Соопштение за последипломски - магистерски студии за светско наследство и проекти за културен развој на Универзитетот во Торино, Италија

СООПШТЕНИЕ

за последипломски - магистерски студии за светско наследство и проекти за културен развој на Универзитетот во Торино, Италија

Универзитетот во Торино, Италија и Меѓународниот центар за обука на ИЛО во соработка со УНЕСКО и ИККРОМ организираат последипломски - магистерски студии од областа на светското културно наследство на УНЕСКО и развој на проекти од културата.

Програмата опфаќа различни културно – економски предмети и ги валоризира вредностите на културните и природните локалитети, вклучуваjќи истражувања за  економските, социјалните, институционалните и правни начела по кои се води УНЕСКО при заштита на светските културни локалитети. Програмата, исто така, става акцент на стратешкиот менаџмент и надлежности за зачувување и промоција на овие локалитети, како и за следење на ефикасноста и соодветноста на примена на менаџмент планови и придружните културни проекти.

Последипломските-магистерски студии опфаќаат три образовни циклуси и ќе се одржуваат во периодот од 14.10.2015 до 09.10.2016 година.

Крајниот рок за пријавување е 21.08. 2015 година.

Сите подетални информации за програмата за последипломските – магистерски студии, како и за начинот за пријавување се достапни на следниот линк: worldheritage.itcilo.org/home

Јавен повик од Универзитетскиот центар на Франкофонијата од Сегедин за Европски Магистерски студии на француски јазик

Јавен повик од Универзитетскиот центар на Франкофонијата од Сегедин за Европски Магистерски студии на француски јазик

 

 

            Факултетот за правни и политички науки на Универзитетот во Сегедин организира меѓународни магистерски студии на француски јазик, наменети  за европски и меѓународни студенти.

            Студиите траат две години, а по нивното завршување студентите добиваат диплома од Универзитетот во Сегедин и од Универзитетот за политички науки во Лил, Франција.

Сите информации (вклучувајќи и детален план за обука, правилата за стипендија, како и информации за процесот на аплицирање) можат да се обезбедат на следната веб страна:

http://www2.u-szeged.hu/cuf/specialite-en-etudes-europeennes

 

Рокот за пријавување е 15 јуни 2015 година.

Известување за стипендии од Италијанска Влада за македонски државјани за академската 2015/2016 година

Известување

за стипендии од Италијанска Влада за македонски државјани за академската 2015/2016 година

 

Италијанска Влада доделува стипендии за македонски државјани за академската 2015/2016 година наменети за:

·         Напредни курсеви за усовршување на италијанскиот јазик за студенти по италијански јазик ( до 3 месеци);

·         Курсеви за италијански јазик и култура за доценти по италијански јазик

(до 1 месец);

·         Студии за високо  уметничко и музичко образование;

·         Додипломски (редовни ) студии (само за лицата кои сакаат да ја обноват стипендијата веќе доделена во претходната академска година);

·         Последипломски студии:

-       Магистерски,

-       Истражувачки докторски студии,

-       Специјализации и

-       Други истражувачки активности.

Подетални информации и целосна објава на Конкурсот се достапни на веб страницата:www.ambskopje.esteri.it, како и при одделот за култура во Амбасадата на Италија во Скопје.

Апликацијата треба да биде целосно пополнета и испратена online до 13 мај 2015 година.

Конкурс за доделување на стипендии за последипломски студии во Јапонија за 2016-2018 година

К О Н К У Р С

за доделување на стипендии за последипломски студии од Министерството за образование, култура, спорт, наука и технологија (Monbukagakusho: MEXT) на Јапонија за 2016-2018 година

 

Доделените стипендии се однесуваат за усовршување или последипломски студии.

а) Усовршување: времетраењето на стипендиите е 2 години (април 2016 - март 2018 год.) или 1,5 години (октомври 2016 -  март  2018 год.).

б) Последипломски студии - магистратура или докторат (април или октомври 2016година).

