Универзитет на Атина –стипендии за магистерски студии
Факултетот за политички науки и јавна администрација на Универзитетот во Атина за кандидати од земјите на Југоисточна  Европа ( Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Косово, Црна Гора, Романија, Србија и Република Македонија) доделува стипендии за едно годишна магистерска програма  за југоисточни европски  студии за академската 2016 – 2017 година. 
 
Студиската програма се  реализира на  англиски јазик. 
Краен рок за аплицирање е 17 јуни 2016 година
 
 
Подетални информации за условите и начинот за аплицирање може да се најдат  на:
Career Office –University of Athens 
 
 
State Scholarship Foundation (IKY)
 
Alexander S.Onassis Public Benefit Foundation 
Стипендии за краткотраен престој во Обединетото Кралство

Британскиот фонд за стипендии (British Scholarship Trust) е непрофитна организација која доделува стипендии на истакнати студенти на последипломски студии од земјите на поранешна Југославија за краткотрајни студиски престои во Обединетото Кралство.

Овој фонд за првпат е воспоставен по Првата светска војна и до денеска, средствата се користат за поддршка на младите луѓе од поранешна Југославија за стекнување на специјализирано образование во Обединетото Кралство.

Стипендиите се доделуваат во форма на грантови за престои од 1 до 3 месеци и тоа за студенти кои ќе предложат соодветни истражувачки проекти во Обединетото Кралство.

Во соработка со Амбасадата на Република Македонија во Лондон, Британскиот фонд за стипендии известува дека посебен акцент ќе се стави на апликациите од Република Македонија при доделување на грановите за учебната 2016/2017 година. Се охрабруваат сите последимплоци кои сакаат да ја продлабочат својата истражувачка работа да се пријават за стипендија од Британскиот фонд за стипендии. За повеќе детали, следете ја страната: http://www.britishscholarshiptrust.org.

Исто така, во најава се посебни стипендии за студенти од Република Македонија “Грем и Пеги Рид”, кои фондот ќе ги воспостави по желба на сопружниците Рид. Имено тие имаа долгогодишна успешна соработка со Република Македонија и придонесоа за ширење на македонскиот јазик и литература надвор од границите на нашата држава. И за овој тип на стипендии, повеќе детали ќе бидат достапни на http://www.britishscholarshiptrust.org.

 

 

Bursa për vizita të  shkurtra  në Britani të Madhe

Fondi Britanik për bursa (British Scholarship Trust) është organizatë jofitimprurëse e cila ndanë bursa për studentët e dalluar në studime pasdiplomike nga vendete e ish- Jugosllavisë për vizita të shkurtra në Mbretërinë e Bashkuar.

Ky fond për herë të parë është themeluar pas Luftës së Parë Botërore, mjetet shfrytëzohen për të mbështetur të rinjtë nga ish-Jugosllavia për të fituar arsimim të specializuar në Mbretërinë e Bashkuar.

Bursat ndahen në formë të grandeve për vizita prej 1 deri në 3 muaj edhe atë për studentët të cilët do të propozojnë projekte përkatëse hulumtuese në Mbretërinë e Bashkuar.

Në bashkëpunim me Ambasadën e Republikës së Maqedonisë në Londër, Fondi Britanik për bursa njofton se theks të veçantë do t'i vihet Fletëaplikimeve nga Republika e Maqedonisë gjatë ndarjes së grandeve për vitin akademik 2016/2017. Inkurajojmë të gjithë studentët në studime pas diplomike të cilët dëshirojnë të thellojnë punën e tyre hulumtuese të aplikojnë për bursë të cilët i ndanë Fondi Britanik. Informacionet më të hollësishme gjenden në : http://www.britishscholarshiptrust.org.

Gjithashtu, në njoftim gjenden bursa të veçanta për studentët nga Republika e Maqedonisë “ Grem dhe Pegi Rid”, të cilët fondi do t'i sjellë sipas dëshirës së çiftit Rid.

 

Ata kanë një bashkëpunim të gjatë dhe të suksesshëm me Republikën e Maqedonisë dhe kontribuan në përhapjen e Gjuhës dhe letërsisë maqedonase jashtë kufijve të vendit tonë. Dhe për këtë lloj të bursës, informacionet më të hollësishme gjenden në http://www.britishscholarshiptrust.org.

Конкурс за доделување на стипендии за последипломски студии од Министерството за образование на Јапонија за 2017 - 2019 година
 
Доделените стипендии се однесуваат за усовршување или последипломски студии
 
а) Усовршување: времетраењето на стипендиите е 2 години (април 2017 - март 2019 год.) или 1,5 години (октомври 2017 -  март  2019 год.).
 
