НР Кина доделува пет стипендии за македонските студенти

НР Кина доделува пет стипендии за македонските студенти

 

Министерството за образование и наука, ги известува сите заинтересирани студенти кои сакаат да го продолжат своето образование во НР Кина, дека кинескиот совет за стипендии за Академската 2016/2017 година, нуди целосни стипендии за студирање во НР Кина во времетреаење од една година, за вкупно пет (5) студенти од Република Македонија, од кои, двајца од минатата година ќе можат да ги продолжат нивните студии во НР Кина. Реалниот број на стипендисти од Република Македонија се три нови студенти.

Заинтересираните студнети можат да се пријават за постдипломски студии, bachelorстудии и visitingscholar.

Од кинескиот совет за стипендии информираат дека одговорна институција со која треба да се комуницира во врска со добивањето на горенаведените стипендии е Амбасадата на НР Кина во Скопје.

Мора да се напомене дека трошоците за меѓународната авионска карта не се покриени од кинеска страна, односно се на товар на студентот, а крајниот рок за доставување на апликациите е 30 април 2016 година.

Детални информации за стипендиите можат да се најдат на интернет страницата www. csc.edu.cn/laihua.

 

RP e Kinës ndanë pesë bursa për studentë nga Republika e Maqedonisë

 

            Ministria e Arsimit dhe Shkencës, njofton të gjithë studentët e interesuar të cilët arsimimin e tyre dëshirojnë ta vazhdojnë në RP të Kinës, se Këshilli  kinez  për bursë për vitin akademik 2016/2017, ndanë  bursa për studime në RP të Kinës në kohëzgjatje prej një viti, për gjithsej  pesë ( 5) studentë nga Republika e Maqedonisë, ku  dy nga viti i kaluar do të mund t'i vazhdojnë studimet e tyre në RP të Kinës.  Numri aktual  i bursistëve nga Republika e Maqedonisë është 3 studentë  të rinj.

Studentët  e interesuar mund të aplikojnë për studime pasdiplomike, studime  bachelor dhe visitingscholar.

Nga Këshilli kinez për bursa informojnë se institucion përgjegjës për të komunikuar në lidhje me marrjen e bursave të lartpërmendura është Ambasada e RP të Kinës në Shkup.

Duhet të theksohet se shpenzimet për biletën ndërkombëtare të aeroplanit nuk i mbulon pala kineze, përkatësisht shpenzimet janë ngarkesë e studentit, ndërsa afati i fundit për dorëzimin e Fletëaplikimeve është 30 prill 2016.

Informacione më të hollësishme  mund të gjenden në veb faqen www. csc.edu.cn/laihua.

Шведскиот институт доделува стипендии за магистерски студии, докторски студии и пост-докторски истражувања

Шведскиот институт доделува стипендии за магистерски студии, докторски студии и пост-докторски истражувања

 

За академската 2016/2017 година, Шведскиот институт доделува 16 стипендии наменети за кандидати од земјите од Западен Балкан, за магистерски студии, дел од докторски студии и пост-докторски истражувања од повеќе области, вклучувајќи: демократија, човекови права и родови прашања; економија и менаџмент; студии за животна средина; европски студии; право; и социјални и политички студии.

Стипендијата за магистерски студии ги покрива трошоците за школарина, животните месечни трошоци и здравственото и имотно осигурување, а на стипендистот му се доделува и еднократен надоместок за патните трошоци. Стипендиите за докторски студии и пост-докторски истражувања ги покриваат животните трошоци во времетраење на програмата.

Заинтересираните кандидати за стипендијата за магистерски студии, процесот за пријавување треба да го започнат најдоцна до 15.01.2016 година. Повеќе информации за условите и критериумите за пријавување се достапни на:

 https://eng.si.se/areas-of-operation/scholarships-and-grants/si-scholarships-for-the-western-balkans-for-masters-level-studies/

Краен рок за пријавување на кандидатите заинтересирани за стипендиите за докторски студии или пост-докторски истражувања е 16.01.2015 година. Повеќе информации се достапни на: https://eng.si.se/areas-of-operation/scholarships-and-grants/si-scholarships-for-the-western-balkans-for-phd-studies-and-postdoctoral-research/

 

 

Instituti suedez ndanbursa për studime të magjistraturës, studime të doktoraturës dhe hulumtime  pas-doktoraturës

 

Për  vitin akademik 2016/2017, Instituti suedez ndan 16 bursa dedikuar për kandidatët  e vendeve të  Ballkanit  Perëndimor, për studime të magjistraturës, pjesë e studimeve të doktoraturës dhe pas - doktoraturës, hulumtime nga shumë lëmi, duke përfshirë: demokracinë, të drejtat e njeriut dhe çështjet gjinore; ekonomi dhe menaxhment; studime për mjedisin jetësorë; studime evropiane; dhe e drejta sociale dhe politike. 

Bursa për studime të magjistraturës i mbulon shpenzimet e shkollimit, shpenzimet mujore të jetesës , sigurimin shëndetësor dhe pronësor, ndërsa bursistit i ndahet gjithashtu edhe kompensim për shpenzimet e udhëtimit.

