Конкурс за доделување стипендии „Борис Трајковски” за студии од втор циклус за извршната мба програма на универзитетот шефилд за академската 2014/2015

Врз основа на Протоколот за соработка за доделување на стипендии „Борис Трајковски” со наш архивски број 07-14797/1 потпишан во Скопје на 16 септември 2014 година од страна на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија, Министерството за образование и наука на Република Македонија и СИТИ Колеџ, Меѓународниот факултетпри Универзитетот Шефилд од Велика Британија, лоциран во Солун, Грција, Министерството за образование и наука распишува:

 

К   О   Н    К   У  Р    С

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ „БОРИС ТРАЈКОВСКИ” ЗА СТУДИИ ОД

ВТОР ЦИКЛУС ЗА ИЗВРШНАТА МБА ПРОГРАМА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ШЕФИЛД ЗА АКАДЕМСКАТА 2014/2015 ГОДИНА

 

Уписнина за 20 студенти за вонредни двегодишни студии од II(втор) циклус во рамки на Извршната програма за бизнис администрација, МБА, насоки за:

 

- Општ менаџмент

- Маркетинг

- Финансии

- Логистичка поддршка

- Менаџмент во здравството

 

На овој Конкурс може да се пријават стручни лица од различни профили и бизнис менаџери вработени во компании од приватниот и јавниот сектор.

 

Средствата за уписнина ги обезбедуваат Владата на Република Македонија (во износ од 50%) и СИТИ Колеџ, Меѓународниот факултет при Универзитетот Шефилд (во износ од 50%).

 

Извршната МБА програма е предвидено да се реализира за време на еден викенд во месецот, во Солун, Грција. Студентите не треба да живеат во Грција, туку ќе треба да престојуваат во Солун само за време на овие викенди. Стипендиите ги покриваат само средствата за уписнина. Останатите средства (патни трошоци, сместување и други животни трошоци) се на товар на кандидатот.

 

УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ:

 Кандидатите кои ќе конкурираат треба да ги исполнуваат следните услови:

 

·         Да имаат завршено академски универзитетски студии од прв циклус со постигнат просеченуспех од најмалку 8,00.

·         Да имаат работно искуство од минимум 3години;

·         Да имаат одлично познавање на англискиот јазик (ТОЕФЛ сертификат со резултат 575 – писмено тестирање или ИЕЛТС со резултат 6,5 или нивен еквивалент). Кандидатите кои имаат завршено средно/високо образование на англиски јазик не се обврзани да приложуваат ваков сертификат. Кандидатите кои не поседуваат еден од горенаведените сертификати, ќе бидат тестирани од страна на СИТИ Колеџот. Тестирањето ќе се одржи во просториите на Министерството за образование и наука (сала, 8-ми кат), на датум за кој кандидатите ќе бидат дополнително известени.

·         На денот на пријавувањето кандидатите треба да се постари од 24 години.

                        

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

1.     пријава (објавена на веб страницата на Министерството за образование и наука:

2.     www.stipendii.mon.gov.mk);

3.     пополнет формулар за аплицирање (објавен на веб страницата на Министерството за образование и наука: www.stipendii.mon.gov.mk);

4.     судски превод на англиски јазик од дипломата за завршени академски студии од прв циклус и од уверението за положени испити со оценки и просечен успех;

5.     фотокопија од сертификатот за познавање на англиски јазик заверена на нотар;

6.     една писмена препорака (во запечатено и потпишано плико на задната страна);

7.     биографија на англиски јазик;

8.     4 фотографии (во големина за пасош).

 

ИЗБОР НА КАНДИДАТИТЕ:

 

Изборот на кандидатите ќе се изврши од страна на заедничка Комисија составена од по еден претставник на потписниците на Протоколот, во согласност со критериумите на Универзитетот Шефилд и законските прописи на Република Македонија.

 

Сите документи се приложуваат во три (3) примероци (еден оригинал и две фотокопии).

