«Назад

Конкурс за доделување 150 (стоипедесет) стипендии за талентирани ученици - спортисти од јавните и приватните средни училишта за 2015/16

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управата (“Службен весник на Република Македонија” бр.58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), член 54 став 3 од Законот за ученичкиот стандард (“Службен весник на Република Македонија” бр. 52/05, 117/08, 17/11, 135/11,15/13, 41/14и 146/15) и Решение за распишување Конкурс за доделување на 150 (стоипедесет) стипендии за талентирани ученици-спортисти од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за учебната 2015/2016 година, Министерството за образование и наука распишува

 

КОНКУРС

за доделување 150 (стоипедесет) стипендии за талентирани ученици - спортисти од јавните и приватните средни училишта

во Република Македонија за учебната 2015/2016 година

 

Министерството за образование и наука за учебната 2015/2016 година ќе додели 150 (стоипедесет) стипендии за талентирани ученици-спортисти од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија.

 

 I. УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИЈА

 

Право на стипендија имаат кандидатите кои учат во јавните и приватните средни училишта во Република Македонија, а ги исполнуваат следните услови:

1. да се редовни ученици од I година, кои во текот на претходните две учебни освоиле најмалку две награди за освоено I или II место на меѓународен натпревар или на државен натпревар од областа на спортот организирани од национални спортски федерации кои имаат решение за вршење на дејноста спорт издадено од Агенција за млади и спорт;

2. да се редовни ученици од II, III и IV година, кои во текот на претходната учебна година освоиле награда за освоено I или II место на меѓународен натпревар или на државен натпревар од областа на спортот организирани од национални спортски федерации кои имаат решение за вршење на дејноста спорт издадено од Агенција за млади и спорт;

3. да имаат постигнат просечен успех од најмалку 4,00 во досегашното образование;

4. да не повторувале година во текот на образованието;

5. да не се корисници на стипендија од други институции или фирми;

6. да се државјани на Република Македонија.

Критериуми за доделување на стипендиите се континуирано остварен просечен успех од најмалку 4,00 и освоените награди на државни или меѓународни натпревари од областа на спортот (поединечни или екипни), при што за критериумот остварен просечен успех може да се добие најмногу до 40 бодови, а од освоените награди најмногу до 60 бодови.

При утврдување на вкупните бодови од освоените награди за ученици од I година ќе се вреднуваат двете највисоко рангирани-освоени награди,  а за учениците од II, III и IV година ќе се вреднува само една највисоко рангирана-освоена награда.

Дополнителни 10 бодови ќе добијат учениците кои ќе достават повеќе од предвидените награди/дипломи, а се од ист вид на спорт.        

За награди освоени на државен натпревар од областа на спортот ќе се признаваат само награди освоени на натпревари организирани од национални спортски федерации кои имаат решение за вршење на дејноста спорт издадено од Агенција за млади и спорт, а не од спортски клубови, здруженија и сл.

 

II. НАЧИН И РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ

 

Учениците кои се пријавуваат по конкурсот, треба да пополнат електронска пријава поставена на интернет порталот http://konkursi.mon.gov.mk, почнувајќи од 03.11.2015година до 15.11.2015година.

Пред започнување со електронското пријавување, задолжително да ги комплетирате сите потребни документи од точка III на овој Конкурс.

Списокот со избраните кандидати ќе бидe објавен на 14.12.2015година на интернет порталот http://stipendii.mon.gov.mk.

 

III. МЕСТО И РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИ

 

Учениците, кои се пријавиле електронски на конкурсот, до Министерството за образование и наука на ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54, Скопје, од 16.11.2015– 27.11.2015година, од 09-15 часот, ги доставуваат следните документи:

  1. Евидентен лист;
  2. Потврда дека е редовен ученик во учебната 2015/2016 година;

3.    Идентификационен број од успешно пополнета електронската пријава;

4.    Заверени на нотар фотокопии од свидетелствата за завршени претходни години на образованието (кандидатите од I година доставуваат свидетелства од VI-IX одделение);

5.    Заверени на нотар фотокопии од дипломи за освоени награди на државни и/или меѓународни натпревари;

6.    Изјава потпишана од родител-старател дека кандидатот не е корисник на друга стипендија, објавена на интернет порталот http://stipendii.mon.gov.mk;

7.    Изјава потпишана од родител-старател дека доставените документи се вистинити и податоците во нив се идентични со оние податоци внесени во електронската пријава, објавена на интернет порталот http://stipendii.mon.gov.mk;

 

Министерството за образование и наука по службен пат, согласно потпишани договори за соработка, ќе ги обезбеди следните документи:

-уверение за државјанство на Република Македонија од Министерството за внатрешни работи.

Наградите-дипломите каде што нема прецизно  утврдено освоено место, односно награди-дипломи и пофалници за учество на натпревари без освоено место, наградите-дипломите  кои не се освоени во претходните две учебни години за учениците од I година,  или во претходната учебна година кај учениците од II,III и  IV година нема да се земат во предвид.