Првите шест месеци од престојот се посветени на изучување на јапонскиот јазик.

 

Стипендиите се наменети за усовршување или последипломски студии во сите научни области. На кандидатите не им е дозволено да се усовршуваат или да ги реализираат последипломските студии во Јапонија во област која што не е сродна со областа во која што ги завршиле своите додипломски студии.

 

Заинтересираните кандидатитреба да ги исполнуваат следните услови:

1.     да се државјани на Република Македонија;

2.     да не се постари од 35 години во времето на отпочнување на престојот во Јапонија;

3.     да се имаат стекнато со универзитетска диплома, или да се пред завршување на студиите (да дипломираат до март или септември 2016 год.);

4.     да бараат усовршување во својата или сродна научна област;

5.     да се согласни да го изучуваат јапонскиот јазик.

 

Стипендијата вклучува:

1.     месечен надоместок:~143.000–145.000 јапонски јени/месец;

2.     авионски билет (Македонија –Јапонија-Македонија);

3.     школарина.

 

Потребни документи за конкурирање:

(1)     Пријава (веб страна на МОН);

(2)     Пополнета апликација (веб страна на МОН);

(3)     Област на студии и Програма за планот на истражување (веб страна на МОН);

(4)     Четири (4) оригинални фотографии  (4,5 x 3,5 см)

(5)     Диплома за завршен факултет (оригинал или фотокопија заверена на нотар) и  нејзин превод на англиски јазик од овластен судски преведувач;

(6)     Уверение за положените испити со оцени и просечен успех (оригинал или фотокопија заверена на нотар) и негов превод на англиски јазик од овластен судски преведувач;

(7)     Препорака од универзитетски професор (веб страна на МОН);

(8)     Препорака од работодавецот на англиски јазик (за кандидатите кои се вработени);

(9)     Абстракт од тезите на англиски јазик;

(10)   За кандидати од областа на уметноста или музиката: фотографија на лично изработено дело или снимено музичко дело на ЦД.

 

Сите документи се приложуваат во  3 примероци (1 оригинал и 2 обични фотокопии) во архивата на Министерството за образование и наука (поранешна зграда на Нова Македонија – приземје) или по пошта на адреса: Министерство за образование и наука, Сектор за наука и технолошко-технички развој, ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54, 1000 Скопје.

 

Потребните документи за поднесување на кандидатитурите, како и подетални информации може да се најдат тука.

 

Лице за контакт: Јулијана Балевска, Сектор за наука и технолошко-технички развој, e-mail: julijana.balevska@mon.gov.mk тел: +389 2 3140 186.

 

Краен рок за пријавување: 22 мај 2015 година

 

 

KONKURS

 

për ndarjen e bursave për studime pasdiplomike nga Ministria e Arsimit, Kulturës, Sportit, Shkencës  dhe Teknologjisë (Monbukagakusho: MEXT) të Japonisë për vitin 2016/2018

 

Bursat  e dhëna dedikohen   për aftësim   profesional ose studime  pasdiplomike .

 

a) Për aftësim: kohëzgjatja e bursave është 2 vite ( prill 2016 - mars 2018 ) ose 1vit e gjysëm ( tetor 2016 - mars 2018).

b) Studime pasdiplomike  - magjistratur ose doktoratur  ( prill ose tetor 2016).

Gjashtë muajt e parë të qëndrimit i  përkushtohen mësimit të gjuhës japoneze.

Bursat janë dedikuar për aftësim  ose për  studime pasdiplomike në të gjitha lëmit shkencore. Kandidatëve nuk u lejohet të aftësohen ose t'i realizojnë studimet pasdiplomike në Japoni në lëmin e cila nuk ka ngjajshmëri  me lëmin  në të cilën i kanë përfunduar studimet deridiplomike,

 

Kandidatët e interesuar duhet t'i plotësojnë kushtet në vazhdim:

1. të jenë shtetas të  Republikës së Maqedonisë;

2. të mos jenë më të vjetër se  35 vjeç   në momentin  e  fillimit të qëndrimit në Japoni;

3. të jenë të  pajisur me diplomë universitare, ose të jenë para përfundimit të studimeve ( të diplomojnë deri në mars ose shtator të vitit 2016);

4. të kërkojnë aftësim në lëmin  e vetë ose lëmin e ngjajshme  shkencore;

5. të pajtohen për të mësuar gjuhën japoneze.