Краен рок за пријавување: 15 октомври 2014 година.

        

Документите да се достават на адреса:

Министерство за образование и наука, ул. „Св. Кирил и Методиј” бр. 54 (зграда на Нова Македонија, Архива-приземје), 1000 Скопје со назнака “Стипендии Борис Трајковски”

                                                                         

Формуларот за аплицирање, како и сите дополнителни информации може да се најдат на веб страницата на Министерството за образование и наука: www.stipendii.mon.gov.mk 

Лице за контакт: Анастасија Трајковска, anastasija.trajkovska@mon.gov.mk

 

Në bazë të Protokollit për bashkëpunim për ndarjen e bursave “Boris Trajkovski” me numrin tonë arkivor 15-8465/3 të nënshkruar në Shkup më 16 shtator të vitit 2014 nga ana e Kabinetit të Presidentit të Republikës së Maqedonisë, Ministrisë për arsim dhe shkencë të Republikës së Maqedonisë dhe SITI Kolegjit, Fakultetit ndërkombëtar pranë Universitetit Shefilld nga Britania e Madhe, i vendosur në Selanik të Greqisë, Ministria për arsim dhe shkencë shpall:

 

K   O   N   K   U   R   S

PËR NDARJEN E BURSAVE “BORIS TRAJKOVSKI” PËR STUDIME NGA CIKLI I DYTË PËR MBA PROGRAMIN APLIKATIV TË UNIVERSITETIT SHEFILLD PËR VITIN AKADEMIK  2014/2015

 

Regjistrimi për 20 student për studime të çrregullta dy vjeçare nga cikli i dytë (II)  në kuadër të programit aplikativ për biznes administratë, MBA, drejtimi për:

 

- Menaxhment i përgjithshëm

- Marketing

- Financa

- Mbështetja logjistike

- Menaxhment në shëndetësi

 

Në këtë konkurs mund të paraqiten persona profesional nga profile të ndryshme dhe biznes menaxher të punësuar në kompani nga sektori privat dhe publik.

 

Mjetet për regjistrim i siguron Qeveria e Republikës së Maqedonisë (në një shumë prej 50%) edhe SITI Kolexhi, Fakulteti ndërkombëtar pranë Universitetit Shefilld (në një shumë prej 50%).

 

MBA programi ekzekutiv është parashikuar të realizohet gjatë një fundjave në muaj në Selanik të Greqisë. Studentët nuk duhet të jetojnë në Greqi, por do të duhet të qëndrojnë në Selanik vetëm gjatë këtyre fundjavave. Bursat i mbulojnë vetëm mjetet për regjistrim. Mjetet tjera (harxhimet e rrugës, vendosjen dhe harxhimet tjera jetësore) janë në barrën e kandidatit.

 

KUSHTET PËR PARAQITJE:

 Kandidatët të cilët do të konkurrojnë duhet t’i plotësojnë kushtet në vijim:

 

·         Të kenë mbaruar studime akademike universitare nga cikli i parë me suksesin mesatar të arritur prej së paku 8.00.

·         Të kenë përvojë pune së paku 3 vjet;

·         Të kenë njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës angleze (TOEFL çertifikatë me rezultat 575 – testim me shkrim ose IELTS me rezultat 6,5 ose ekuivalent të tyre). Kandidatët të cilët kanë mbaruar arsimim të mesëm/të lartë në gjuhën angleze nuk janë të obliguar të paraqesin çertifikatë të këtillë. Kandidatët të cilët nuk posedojnë një nga çertifikatat e lartpërmendura, do të testohen nga ana e SITI Kolexhit. Testimi do të mbahet në Lokalet e Ministrisë për arsim dhe shkencë (në sallë në katin e 8-të), në datën për të cilën kandidatët në mënyrë plotësuese do të njoftohen.

·         Ditën e paraqitjes kandidatët duhet të jenë më të vjetër se 24 vjet.