Bursa për studimet e doktoraturës  dhe hulumtime pas - doktoraturës i mbulon shpenzimet e udhëtimit gjatë kohëzgjatjes së programit.

Kandidatët e interesuar për bursë për studime të magjistraturës , procesi i aplikimit  fillon më së voni deri më 15.01.2015. Më shumë informacione në lidhje me kushtet dhe kriteret për aplikim mund t'i gjeni në :

https://eng.si.se/areas-of-operation/scholarships-and-grants/si-scholarships-for-the-western-balkans-for-masters-level-studies/

 

Afati i  fundit për aplikim për kandidatët e interesuar për bursa për studime të doktoraturës ose hulumtime   pas - doktoraturës është 16.01.2015 . Më shumë informacione në lidhje me kushtet dhe kriteret për aplikim mund t'i gjeni në :

https://eng.si.se/areas-of-operation/scholarships-and-grants/si-scholarships-for-the-western-balkans-for-phd-studies-and-postdoctoral-research/

Соопштение за последипломски - магистерски студии за светско наследство и проекти за културен развој на Универзитетот во Торино, Италија

СООПШТЕНИЕ

за последипломски - магистерски студии за светско наследство и проекти за културен развој на Универзитетот во Торино, Италија

Универзитетот во Торино, Италија и Меѓународниот центар за обука на ИЛО во соработка со УНЕСКО и ИККРОМ организираат последипломски - магистерски студии од областа на светското културно наследство на УНЕСКО и развој на проекти од културата.

Програмата опфаќа различни културно – економски предмети и ги валоризира вредностите на културните и природните локалитети, вклучуваjќи истражувања за  економските, социјалните, институционалните и правни начела по кои се води УНЕСКО при заштита на светските културни локалитети. Програмата, исто така, става акцент на стратешкиот менаџмент и надлежности за зачувување и промоција на овие локалитети, како и за следење на ефикасноста и соодветноста на примена на менаџмент планови и придружните културни проекти.

Последипломските-магистерски студии опфаќаат три образовни циклуси и ќе се одржуваат во периодот од 14.10.2015 до 09.10.2016 година.

Крајниот рок за пријавување е 21.08. 2015 година.

Сите подетални информации за програмата за последипломските – магистерски студии, како и за начинот за пријавување се достапни на следниот линк: worldheritage.itcilo.org/home

Јавен повик од Универзитетскиот центар на Франкофонијата од Сегедин за Европски Магистерски студии на француски јазик

Јавен повик од Универзитетскиот центар на Франкофонијата од Сегедин за Европски Магистерски студии на француски јазик

 

 

            Факултетот за правни и политички науки на Универзитетот во Сегедин организира меѓународни магистерски студии на француски јазик, наменети  за европски и меѓународни студенти.

            Студиите траат две години, а по нивното завршување студентите добиваат диплома од Универзитетот во Сегедин и од Универзитетот за политички науки во Лил, Франција.

Сите информации (вклучувајќи и детален план за обука, правилата за стипендија, како и информации за процесот на аплицирање) можат да се обезбедат на следната веб страна:

http://www2.u-szeged.hu/cuf/specialite-en-etudes-europeennes

 

Рокот за пријавување е 15 јуни 2015 година.

Известување за стипендии од Италијанска Влада за македонски државјани за академската 2015/2016 година

Известување

за стипендии од Италијанска Влада за македонски државјани за академската 2015/2016 година

 

Италијанска Влада доделува стипендии за македонски државјани за академската 2015/2016 година наменети за:

·         Напредни курсеви за усовршување на италијанскиот јазик за студенти по италијански јазик ( до 3 месеци);

·         Курсеви за италијански јазик и култура за доценти по италијански јазик

(до 1 месец);

·         Студии за високо  уметничко и музичко образование;

·         Додипломски (редовни ) студии (само за лицата кои сакаат да ја обноват стипендијата веќе доделена во претходната академска година);

·         Последипломски студии:

-       Магистерски,

-       Истражувачки докторски студии,

-       Специјализации и

-       Други истражувачки активности.

Подетални информации и целосна објава на Конкурсот се достапни на веб страницата:www.ambskopje.esteri.it, како и при одделот за култура во Амбасадата на Италија во Скопје.

Апликацијата треба да биде целосно пополнета и испратена online до 13 мај 2015 година.

Прикажани 1 - 5 од 40 резултати.
Предмети по страница 5
на 8

НАЈНОВИ АКТИВНОСТИ НАЈНОВИ АКТИВНОСТИ

Прикажани 6 - 10 од 10 резултати.
на 2

   

СТИПЕНДИИ КУРСЕВИ
СЕМИНАРИ/НАУЧНИ
КОНФЕРЕНЦИИ
РЕЗУЛТАТИ КОНТАКТ FOREIGN STUDENTS
           
Во Р.Македонија По држави По држави      
Надвор од Р.Македонија По области По области