Кандидатите нема да бидат рангирани ако доставената документација е:

-некомплетна и/или

-ненавремено доставена.

Кандидатите нема да бидат рангирани ако Комисијата утврди дека податоците кои се внесени во електронската пријава не се идентични со податоците од доставената документација.

Комисијата може да утврди дополнителни критериуми доколку има повеќе кандидати со ист број на бодови.

 

IV. ВИСИНА НА СТИПЕНДИЈАТА

 

Висината на стипендијата ќе изнесува 2.970,00 денари месечно за девет месеци во текот на учебната година.

 

Потребни документи:

Евидентен лист

Изјава за идентичност

Изјава дека не е корисник на друга стипендија

Изјава за користење на лични податоци

 

Në bazë të nenit 55 paragrafi 1 të Ligjit për organizim dhe punë të organeve të administratës shtetërore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 dhe 51/11), nenit 54 paragrafi 3 të Ligjit për standardet e nxënësit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15./13, 41/14 dhe 146/15) dhe Vendimit për publikim të Konkursit për ndarje të 150 (njëqindepesëdhjetë) bursave për nxënësit – sportistë të talentuar nga shkollat e mesme shtetërore dhe private të Republikës së Maqedonisë për vitin shkollor 2015/2016, Ministria e arsimit dhe shkencës shpall

KONKURS

Për ndarje të 150 (njëqindepesëdhjetë) bursave për nxënës – sportistë të talentuar nga shkollat e mesme shtetërore dhe private në Republikën e Maqedonisë për vitin shkollor

2015/2016

 


Ministria e arsimit dhe shkencës për vitin shkollor 2015/2016 do të ndajë 150 (njëqindepesëdhjetë) bursa për nxënës-sportistë të talentuar nga shkollat e mesme shtetërore dhe private në Republikën e Maqedonisë.

 

 I. KUSHTET PËR NDARJEN E BURSËS

Të drejtë për bursë kanë kandidatët të cilët mësojnë në shkollat e mesme shtetërore dhe private në Republikën e Maqedonisë, ndërsa i plotësojnë kushtet në vijim:

1. të jenë nxënës të rregullt të vitit të I të cilët gjatë tre viteve të fundit kanë fituar së paku dy çmime për vendin e I ose të II në gara ndërkombëtare ose shtetërore nga fusha e sportit të organizuara nga federatat nacionale të sportit që kanë vendim për kryerje të veprimtarisë sport të dhënë nga Agjencia për rini dhe sport;

2. të jenë nxënës të rregullt të vitit të II, III dhe IV, të cilët gjatë vitit të kaluar kanë fituar çmime për vendin e I ose II në gara ndërkombëtare ose shtetërore nga fusha e sportit të organizuara nga federatat nacionale të sportit që kanë vendim për kryerje të veprimtarisë sport të dhënë nga Agjencia për rini dhe sport;

3. të kenë të arritur sukses mesatar pre së paku notës 4,00 në arsimin e deritanishëm;

4. të mos kenë përsëritur vitin gjatë arsimimit;

5. të mos jenë shfrytëzues të bursave nga institucione ose firma të tjera;

6. të jenë shtetas të Republikës ës Maqedonisë.

 

Kriteret për ndarjen e bursave janë suksesi mesatar prej së paku notës 4,00 të realizuar gjatë shkollimit dhe çmimit të realizuar në gara shtetërore ose ndërkombëtare nga fusha e sportit (individual ose ekipor), gjatë së cilës nga kriteri sukses i realizuar gjatë shkollimit mund të fitohen së paku 40 pikë, ndërsa nga çmimet e fituara më së shumti 60 pikë.

 

Gjatë përcaktimit të pikave të përgjithshme nga çmimet e fituara për nxënësit e vitit të I, do të vlerësohen dy çmimet e fituara të ranguara më të larta, ndërsa për nxënësit prej vitit II, III dhe IV të vlerësohet vetëm një çmim më i lartë i ranguar i fituar.

10 pikat shtesë do ti marrin nxënësit të cilët do të dorëzojnë më shumë se çmimet/diplomat e parapara të fituara, ndërsa janë të një lloji të sportit.               

Për çmimet e fituara në gara shtetërore nga sfera e sportit do të njihen vetëm çmimet e fituara në gara të organizuara nga federatat sportive nacionale që kanë vendim për kryerje të veprimtarisë sport të dhënë nga Agjencia për të rinj dhe sport, ndërsa jo nga klubet e sporteve, shoqatat etj.

 

II. MËNYRA DHE AFATI I PARAQITJES

Nxënësit të cilët paraqiten sipas konkursit, duhet të plotësojnë fletëparaqitje elektronike të vendosur në internet portalin http://stipendii.mon.gov.mk, duke filluar nga 03.11.2015 deri më 13.11.2015.

Para fillimit të paraqitjes elektronike, duhet patjetër ti kompletojnë të gjitha dokumentet e nevojshme nga pika III të këtij Konkursi.