б) Последипломски студии - магистратура или докторат (април или октомври 2017 година).
Првите шест месеци од престојот се посветени на изучување на јапонскиот јазик. 
 
Стипендиите се наменети за усовршување или последипломски студии во сите научни области. На кандидатите не им е дозволено да се усовршуваат или да ги реализираат последипломските студии во Јапонија во област која што не е сродна со областа во која што ги завршиле своите додипломски студии. 
 
Заинтересираните кандидати треба да ги исполнуваат следните услови:
 
1. да се државјани на Република Македонија;
2. да не се постари од 35 години во времето на отпочнување на престојот во Јапонија; 
3. да се имаат стекнато со универзитетска диплома, или да се пред завршување на студиите (да дипломираат до март или септември 2017 год.);
4. да бараат усовршување во својата или сродна научна област;
5. да се согласни да го изучуваат јапонскиот јазик.
 
Стипендијата вклучува: 
1. месечен надоместок:~143.000–145.000 јапонски јени/месец;
2. авионски билет (Македонија –Јапонија-Македонија);
3. школарина.
 
 
Потребни документи за конкурирање:
 
(1) Пополнета апликација (веб страница на МОН) и две (2) оригинални фотографии (4,5 x 3,5 см)
(2) Област на студии и Програма за планот на истражување (веб страница на МОН);
(3) Уверение за положените испити со оцени и просечен успех (оригинал или фотокопија заверена на нотар) и негов превод на англиски јазик од овластен судски преведувач; 
(4) Диплома за завршен факултет (или потврда издадена од факултетот дека кандидатот ќе дипломира до март или сeптември 2017 година - оригинал или фотокопија заверена на нотар) и  нејзин превод на англиски јазик од овластен судски преведувач;
(5) Препорака од декан или универзитетски професор (веб страница на МОН);
(6) Абстракт од тезите на англиски јазик;
(7) Препорака од работодавецот на англиски јазик (за кандидатите кои се вработени);
(8) За кандидати од областа на уметноста или музиката: фотографија на лично изработено дело или снимено музичко дело на ЦД. 
(9) Пријава (веб страница на МОН);
 
 
Сите документи се приложуваат во  3 примероци (1 оригинал и 2 обични фотокопии) во архивата на Министерството за образование и наука (поранешна зграда на Нова Македонија – приземје) или по пошта на адреса: Министерство за образование и наука, Сектор за наука и иновации, ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54, 1000 Скопје.
 
Потребните документи за поднесување на кандидатитурите, како и подетални информации може да се најдат тука.
 
Лице за контакт: Јулијана Балевска, Сектор за наука и иновации,
e-mail: julijana.balevska@mon.gov.mk
тел: +389 2 3140 186.
 
 
Краен рок за пријавување: 20 мај 2016 година
 
 
 
 
 
KONKURS
 
 
për ndarjen e bursave për studime pasdiplomike nga Ministria e Arsimit, Kulturës, Sportit, Shkencës  dhe Teknologjisë (Monbukagakusho: MEXT) të Japonisë për vitin 2017-2019
 
 
 
 
 
Bursat  e dhëna dedikohen   për aftësim   profesional ose studime  pasdiplomike .
 
a) Për aftësim: kohëzgjatja e bursave është 2 vite ( prill 2017 - mars 2019 ) ose 1vit e gjysëm ( tetor 2017 - mars 2019).
 
b) Studime pasdiplomike  - magjistratur ose doktoratur  ( prill ose tetor 2017).
 
Gjashtë muajt e parë të qëndrimit i  përkushtohen mësimit të gjuhës japoneze.
 
Bursat janë dedikuar për aftësim  ose për  studime pasdiplomike në të gjitha lëmit shkencore. Kandidatëve nuk u lejohet të aftësohen ose t'i realizojnë studimet pasdiplomike në Japoni në lëmin e cila nuk ka ngjajshmëri  me lëmin  në të cilën i kanë përfunduar studimet deridiplomike,
 
 
 
Kandidatët e interesuar duhet t'i plotësojnë kushtet në vazhdim:
 
1. të jenë shtetas të  Republikës së Maqedonisë;
 
2. të mos jenë më të vjetër se  35 vjeç   në momentin  e  fillimit të qëndrimit në Japoni;
 
3. të jenë të  pajisur me diplomë universitare, ose të jenë para përfundimit të studimeve ( të diplomojnë deri në mars ose shtator të vitit 2017);
 
4. të kërkojnë aftësim në lëmin  e vetë ose lëmin e ngjajshme  shkencore;
 
5. të pajtohen për të mësuar gjuhën japoneze.
 