 

Bursa përfshinë:

 

1. pagesë mujore: ~143.000–145.000jeni japoneze / muaj;

2. biletë aeroplani ( Maqedoni - Japoni - Maqedoni);

3. pagesë për shkollim

 

      Dokumentet e nevojshme për konkurrim:

 

(1) Fletëparaqitje  ( në  web faqen  e MASH - it)

(2) Aplikacion i plotësuar ( në web faqen  e MASH - it)

(3) Lëmia e studimeve dhe Programi për plan hulumtimin  ( në web faqen  e MASH - it);

(4) Katër ( 4) fotografi origjinal  ( 4,5 x3,5 cm)

(5) Diplomë për fakultetin e kryer ( origjinal ose fotokopje të vërtetuar në noter) dhe përkthimi  në gjuhën angleze nga përkthyes gjyqësore.

(6)Vërtetim për provimet e dhëna me  notë mesatare  ( origjinal ose fotokopje të vërtetuar në noter) dhe përkthim  në gjuhën angleze nga përkthyes gjyqësore.

(7)Rekomandim nga profesor universitar ( në web faqen  e MASH-it)

(8) Rekomandim nga punëdhënësi në gjuhën angleze ( për kandidatët të cilët janë të punësuar);

(9) Abstrakt të tezave në gjuhën angleze;

(10) Për kandidatët nga fusha e artit ose muzikës : fotografi nga  vepra  e  punuar personalisht ose vepër muzikore të incizuar në CD.

 

Të gjitha dokumentet dorëzohen në tri shembuj ( 1 origjinal dhe 2 fotokopje të zakonshme ) në Arkivin e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës ( ndërtesa e mëparshme “ Nova Makedonija” - kati përdhesë ) ose perms postës  në adresën : Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Sektori për shkencë dhe zhvillim teknologjik - teknik), Rr. “ Shën. Kirili dhe  Metodi” nr. 54, 1000 Shkup.

 

Dokumentet e nevojshme për parashtrimin e kandidaturave, si dhe informacione më të hollësishme mund të gjenden këtu.

 

Kontakt personi : Juliana Balevska, Sektori për shkencë dhe zhvillim teknologjik - teknik, e-mail

julijana.balevska@mon.gov.mkтел: +389 2 3140 186.

 

Afati i fundit për aplikim : 22 Maj viti 2015

Конкурс за стипендии на француската влада за постдипломски студии во Франција

Конкурс за стипендии на француската влада за постдипломски студии во Франција
едногодишни, за ниво Mастер или Докторат.Конкурсот е отворен за кандидати кои се заинтересирани да следат студии во Франција, на ниво Мастер или Докторат.

Приоритет ќе им биде даден на студиите на ниво Мастер 2 и на домените на студии кои не постојат или се недоволно развиени во земјава.

Кандидатите треба да презентираат потврда дека конкурирале или дека оствариле контакт со француски универзитет. Стипендијата се активира по добивањето на официјален документ за прием.
Напомена: Барања за студии на приватни универзитети во Франција нема да бидат разгледувани.

Потребни документи за пријавување :
•    Пополнето барање за стипендија ;
•    Потврда дека кандидатот конкурирал на Мастер или Докторат ;
•    Копија од диплома и уверение за положени испити со заверен  судски превод на француски јазик ;
•    Две препораки од професори ;
•    Писмо за мотивација во кое кандидатот  треба да ги изнесе своите видувања за начинот и конкретната примена на здобиените знаења од студирањето, после враќањето  во земјата ;
•    Потврда за познавање на францускиот јазик ;
•    Една фотографија
Некомплетните барања нема да бидат разгледувани.

