Резултати од конкурсот за доделување на студентски стипендии за академската 2015/2016 година

Резултати од конкурсот за доделување на студентски стипендии за академската 2015/2016 година

Прва група

Втора група -Државни универзитети

Втора група- Приватни универзитети 

Трета група- Државни универзитети

Трета Група - Приватни Универзитети

Стипендија за студенти запишани на студиски програми по информатика- Државни универзитети

Стипендија за студенти запишани на студиски програми по информатика- Приватни универзитети

Сите кандидати - добитници на студентска стипендија во некоја од понудените категории, потребно е да пополнат 3 примероци од договорот за соодветната стипендија и заедно со копија од трансакциска сметка на име на студентот, најдоцна до 1.2.2016 година да ги достават во архивата на Министерството за образование и наука, или по пошта на адреса: Министерство за образование и наука, ул. “Св. Кирил и Методиј“ бр.54, 1000 Скопје, со назнака “Договор за студентска стипендија”.

Договорите може да се преземат на следните линкови:

Договор за стипендија за студенти запишани на студиски програми по информатика

Договор за стипендија од прва група

Договор за стипендија од втора група

Договор за стипендија од трета група

 

Сите дополнителни информации можат да се обезбедат во Одделението за ученички и студентски стандард при Министерството, или на телефонскиот број 02-3140/147.

 

Rezultatet e Konkursit për ndarjen e bursave për studentë për vitin akademik 2015/2016


Grupi i parë

Grupi i dytë Univerzitetet shtetrorë

Grupi i dytë Univerzitetet Privat

Grupi i tretë- Univerzitetet Shtetrorë

Grupi i tretë- Univerzitetet Privat

Bursë për studentët të regjistruar në programin studimor -Informatikë - Univerzitetet Shtetrorë

Bursë për studentët të regjistruar në programin studimor -Informatikë - Univerzitetet Privat

Të gjithë kandidatët - fitues të bursës për studentë në njërën nga kategoritë, është e nevojshme  të plotësojnë 3 ekzemplarë  të Kontratës për bursë përkatëse dhe së bashku me kopje të Llogarisë bankare në emër të studentit  , më së voni deri më 1.2.2016  t'i dorëzojnë në Arkivin e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, ose me postë në adresën : Ministria e Arsimit dhe Shkencës , Rr. “ Shën Kirili dhe Metodi” nr. 54, 1000 Shkup, me shënim “ Kontratë për bursë  për studentë”.

Kontratat mund të merren në linkun në vazhdim:

Kontratë për bursë për studentët të regjistruar në programin studimor -Informatikë
Kontratë për bursë - grupi i parë

Kontratë për bursë - grupi i dytë

Kontratë për bursë - grupi i tretë

Të gjitha informacionet  më të hollësishme mund të   merren   në Njësinë për standard të nxënësve dhe studentëve pranë Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, ose në numrin e telefonit  02-3140/147.

Резултати од конкурсите за ученички стипендии

Резултати од конкурсите за ученички стипендии

 

Rezultatet e konkurseve për bursat e nxënësve.

 

Линкови за преземање:

400 социјални стипендии

150 спортски стипендии

Стипендии за 50 талентирани ученици

 

Linqet për shkarkim:

400 bursa sociale

150 bursa sportive

50 bursa për nxënës të talentuar

 

Резултати од Конкурс за доделување стипендии за ученици од средно образование кои реализираат наставни програми од угостителско - туристичката струкa

Резултати од Конкурс за доделување стипендии за ученици од средно образование кои реализираат наставни програми од угостителско - туристичката струкa

 

Rezultate për “Konkurs për ndarje të bursave për nxënësit e shkollave të mesme të cilët ndjekin programe arsimore të drejtimit turistik-hotelierik”

 

 

Линк за преземање

Shkarko linkun

Резултати од Конкурс за доделување 80 (осумдесет) стипендии за ученици – деца без родители од јавните и приватните средни училишта за 2015/2016

Резултати од "Конкурс за доделување 80 (осумдесет) стипендии за ученици – деца без родители од јавните и приватните средни училишта за 2015/2016"

