Конкурс за стипендии на француската влада за постдипломски студии во Франција

Конкурс за стипендии на француската влада за постдипломски студии во Франција

едногодишни, за ниво мастер или докторат.

 

Конкурсот е отворен за кандидати кои се заинтересирани да следат студии во Франција, на ниво Мастер или Докторат.

 

Приоритетот ќе им биде даден на студиите на ниво Мастер 2 и на домените на студии кои не постојат или се недоволно развиени во земјава.

 

Кандидатите треба да презентираат потврда дека конкурирале или дека оствариле контакт со француски универзитет. Стипендијата се активира после добивањето на официјален документ за прием.

Напомена: Барања за студии на приватни универзитети во Франција нема да бидат разгледувани.

Потребни документи за пријавување:

-     Пополнето барање за стипендија;

-      Потврда дека кандидатот конкурирал на Мастер или Докторат;

-      Копија од диплома и уверение за положени испити со заверен  судски превод на француски јазик; 

-     Две препораки од професори;

-      Писмо за мотивација во кое кандидатот  треба да ги изнесе своите видувања за начинот и конкретната примена на здобиените знаења од студирањето, после враќањето  во земјата;

-     Потврда за познавање на францускиот јазик;

-     Една фотографија

Некомплетните барања нема да бидат разгледувани.

По извршената претселекција врз основа на документите, кандидатите ќе бидат повикани на разговор.

Целосната документација во вкупно три истоветни примероци од кои два на француски и еден на македонски јазик, треба да биде доставена во предвидениот  рок  во  Одделот на КампусФранс, на адресата дадена подолу. Ниеден друг документ нема да биде примен после тој датум (освен потврдата за дефинитивниот прием).

 

За сите дополнителни информации, можете да се обратите во:

Одделот на КампусФранс во Францускиот институт

Градски ѕид, блок 5, П. Фах 388, 1000 Скопје

Тел: 02 / 3129 288

 

Лице за контакт: Г-ѓа Сузана ПЕШИЌ

suzana.pesik@ifs.mk

 

Краен рок за пријавување : 30-ти април 2014

Стипендии за втор циклус на студии од областа на јавното здравство во Израел

 Стипендии за втор циклус на студии од областа на јавното здравство

 

Министерството за образование и наука на Република Македонија известува дека Израелската агенција за развој на меѓународната соработка МАШАВ, во соработка со Браун Школата за јавно здравство и медицински науки при Хебрејскиот Универзитет доделува стипендии за втор циклус студии од областа на јавното здравство.

Барателот на стипендијата треба да има завршено прв циклус академски студии од областа на медицина или во една од основните биотехнички или општествени науки, релевантни за медицински науки.

Практично искуство во јавното здравство се зема во предвид, како и научните достигнувања.

Студентите мора да имаат општо познавање на  компјутерски вештини.

Сите заинтересирани кандидати повеќе информации за програмата, можностите за добивање на стипендија, како и за начинот на аплицирање (апликациите не се поднесуваат во Министерството за образование и наука на Република Македонија) можат да добијат на:тел. 972-2-677-7115, факс: 972-2-643-1086, е-mail: IMPH@ekmd.huji.ac.il, како и  на следните веб страни:

https://medicine.ekmd.huji.ac.il/schools/publichealth/En/Candidates/Pages/default.aspx   и

http://publichealth.huji.ac.il

 

Заинтересираните кандидати апликацијата треба да ја достават до Браун Школата за јавно здравство и медицински науки при Хебрејскиот Универзитет најдоцна до 10 мај 2014 година на следната адреса

 

International MPH Program  

Hebrew University-Hadassah Joseph H. and Belle R. Braun 

Schoolof Public Healthand Community Medicine  

P.O. Box 12272

Jerusalem, Israel 9112102

 

Линкови

Брошура

Апликациска форма

Апликациска форма (Англиски јазик)

Конкурс за доделување стипендии од Американ колеџ во Солун за студии од втор циклус за програма на Американ колеџ во Солун за академската 2014/2015

 

Врз основа на Меморандумот за разбирање за доделување на стипендии на Американ Колеџ од Солун број 07-5556/ од 4 јули 2012 година, меѓу Министерството за образование и наука на Република Македонија и Американ Колеџ Солун, Министерството за образование и наука распишува:

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ ОД АМЕРИКАН КОЛЕЏ ВО СОЛУН ЗА СТУДИИ ОД ВТОР ЦИКЛУС ЗА ПРОГРАМА НА АМЕРИКАН КОЛЕЏ ВО СОЛУН ЗА АКАДЕМСКАТА 2014/2015 ГОДИНА

