставници на потписниците на Меморандумот, во согласност со критериумите на Американ Колеџ Солун и законските прописи на Република Македонија.

Сите документи се приложуваат во три (3) примероци (еден оригинал и две фотокопии).

Краен рок за пријавување: 16 мај 2014 година заклучно до 16:00 часот.

Документите да се достават на адреса: Министерство за образование и наука, ул.„Св. Кирил и Методиј“ 54 (зграда на Нова Македонија, Архива-приземје), 1000 Скопје.  Лице за контакт: Билјана Зафировска, Сектор за високо образование, тел. 02 3227761

Директен линк до пријавата - ЛИНК

Прикажани 1 - 5 од 30 резултати.
Предмети по страница 5
на 6

НАЈНОВИ АКТИВНОСТИ НАЈНОВИ АКТИВНОСТИ

Прикажани 6 - 10 од 10 резултати.
на 2

   

СТИПЕНДИИ КУРСЕВИ
СЕМИНАРИ/НАУЧНИ
КОНФЕРЕНЦИИ
РЕЗУЛТАТИ КОНТАКТ FOREIGN STUDENTS
           
Во Р.Македонија По држави По држави      
Надвор од Р.Македонија По области По области