Lista e kandidatëve të zgjedhur do të publikohet më 14.12.2015 në internet portalin http://stipendii.mon.gov.mk.

 

III. VENDI DHE AFATI I DORËZIMIT TË DOKUMENTEVE

 

Nxënësit të cilët janë paraqitur në mënyrë elektronike gjatë konkursit, është e nevojshme në Ministrinë e arsimit dhe shkencës, në rr. Sv. Kiril i Metodi nr. 54 – Shkup, prej datës 16.11.2015 – 27.11.2015 prej ora 09-15, ti sjellin dokumentet në vijim:

1. Listë evidentuese;  

2. Vërtetim se është nxënës i rregullt në vitin shkollor 2015/2016;

3. Numër identifikimi nga fletëparaqitja e plotësuar me sukses elektronike;

4. Të vërtetuara në noter fotokopje të dëftesave për vitet e mbaruara më herët të arsimit (kandidatët e vitit të I dorëzojnë dëftesat prej klasës VI-IX);

5. Të vërtetuara në noter fotokopje të diplomave të çmimeve të fituara në garat shtetërore dhe/ose ndërkombëtare;

6. Deklaratë të nënshkruar nga prindi – kujdestari se kandidati nuk është shfrytëzues i bursës ose kredisë tjetër, të publikuar në internet portalin http://stipendii.mon.gov.mk;

7. Deklaratë të nënshkruar nga prindi-kujdestari se dokumentet e dorëzuara janë të vërteta dhe se të dhënat në ato janë identike me ato të dhëna të futura në fletëparaqitjen elektronike, të publikuar në internet portalin http://stipendii.mon.gov.mk;

 

Ministria e arsimit dhe shkencës zyrtarisht, në pajtim me marrëveshjet e nënshkruara për bashkëpunim, do të sigurojë dokumentet në vijim:

-certifikatë të shtetësisë të Republikës së Maqedonisë nga Ministria e punëve të brendshme.

 

Çmimet-diplomat ku nuk ka vend të zënë të specifikuar në garat shtetërore ose ndërkombëtare, gjegjësisht çmime dhe mirënjohje për pjesëmarrje në gara pa vend të zënë, nuk do të merren parasysh.

Kandidatët nuk do të rangohen nëse dokumentacioni i dorëzuar është:

-i pakompletuar dhe/ose  

-i dorëzuar pas afatit.

Kandidatët nuk do të rangohen nëse Komisioni përcakton se të dhënat të cilat janë të futura në fletëparaqitjen elektronike nuk janë identike me të dhënat nga dokumentacioni i shtruar.

Komisioni mund të përcaktojë kritere shtesë nëse ka më shumë kandidatë me numër të njëjtë të pikëve.

 

IV. SHUMA E BURSËS

Shuma e bursës do të arrijë 2.970,00 denarë në muaj për nëntë muaj gjatë vitit shkollor.

Коментари
Trackback URL:

Додади коментар

стоипедесет не,туку сто и педесет

Пратено на 10.11.15 10:52.

Прати одговор Најактивни
За ученик од втора година дали е доволно да се приложи свидетелство од прва година или се потребни и свидетелства од основно образование (5 до 8 одделение) ?

Пратено на 15.11.15 14:01.

Прати одговор Најактивни
зошто кога влегувам во електронската пријава пишува дека нема нови конкурси за стипендии кога ни барате идентификацики код од електронска пријава заедно со др.документи а краен рок е 11.11.2015..можеби екаде грешам ако може некој нека објасни..благодарам..Моментално нема активни конкурси!

Пратено на 1.12.15 16:04.

Прати одговор Најактивни
поради кои причини сеуште не се објавени резултатите за стипендии на останатите категории, конкретно за талентирани ученици спортисти
Благодарам

Пратено на 15.12.15 11:07.

Прати одговор Најактивни
Се извинувам, кога ќе бидат објавени резултатите за оваа стипендија? Бидејќи пишуваше дека резултатите ќе бидат објавени на 14.12.2015, а сеуште не се.
Благодарам

Пратено на 15.12.15 13:00 во одговор на .

Прати одговор Најактивни
Кога ќе бидат објавени резултатите?
Благодараам

Пратено на 15.12.15 13:13.

Прати одговор Најактивни
Objaveni se !!

Пратено на 16.12.15 13:12 во одговор на .

Прати одговор Најактивни
Кога ке се добијат Решенијата, сакаме приговор да пуштиме

Пратено на 13.1.16 13:54.

Прати одговор Најактивни

НАЈНОВИ АКТИВНОСТИ НАЈНОВИ АКТИВНОСТИ

Прикажани 1 - 5 од 10 резултати.
на 2

   

СТИПЕНДИИ КУРСЕВИ
СЕМИНАРИ/НАУЧНИ
КОНФЕРЕНЦИИ
РЕЗУЛТАТИ КОНТАКТ FOREIGN STUDENTS
           
Во Р.Македонија По држави По држави      
Надвор од Р.Македонија По области По области