                        

DOKUMENTET E NEVOJSHME:

1.     fletëparaqitje (të shpallur në ueb faqen e Ministrisë për arsim dhe shkencë:

2.     www.stipendii.mon.gov.mk);

3.      formular të plotësuarpër aplikim  (të shpallur në ueb faqen e Ministrisë për arsim dhe shkencë: www.stipendii.mon.gov.mk);

4.     përkthim gjyqësor në gjuhën angleze nga diploma për studime të mbaruara akademike nga cikli i parë dhe Vërtetimin për provimet e dhëna me notat dhe suksesin mesatar;

5.     Fotokopje nga çertifikata për njohjen e gjuhës angleze të vërtetuar te noteri;

6.     një rekomandim me shkrim (në kuvertë të mbyllur dhe të nënshkruar në anën e prapme);

7.     biografia në gjuhën angleze;

8.     4 fotografi (në madhësinë për pasaportë).

 

ZGJEDHJA E KANDIDATËVE:

 

Zgjedhja e kandidatëve do të bëhet nga ana e Komisionit të përbashkët të përbërë nga një përfaqësues të nënshkruesve të Protokollit, në pajtueshmëri me kriteret e Universitetit Shefilld dhe të dispozitave ligjore të Republikës së Maqedonisë.

 

Të gjitha dokumentet dorëzohen në tri (3) kopje (një origjinal dhe dy fotokopje).

Afati i fundit për paraqitje: 15 tetor i vitit 2014.

        

Dokumentet të paraqiten në adresën:

Ministria për arsim dhe shkencë, Rr. “Shën Qirili dhe Metodi” Nr. 54 (ndërtesa e Nova Makedonisë”, Arkivi në përdhesë), 1000 Shkup me shenjën  “Bursa Boris Trajkovski”

                                                                         

Aplikimi, si dhe të gjitha informatat shtesë munden të gjenden në ueb faqen e Ministrisë për arsim dhe shkencë: www.stipendii.mon.gov.mk 

Personi për kontakt: Anastasija Trajkovska, anastasija.trajkovska@mon.gov.mk

Стипендии од Министерството за образование, култура, спорт, наука и технологија (Monbukagakusho) на Јапонија за 2015-2017 година

К О Н К У Р С

за доделување на стипендии од Министерството за образование, култура, спорт, наука и технологија (Monbukagakusho) на Јапонија за 2015-2017 година

 

Доделените стипендии се однесуваат за усовршување или последипломски студии.

а) Усовршување: времетраењето на стипендиите е 2 години (април 2015 - март 2017 год.) или 1,5 години (октомври 2015 до март  2017 год.).

б) Последипломски студии- магистратура или докторат, (април или октомври 2015година).

Првите шест месеци од престојот се посветени на изучување на јапонскиот јазик.

 

Стипендиите се наменети за усовршување или последипломски студии во сите научни области. На кандидатите не им е дозволено да се усовршуваат или да ги реализираат последипломските студии во Јапонија во област која што не е сродна со областа во која што ги завршиле своите додипломски студии.

 

Заинтересираните кандидатитреба да ги исполнуваат следните услови:

1.          да се државјани на Република Македонија;

2.         да не се постари од 35 години во времето на отпочнување на престојот во Јапонија;

3.         да се имаат стекнато со универзитетска диплома, или да се пред завршување на студиите (да дипломираат до март или септември 2015 год.);

4.        да бараат усовршување во својата или сродна научна област;

5.         да се согласни да го изучуваат јапонскиот јазик.

 

Стипендијата вклучува:

1.          месечен надоместок:~143.000–145.000 јапонски јени/месец;

2.         авионски билет (Македонија –Јапонија-Македонија);

3.         школарина.