 

Rezultate për "Konkurs për ndarje të 80 (tetëdhjetë) bursave për nxënës – fëmijë pa prindër nga shkollat e mesme shtetërore dhe private në Republikën e Maqedonisë për vitin shkollor 2015/2016"

 

Линк за преземање

Shkarko linkun

Резултати од Конкурс за доделување 50 (педесет) стипендии за ученици со посебни потреби од јавните и приватните средни училишта за 2015/2016

Резултати од "Конкурс за доделување 50 (педесет) стипендии за ученици со посебни потреби од јавните и приватните средни училишта за 2015/2016"

 

Rezultate për "Konkurs për ndarje të 50 (pesëdhjetë) bursave për nxënës me nevoja të veçanta nga shkollat e mesme shtetërore dhe private në Republikën e Maqedonisë për vitin shkollor 2015/2016"

 

Линк за преземање на резултатите

Shkarko linkun

Резултати од конкурсите за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии за студиската 2014/2015 година

Резултати од конкурсите за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии за студиската 2014/2015 година

 

Прва група

 

Втора група (државни факултети)

Втора група (приватни факултети)

 

Трета група (државни факултети)

Трета група (приватни факултети)

 

Информатичари (државни факултети)

Информатичари (приватни факултети)

Резултати од "Конкурс за доделување 150 (стоипедесет) стипендии за талентирани ученици - спортисти од јавните и приватните средни училишта за 2014/15"

Резултати од "Конкурс за доделување 150 (стоипедесет) стипендии за талентирани ученици - спортисти од јавните и приватните средни училишта за 2014/15"

ЛИНК ЗА СИМНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Резултати од "Конкурс за доделување 50 (педесет) стипендии за талентирани ученици од јавните и приватните средни училишта за 2014/15"

Резултати од "Конкурс за доделување 50 (педесет) стипендии за талентирани ученици од јавните и приватните средни училишта за 2014/15"

ЛИНК ЗА СИМНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Резултати од "Конкурс за доделување 400 (четиристотини) стипендии за социјална подршка на ученици од јавните и приватните средни училишта за 2014/15"

Резултати од "Конкурс за доделување 400 (четиристотини) стипендии за социјална подршка на ученици од јавните и приватните средни училишта за 2014/15"

ЛИНК ЗА СИМНУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Резултати од "Конкурс за доделување стипендии за ученици од кои реализираат наставни програми од угостителско-туристичката струкa 2014/2015"

Резултати од "Конкурс за доделување стипендии за ученици од средно образование кои реализираат наставни програми од угостителско - туристичката струкa 2014/15"

ред.бр. Име Татково име Презиме Ранг листа
1 Јована Зоран Јанкоска 93,30
2 Дајана Коце Јосифоска 89,30
3 Емилија Менде Стефаноска  78,77
4 Даниел Јовче Здравески 76,3
5 Благоја Димитар Наумовски-Гули 55,95

Резултати од "Конкурс за доделување 80 (осумдесет) стипендии за ученици – деца без родители од јавните и приватните средни училишта за 2014/2015"

Резултати од "Конкурс за доделување 80 (осумдесет) стипендии за ученици – деца без родители од јавните и приватните средни училишта за 2014/2015"

ред.бр. Име Татково име Презиме Ранг листа
1 Кристина Бранко  Василева 100,00
2 Александар Елизабета Чавлески 99,65
3 Илире  Aвдиљ Мисини 97,40
4 Шаип Маљик Даути 95,90
5 Паола Бранко Ефтимовска 94,35
6 Наталија Никола Манева  92,00
7 Босилка Миле  Трајковска 89,85
8 Мимоза Дончо  Огненовска 89,75
9 Благица Трајче Ацковска 86,60
10 Дејан Софе Ѓерасимоски 85,45
11 Алиса  Љупчо Младенова 85,40
12 Дарио  Горан Петровски 81,55
13 Драган  Петре Цветков 81,40
14 Николина Срѓан  Трифуновска 80,20
15 Верица Николина Ѓорѓиевска 80,00
16 Ебру Игбал Садилова  77,80
17 Македонка  Томислав Марковска 74,25
18 Катерина  Петре  Цветкова 73,80
19 Ахмед  Али Алимоски 71,20
20 Климент Гоце Балоски 70,95