 
 
Bursa përfshinë:
 
1. pagesë mujore: ~143.000–145.000jeni japoneze / muaj;
 
2. biletë aeroplani ( Maqedoni - Japoni - Maqedoni);
 
3. pagesë për shkollim
 
 
 
  Dokumentet e nevojshme për konkurrim:
 
 (1) Fletëparaqitje  ( në  web faqen  e MASH - it)
 
(2) Aplikacion i plotësuar ( në web faqen  e MASH - it)
 
(3) Lëmia e studimeve dhe Programi për plan hulumtimin  ( në web faqen  e MASH - it);
 
(4) Dy(2)fotografi origjinal  ( 4,5 x3,5 cm)
 
(5) Diplomë për fakultetin e kryer (ose vërtetim të lëshuar nga fakulteti se kandidati do të diplomojë deri në muajin mars ose shtator të vitit 2017- origjinal ose kopje të vërtetuar në noter )të  përkthyer   në gjuhën angleze nga përkthyes gjyqësore.
 
(6)Vërtetim për provimet e dhëna me  notë mesatare  ( origjinal ose fotokopje të vërtetuar në noter) dhe përkthim  në gjuhën angleze nga përkthyes gjyqësore.
 
(7)Rekomandim nga profesor universitar ( në web faqen  e MASH-it)
 
(8) Rekomandim nga punëdhënësi në gjuhën angleze ( për kandidatët të cilët janë të punësuar);
 
(9) Abstrakt të tezave në gjuhën angleze;
 
(10) Për kandidatët nga fusha e artit ose muzikës : fotografi nga  vepra  e  punuar personalisht ose vepër muzikore të incizuar në CD.
 
 
 
Të gjitha dokumentet dorëzohen në tri shembuj ( 1 origjinal dhe 2 fotokopje të zakonshme ) në Arkivin e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës ( ndërtesa e mëparshme “ Nova Makedonija” - kati përdhesë ) ose perms postës  në adresën : Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Sektori për shkencë dhe zhvillim teknologjik - teknik), Rr. “ Shën. Kirili dhe  Metodi” nr. 54, 1000 Shkup.
 
 
 
Dokumentet e nevojshme për parashtrimin e kandidaturave, si dhe informacione më të hollësishme mund të gjenden këtu.
 
Kontakt personi : Juliana Balevska, Sektori për shkencë dhe zhvillim teknologjik - teknik, e-mail
 
julijana.balevska@mon.gov.mktel: +389 2 3140 186.
 
 
 
Afati i fundit për aplikim : 20Maj viti 2016
Стипендии за студирање во Франција

Се информираат сите заинтересирани македонски граѓани дека во тек е конкурс за доделување на стипендии за академската 2016/2017 година за втор и трет циклус на студии во Француската Република.

Стипендиите ги обезбедува Владата на Француската Република и истите ги покриваат трошоците за школарина, како и животните трошоци за период од максимум 9 месеци, а вклучуваат и здравствено осигурување.

Приоритетот ќе им биде даден на кандидати за студии кои не постојат во Република Македонија.

Краен рок за пријавување е 30 април 2016

Повеќе информации на следниот линк: 

http://www.ifs.mk/mk/Home/StudyFranceContent/868

Конкурс за доделување на 16 стипендии на Владата на Народна Република Кина за додипломски (редовни) и магистерски студии и специјализации

Владата на Народна Република Кина за учебната  2016/2017 година доделува  16 стипендии  за  додипломски  (редовни) и магистерски студии и специјализации на државните универзитети во Народна Република Кина.

 

Кандидатите потребно е да ги поднесат следниве документи во три примероци:

-       Пријавен лист  (пријавувањето е електронски на www.csc.edu.cn/laihua или на www.campuschina.org, агенциски број 8071/пополнетиот формулар се доставува и во министерството).

-       Фотокопии од  свидетелствата  за  завршните  години од средно  образование (за редовни- додипломски  студии)  преведени на англиски јазик или кинески јазик и заверени на нотар,

-       Фотокопии од дипломата за  завршено високо образование  (магистерски  студии и специјализации) преведено на англиски јазик или кинески јазик и заверено на нотар,

-       Фотокопии од уверението за положени испити (магистерски студии и специјализации) преведено на англиски јазик и заверено на нотар,

-       План за студиите (до 200  зборови за редовни студии,до 500 зборови за специјализации)  и  до 800 зборови за магистерски студии),

-       Две препораки од универзитетски професори (магистерски студии и специјализации),

-       Кратка биографија,

-       Писмо за прифаќање  од избраниот  универзитет (подетални информации на  htpp://www.CampusChina.org и www.csc.edu.cn/Laihua/universityen.aspx),

-       Лекарско уверение

-       Потврда за познавање  на англиски или кинески јазик (HSK сертификат),

-       Кандидатите кои се пријавуваат за студии во областа на музиката, покрај наведените документи треба да достават и ЦД со нивни музички изведби, а кандидатите кои се пријавуваат за студии по уметност, покрај наведените документи,треба да достават и ЦД со нивните уметнички творби (2 цртежа, 2 слики во боја и 2 творби по сопствен избор).