 

Американ Колеџ од Солун обезбедува стипендии за постдипломски студии за студенти од Република Македонија. За студентите кои сакаат да аплицираат за постдипломски студии, Американ Колеџ од Солун обезбедува:

-10(десет) стипендии за студенти на постдипломско ниво (MBA) во износ од 50% од школарината. Вкупната школарина за постдипломско ниво е 12.960,00евра. Добитниците на оваа стипендија треба Да доплатат само 50% од овој износ и треба да ги намират другите трошоци поврзани со студирањето (сместување, храна, книги итн.).  Постдипломските студии на Американ Колеџ во Солун траат една (1) година како редовни студии или две (2) години како вонредни студии.

 

Студиски програми кои ги нуди Американ Колеџ од Солун за постдипломски програми (MBA) се:

 

Бизнис Администрација (MBA) со специјалности во:

-Банкарство и финансии

-Претприемништво

-Менаџмент

-Маркетинг

-Дигитален маркетинг

УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

Кандидатите кои ќе конкурираат за постдипломски студии (MBA) треба да ги исполнуваат следните услови:

- Да се државјани на Република Македонија;

- Да имаат завршено академски универзитетски студии од прв циклус;

- Да имаат одлично познавање на англискиот јазик (да имаат завршено претходно образование на англиски јазик или да имаат положено TOEFL со резултат 64, или IELTS со резултат 6). Кандидатите кои не поседуваат ниту еден од горенаведените сертификати, ќе бидат тестирани од страна на Американ Колеџ Солун. Тестирањето ќе се одржи во просториите на Министерството за образование и наука, на датум за кој кандидатите ќе бидат дополнително известени.

Потребни документи за пријавување на упис на втор циклус студии на Американ Колеџ во Солун

1. Пријава (се презема од http://www.stipendii.mon.gov.mk);

2. Пополнет формулар за аплицирање (испечатен) http://admissions.act.edu/;

3. Потполнет формулар за стипендија за втор циклус (испечатен)  http://www.act.edu/financial_aid/finaid.jsp?par=FINAID2;

4. Судски превод на англиски јазик од дипломата за завршени академски студии од прв циклус и од уверението за положени испити со оценки и просечен успех, заверени на нотар;

5. Фотокопија од сертификатот за познавање на англиски јазик (TOEFL или IELTS) заверена на нотар

6. Биографија (CV) на англиски јазик;

7. Потврда за приходи за членовите во семејството издадена од Управа за јавни приходи за претходната година ;

8. Фотокопија од пасош;

9. Две фотографии (големина за пасош).

 

ИЗБОР НА КАНДИДАТИТЕ:

Изборот на кандидатите ќе се изврши од страна на заедничка Комисија составена од претставници на потписниците на Меморандумот, во согласност со критериумите на Американ Колеџ Солун и законските прописи на Република Македонија.

Сите документи се приложуваат во три (3) примероци (еден оригинал и две фотокопии).

Краен рок за пријавување: 16 мај 2014 година заклучно до 16:00 часот.

Документите да се достават на адреса: Министерство за образование и наука, ул.„Св. Кирил и Методиј“ 54 (зграда на Нова Македонија, Архива-приземје), 1000 Скопје.  Лице за контакт: Билјана Зафировска, Сектор за високо образование, тел. 02 3227761

Директен линк до пријавата - ЛИНК

Магистерски студии за Меѓународни односи и Политички науки во Унгарија

Нови можности за македонските студенти – магистерски студии за Меѓународни односи и Политички науки во Унгарија

 

Универзитетот во Шегед- Унгарија, во соработка со Институтот за политички студии во Лил - Франција, Универзитетот Сенгхор во Александрија - Египет и Католичкиот колеџ Лувен - Белгија, организираат магистерски студии за Меѓународни односи и Политички науки на француски јазик.

 

Програмите се во времетраење од 2 години, почнувајќи од септември  2014 година и нудат можности за мултидисциплинарна специјализација во областите на политичките науки, правото и јавната администрација, поврзани со меѓународните односи. Наставата ја реализираат француски професори и експерти од областа.

 

Право да се пријават, освен студентите од Унгарија, имаат и студенти од другите европски земји, под услов да имаат одлично познавање на францускиот јазик, како и диплома за завршени додипломски студии или еквивалентна програма (од 180 ЕКТС) по право, политички науки, економија или меѓународни/европски студии, а се признава и релевантно работно искуство.