По извршената претселекција врз основа на документите, кандидатите ќе бидат повикани на разговор.
Целосната документација во вкупно три истоветни примероци од кои два на француски и еден на македонски јазик, треба да биде доставена во предвидениот  рок  во  Одделот на Кампус Франс, на адресата дадена подолу. Ниеден друг документ нема да биде примен по тој датум (освен потврдата за дефинитивниот прием на Универзитетот).

За сите дополнителни информации, можете да се обратите во:
Одделот на Кампус Франс во Францускиот институт
Градски ѕид, блок 5, П. Фах 388, 1000 Скопје
Тел: 02 / 3129 288
skopje@campusfrance.org
Краен рок за пријавување : 30-ти април 2015 година

 

Konkurs për bursa të qeverisë franceze për studime postdiplomike në Francë
njëvjeçare, për nivelin Master ose DoktoraturëKonkursi është i hapur për kandidatët të cilët janë të interesuar për të ndjekur studime në Francë, në nivelin Master ose Doktoraturë.    

Prioritet do t'i jepet studimeve të nivelit Master 2 dhe fushave të studimeve të cilat nuk ekzistojnë ose nuk janë të zhvilluara mjaftueshëm në vend.

Kandidatët duhet të paraqesin një vërtetim se kanë konkuruar ose se kanë kontaktuar me ndonjë universitet francez. Bursa aktivizohet pas marrjes së  dokumentit zyrtar për pranim.

Shënim: Kërkesat për studime në universitete private në Francë nuk do të merren parasysh.
Dokumentet e nevojshme për aplikim:
•    Aplikacioni për bursë (i plotësuar);
•    Vërtetim që kandidati ka konkuruar për Master ose Doktoraturë;
•    Kopje e diplomës dhe vërtetim për provimet e dhëna, të përkthyer në frengjisht nga përkthyes i autorizuar gjyqësorë i gjuhës frënge;    
•    Dy rekomandime nga profesorë;  
•    Letër motivimi në të cilën kanidati duhet t’i shpreh bindjet e tija për mënyrën dhe zbatimin konkret të njohuirve të marra nga studimet, pas kthimit në vendlindje;    
•    Vërtetim për njohjen e gjuhës frënge;
•    Një fotografi.

Aplikacionet e pakompletuara nuk do të merren parasysh.

Pas para-seleksionimit në bazë të dokumenteve, kandidatët do të ftohen për intervistë.
Dokumentacioni i plotë prej gjithsej tre kopjeve identike prej të cilave dy në gjuhën frënge dhe një në gjuhën maqedonase, duhet të dorëzohet brenda afatit të parashikuar në Departamentin e KampusFrans, në adresën e dhënë më poshtë. Asnjë dokument tjetër nuk do të pranohet pas kësaj date (me përjashtim të vërtetimit për pranim përfundimtar në Universitet)
Për informata më të hollësishme, mund të drejtoheni në:
Departamenti i KampusFrans në Institutin Francez
Gradski Zid, bllok 5, P.Fah 388, 1000 Shkup
Tel: 02/3129 288
skopje@campusfrance.org

Afati i fundit për aplikim: 30 prill 2015
 

Прикажани 1 - 5 од 38 резултати.
Предмети по страница 5
на 8

НАЈНОВИ АКТИВНОСТИ НАЈНОВИ АКТИВНОСТИ

Прикажани 6 - 10 од 10 резултати.
на 2

   

СТИПЕНДИИ КУРСЕВИ
СЕМИНАРИ/НАУЧНИ
КОНФЕРЕНЦИИ
РЕЗУЛТАТИ КОНТАКТ FOREIGN STUDENTS
           
Во Р.Македонија По држави По држави      
Надвор од Р.Македонија По области По области