 

Краен рок за пријавување е 04.04. 2016 година.

 

Подетални информации можат да се обезбедат на тел: 02 3140 185/лице за контакт: Олга Дуковска-Атов, како и на интернет страните http/www.campuschina.org или http//en.csc.edu.cn/studyinchina.

 

Прифатените кандидати, студиите ќе ги започнат од септември  2016 год.

Изборот на кандидатитеќе го изврши Амбасадата на НР Кина во Скопје.

 

REPUBLIKA E MAQEDONISË

MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS

KONKURS

për ndarjen e 16  bursave të Qeverisës së Republikës së Kinës për studime ( të rregullta)  deridiplomike , studime të magjistraturës dhe specializime

 

 

Qeveria e Republikës Popullore të Kinës për vitin akademik 2016/ 2017 ndanë  16 bursa për studime (të rregullta) deridiplomike, studime të magjistraturës dhe specializime në  universitetet  shtetërore të Republikës Popullore të Kinës.

 

Kandidatët dokumentacionin në vazhdim duhet ta dorëzojnë në tre kopje:

-  Fletë aplikim ( aplikimi është në formë elektronike  në www.csc.edu.cn/laihuaose në www.campuschina.org, numri I Agjencionit 8071/ formulari  i  plotësuar  dorëzohet edhe në ministri).

- Kopje të dëftesave për arsimin  e mbaruar të shkollës së mesme ( për studime të rregullta deridiplomike) të përkthyera në gjuhën angleze ose gjuhën kineze të vërtetuara në noter.

- Kopje të diplomës për përfundimin e arsimit  të lartë ( studime të magjistraturës dhe specializime) të përkthyera në gjuhën angleze ose gjuhën kineze të vërtetuar në noter.

- Kopje të certifikatës për dhënien e provimeve ( studime të magjistraturës dhe specializime) të përkthyera në gjuhën angleze të vërtetuar në noter.

- Plan për studime ( deri në 200 fjalë për studime të rregullta, deri në 500 fjalë për specializime) dhe deri në 800 fjalë për studime të magjistraturës),

-  Dy rekomandime nga profesorë universitarë  ( studime të magjistraturës dhe specializime)

-  Biografi të shkurtër,

- Letër e pranimit nga universiteti i zgjedhur  ( informacione më të hollësishme në (htpp://www.CampusChina.org и www.csc.edu.cn/Laihua/universityen.aspx),

- Vërtetim mjekësorë

- vërtetim për njohjen e gjuhës angleze ose kineze (certifikatë HSK ),

- Kandidatët të cilët paraqiten për studime në  lëmin e muzikës, përveç dokumenteve të shënuara duhet të dorëzojnë dhe CD, me veprat e tyre muzikore ( 2 vizatime, 2 fotografi me ngjyra dhe dy vepra sipas përzgjedhjes së tyre).

 

Afati i fundit për aplikim është 04.04.2016

 

Informacione më të hollësishme mund të sigurohen në tel: 02 3140185 / kontakt personi : Ollga Dukovska Atov, si dhe në web faqen http/www.campuschina.org ose  http//en.csc.edu.cn/studyinchina.

 

 

Kandidatët e pranuar, studimet do t'i fillojnë nga shtatori 2016.

Përzgjedhjen e kandidatëve do  ta bëjë Ambasada e RP të Kinës në Shkup. 

Прикажани 1 - 5 од 44 резултати.
Предмети по страница 5
на 9

НАЈНОВИ АКТИВНОСТИ НАЈНОВИ АКТИВНОСТИ

Прикажани 6 - 10 од 10 резултати.
на 2

   

СТИПЕНДИИ КУРСЕВИ
СЕМИНАРИ/НАУЧНИ
КОНФЕРЕНЦИИ
РЕЗУЛТАТИ КОНТАКТ FOREIGN STUDENTS
           
Во Р.Македонија По држави По држави      
Надвор од Р.Македонија По области По области