Тука се прикажани сите стипендии во Република Mакедонија финансирани од Министерството за Образование и наука. Истите се поделени на одредени категории кои во себе содржат опис на стипендијата, времетраење, висина на паричните средства и услови за доделување на стипендијата и останати дополнителни и информации. До нив може да пристапите со едноставно притиснување на кочето за посакуваната стипендија до која ве води одреден линк. Истовремено можете и да аплицирате за за одредена стипендија за која веке постои тековен конкурс.

DRVOvoRM

СТИПЕНДИИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 


Назив
Резултати од конкурсот за доделување на стипендии за „Прва група“„Втора група“ и „Трета група“ на редовни студенти
Соопштение за учениците добитници на ученички стипендии
КОНКУРС за доделување стипендии на студенти запишани на додипломски студии од прв циклус во Република Македонија за студиската 12/13 год. од ТИП A
Конкурс за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус за студиската 2013/2014 година
Конкурс за доделување 400 (четиристотини) стипендии за социјална подршка на ученици од јавните и приватните средни училишта
Конкурс за доделување 150 (стоипедесет) стипендии за талентирани ученици - спортисти од јавните и приватните средни училишта
Конкурс за запишување студенти на втор циклус студии од научно подрачје од областа на бизнис администрацијата (МВА)
Call for enrollment of students in a second-cycle study program, master of business administration (MBA)
Call for scholarships for Jordanian students (academic 2013/2014)
Call for scholarships for Egyptian students (academic 2013/2014)
Соопштение: резултати од конкурсот за 400 ученички стипенди 2012/13
КОНКУРС за доделување стипендии на студенти запишани на додипломски студии од прв циклус во Република Македонија за студиската 12/13 год. од ТИП “Б”
КОНКУРС за доделување стипендии на студенти запишани на додипломски студии од прв циклус во Република Македонија за студиската 12/13 год. од ТИП “В”
КОНКУРС за доделување 150 стипендии за талентирани спортисти ученици од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за учебната 12/13
КОНКУРС за доделување 400 стипендии за ученици од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за учебната 12/13