 

Потребни документи за конкурирање:

(1)      Пријава (веб страна на МОН);

(2)      Пополнета апликација (веб страна на МОН);

(3)      Област на студии и Програма за планот на истражување (веб страна на МОН);

(4)      Четири (4) оригинални фотографии  (4,5 x 3,5 см)

(5)      Фотокопија од дипломата за завршен факултет (заверена на нотар) и  превод на англиски јазик од овластен судски преведувач;

(6)      Фотокопија од уверението за положените испити со оцени и просечен успех (заверена на нотар) и превод на англиски јазик од овластен судски преведувач;

(7)      Препорака од универзитетски професор (веб страна на МОН);

(8)      Препорака од работодавецот (за кандидатите кои се вработени);

(9)      Абстракт од тезите;

(10)   За кандидати од областа на уметноста или музиката: фотографија на лично изработено дело или снимено музичко дело на ЦД.

 

Документите мора да бидат напишани на јапонски или англиски јазик.

Сите документи се приложуваат во  3 примероци (1 оригинал и 2 обични фотокопии) во архивата на Министерството за образование и наука (поранешна зграда на Нова Македонија – приземје) или по пошта на адреса: Министерство за образование и наука,  Сектор за наука и техничко-технолошки развој, ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54, 1000 Скопје.

 

Пријава и апликација за поднесување на кандидатитурите, како и подетални информации може да се најдат во прикачените документи на текстот на Конкурсот објавен на веб страната на Министерството за образование и наука: www.stipendii.mon.gov.mk.

Лице за контакт: Јулијана Балевска, Сектор за наука и технолошко-технички развој, e-mail: julijana.balevska@mon.gov.mk тел: 3140 182.

 

Краен рок за пријавување: 13 јуни 2014 година

Линкови до потребните документи:

- Пријава
- MEXT 2015 Poster

- MEXT 2015 Notes for Applicants

- MEXT 2015 Application Form

- MEXT 2015 Application Guidelines

- MEXT 2015 Recommendation Form

- MEXT 2015 Field Study and Research Program Plan

Универзитетот за технологија во Виена доделува стипендии за магистерски студии „Обновливи извори на енергија во Централна и Источна Европа“

Соопштение за доделување на стипендии од  Универзитетот за технологија во Виена за магистерски студии „Обновливи извори на енергија во Централна и Источна Европа“

 

                Универзитетот за технологија во Виена за 2014 година за поддршка на земјите на Централна и Источна Европа доделува две стипендии за магистерски студии „Обновливи извори на енергија во Централна и Источна Европа“

Стипендиите се наменети за поединци со најмалку 2 години работно искуство во компании, организации и администрација кои се ангажирани во проекти за планирање или евалуација на обновлива енергија или за финансирање, промоција и законско лиценцирање на капацитети за користење на обновлива енергија или на заштита на околината. 

Висината на стипендијата измесува 13.000 евра за покривање на трошоците за школарината и стручните екскурзии, вклучени во програмата на студиите, а кандидатите  треба да обезбедат средства за престојот.   

Освен овие  стипендии се одделуваат и три грантови во износ од  6500 евра.

Најсоодветните кандидати ќе бидат повикани за разговор.

Крајниот рок за поднесување на апликацијатае 27 јуни 2014 година,

Подетални информации за програмата на студиите, за начинот и роковите за прием може да се најдат на следнава адреса:

 

Vienna University of Technology

Continuing Education Center

Operngasse 11/017

A-1040 Vieна

Tel.+ 43 (0) 15880141721, Fax: + 43 (0) 15880141799

E –mail: newenergy@tuwien.ac.at;

     www. newenergy.tuwien.ac.at

 

 

                                                  

Конкурс за стипендии на француската влада за постдипломски студии во Франција

Конкурс за стипендии на француската влада за постдипломски студии во Франција

едногодишни, за ниво мастер или докторат.

 

Конкурсот е отворен за кандидати кои се заинтересирани да следат студии во Франција, на ниво Мастер или Докторат.

 

Приоритетот ќе им биде даден на студиите на ниво Мастер 2 и на домените на студии кои не постојат или се недоволно развиени во земјава.