 

За време на престојот во Унгарија, студентите од Централна и Источна Европа имаат право на грантови од Владата на Унгарија, а за семестарот на Програмата за Европски студии на Институтот за политички науки во Лил, француската Влада обезбедува поддршка за покривање на школарината, здравственото осигурување и сместувањето. За задолжителната практична работа, предвидена за втората година на студии, дополнителни грантови се обезбедени од други кооперативни партнери (BNP Paribas, Wallonie Bruxelles International).

 

Изборот на кандидатите го врши Комисија, формирана од страна на наведените универзитети, врз основа на поднесената електронска пријава. Пријавата, заедно со сите дополнителни информации може да се најде на интернет страните: www.masteretudeeuropeene.eu и www.u-szeged.hu/irsi .

Крајниот рок за пријавување е 30 мај 2014 година.

Оглас за фулбрајт програмата за академската 2015-2016 година

ОГЛАС ЗА ФУЛБРАЈТ ПРОГРАМАТА ЗА АКАДЕМСКАТА 2015-2016 ГОДИНА

 

Се објавува почеток на поднесувањето на пријави за Фулбрајт студентската програмата за академската 2015-2016 година за пост-дипломски студии (визитинг студенти истражувачи и магистерски студии)

 

КРАЕН РОК: 31 мај 2014 година

Подетално за условите прочитајте на: http://macedonia.usembassy.gov/archives/archive-2014/fsc2015-16.html


Ова е заедничка програма меѓу Стејт Департманот на САД и Владата на Република Македонија.

 

Услови за квалификација

  • Кандидатот да има диплома за завршено високо образование или да биде запишан на постдипломски студии;
  • Доволно познавање на англиски јазик за да може да студира или да истражува во САД;
  • Кандидатот да е граѓанин на Република Македонија и/или да има дозвола за траен престој во Република Македонија.  

Упатство

·         Сите пријави треба да се пополнети на  англиски јазик и да се поднесат електронски на https://apply.embark.com/student/fulbright/international/20/.  

·         Секоја страна од пријавата има упатство за пополнување, кое треба да го прочитате внимателно пред да започнете со пополнување.

·         Секое прашање мора да се одговори во целост и со внимание. Ве молиме обидете се одговорите да ги вметнете во предвидениот простор за нив.

·         Пополнетите пријави треба да се поднесат до 31 мај 2014 година.

·         Нема да се прифатат нецелосни пријави.  

Стандардизирани тестови
Доколку сте избрани за интервју во Амбасадата на САД, тогаш ќе треба да полагате испит за познавање на англиски јазик – ТОЕФЛ. Не треба да се пријавувате за полагање на ТОЕФЛ во оваа фаза на аплицирање. Ќе добиете упатство како да се пријавите за испитот по интервјуто.
Дополнително, кандидатите кои ќе се пријават за програми за стекнување на научен степен, ќе треба да полагаат
GRE или GMAT испити, во зависност од полето на студи. Не треба да се пријавувате за полагање на овие испити во оваа фаза на аплицирање. Ќе добиете упатство како да се пријавите за испитот по интервјуто.
 

 

Постапка на пријавување и разгледување на пријави

Целосна пријава подразбира:

·              Образец за пријавување

·              Детална изјава за предложената активност

·              Детална биографија на лицето

·              Три препораки

·              Фотокопија од пасош

·              Фотокопија од стекнатиот научен степен – копија од вашата диплома за додипломски или магистерски студии или писмо со кое се потврдува дека сте запишани на докторски студии, како и превод на овие документи на англиски јазик  

·              Потврда за работен однос издадена од работодавачот, доколку сте вработени

·              Други дополнителни документи

 

Ве молиме горенаведените документи да ги скенираните и да ги прикачите на вашата online пријава.

 

Упатствата за пополнување на пријавата и повеќе други информации поврзани со Фулбрајт ќе дознаете на http://macedonia.usembassy.gov/archives/archive-2014/fsc2015-16.html

 

Обрасците за пријавување ќе ги најдете на: https://apply.embark.com/student/fulbright/international/20/ или http://fulbright.state.gov/.    

 

Прикажани 1 - 5 од 28 резултати.
Предмети по страница 5
на 6

НАЈНОВИ АКТИВНОСТИ НАЈНОВИ АКТИВНОСТИ

Прикажани 6 - 10 од 10 резултати.
на 2

   

СТИПЕНДИИ КУРСЕВИ
СЕМИНАРИ/НАУЧНИ
КОНФЕРЕНЦИИ
РЕЗУЛТАТИ КОНТАКТ FOREIGN STUDENTS
           
Во Р.Македонија По држави По држави      
Надвор од Р.Македонија По области По области