 

Кандидатите треба да презентираат потврда дека конкурирале или дека оствариле контакт со француски универзитет. Стипендијата се активира после добивањето на официјален документ за прием.

Напомена: Барања за студии на приватни универзитети во Франција нема да бидат разгледувани.

Потребни документи за пријавување:

-     Пополнето барање за стипендија;

-      Потврда дека кандидатот конкурирал на Мастер или Докторат;

-      Копија од диплома и уверение за положени испити со заверен  судски превод на француски јазик; 

-     Две препораки од професори;

-      Писмо за мотивација во кое кандидатот  треба да ги изнесе своите видувања за начинот и конкретната примена на здобиените знаења од студирањето, после враќањето  во земјата;

-     Потврда за познавање на францускиот јазик;

-     Една фотографија

Некомплетните барања нема да бидат разгледувани.

По извршената претселекција врз основа на документите, кандидатите ќе бидат повикани на разговор.

Целосната документација во вкупно три истоветни примероци од кои два на француски и еден на македонски јазик, треба да биде доставена во предвидениот  рок  во  Одделот на КампусФранс, на адресата дадена подолу. Ниеден друг документ нема да биде примен после тој датум (освен потврдата за дефинитивниот прием).

 

За сите дополнителни информации, можете да се обратите во:

Одделот на КампусФранс во Францускиот институт

Градски ѕид, блок 5, П. Фах 388, 1000 Скопје

Тел: 02 / 3129 288

 

Лице за контакт: Г-ѓа Сузана ПЕШИЌ

suzana.pesik@ifs.mk

 

Краен рок за пријавување : 30-ти април 2014

Стипендии за втор циклус на студии од областа на јавното здравство во Израел

 Стипендии за втор циклус на студии од областа на јавното здравство

 

Министерството за образование и наука на Република Македонија известува дека Израелската агенција за развој на меѓународната соработка МАШАВ, во соработка со Браун Школата за јавно здравство и медицински науки при Хебрејскиот Универзитет доделува стипендии за втор циклус студии од областа на јавното здравство.

Барателот на стипендијата треба да има завршено прв циклус академски студии од областа на медицина или во една од основните биотехнички или општествени науки, релевантни за медицински науки.

Практично искуство во јавното здравство се зема во предвид, како и научните достигнувања.

Студентите мора да имаат општо познавање на  компјутерски вештини.

Сите заинтересирани кандидати повеќе информации за програмата, можностите за добивање на стипендија, како и за начинот на аплицирање (апликациите не се поднесуваат во Министерството за образование и наука на Република Македонија) можат да добијат на:тел. 972-2-677-7115, факс: 972-2-643-1086, е-mail: IMPH@ekmd.huji.ac.il, како и  на следните веб страни:

https://medicine.ekmd.huji.ac.il/schools/publichealth/En/Candidates/Pages/default.aspx   и

http://publichealth.huji.ac.il

 

Заинтересираните кандидати апликацијата треба да ја достават до Браун Школата за јавно здравство и медицински науки при Хебрејскиот Универзитет најдоцна до 10 мај 2014 година на следната адреса

 

International MPH Program  

Hebrew University-Hadassah Joseph H. and Belle R. Braun 

Schoolof Public Healthand Community Medicine  

P.O. Box 12272

Jerusalem, Israel 9112102

 

Линкови

Брошура

Апликациска форма

Апликациска форма (Англиски јазик)

Прикажани 1 - 5 од 31 резултати.
Предмети по страница 5
на 7

НАЈНОВИ АКТИВНОСТИ НАЈНОВИ АКТИВНОСТИ

Прикажани 6 - 10 од 10 резултати.
на 2

   

СТИПЕНДИИ КУРСЕВИ
СЕМИНАРИ/НАУЧНИ
КОНФЕРЕНЦИИ
РЕЗУЛТАТИ КОНТАКТ FOREIGN STUDENTS
           
Во Р.Македонија По држави По држави      
Надвор од Р.Македонија По области По области