Резултати од "Конкурс за доделување 50 (педесет) стипендии за ученици со посебни потреби од јавните и приватните средни училишта за 2014/2015"

Резултати од "Конкурс за доделување 50 (педесет) стипендии за ученици со посебни потреби од јавните и приватните средни училишта за 2014/2015"

 

Ред.бр. Име Татково име Презиме Бодови
1 Игор Петре Трпкоски 100
2 Сањин Синиша Ристовски 100
3 Ангела Марин Димитриевска 100
4 Бојан Александар Смилески 100
5 Никола Александар Аврамовиќ 100
6 Шимка Тефик Мусоска 100
7 Мартин Тони Вучетиќ 99
8 Блаже  Бобан  Тасев 98,15
9 Сашо Драган Ристески 98
10 Еркан Авдула Љатифи 97,65
11 Андријана Сашо  Серафимовска 97,3
12 Менсур Беќир Амети 96,8
13 Горан Војкан Блажевски 96,75
14 Димитар Ефтим Трајаноски 95,85
15 Александар Коста Котев 95,8
16 Дејвид Тони Антониев 95
17 Стефан Звездан Костовски 94,5
18 Кристијан Иванчо Трајкоски 93,9
19 Даниела Зоран Колароска 93,4
20 Викторија Блаже Пенова 93,4
21 Вероника Борко Груевска 93,1
22 Јелена Ненад Младеновиќ 92,8
23 Дашмире Зенељ Бајрамоска 92,65
24 Филип Ѓорѓи Ангеловски 92,6
25 Леон Жарко Шатовиќ 92,5
26 Виктор Емил Наумов 91,85
27 Тренче Илија Петреска 91,65
28 Феиме Кенан Ајваз 91,55
29 Филип Цветанчо Војдиноски 91,2
30 Енсар Муамед Шабани 91
31 Елена Сашо  Блажева 88,75
32 Бојан Сашо  Кочовски 88,3
33 Адисен Бајрам Велијовски 88,15
34 Стефан Новко Младеновски 87,95
35 Елмедин Сабедин Таировски 87,6
36 Драгана  Бобан  Стојковска 87,4
37 Роберт Јоцо Тодоров 86,25
38 Давид Панчо Атанасовски 84,9
39 Хусније Шариф Саид 84,1
40 Петранка Владо Петрова 84
41 Фебијан Хари Јашароски 82,55
42 Слободан Сашо  Миленковиќ 82,4
43 Тодор Зоран Димов 82,05
44 Софија Тони Поцкова 82
45 Елвин Дејвид Реџеп 81,8
46 Мартина Горан Николовска 81,2
47 Ивана Љупчо Митрова 80,5
48 Анѓела Живка Пешевска 80,1
49 Марко Анѓел Трпчев 79,15
50 Димитар Благе Николовски 78,95

Резултати од конкурсот за доделување на стипендии за „Прва група“„Втора група“ и „Трета група“ на редовни студенти

Министерството за образование и наука им соопштува на сите студенти, кои се пријавиле и доставиле соодветна документација согласно „Конкурс за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2013/2014 година“, дека Комисијата за доделување стипендии за студенти запишани на додипломски студии од јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2013/2014 година ја утврди ранг листата со студенти на кои им се доделува стипендијата од:

„Прва група“ - стипендија од социјални категории

„Втора група“ - стипендија за студенти кои постигнале особено висок успех во учењето и стипендија за студенти кој постогнале особено висок успех во учењето на стидиски програми по информатика

„Трета група“ - стипендија за студенти запишани на студискит програми од научните подрачја природно-математичките, техничко-технолошките, биотехничките и/или медицинските науки .
 
Кандидатите на кои им e доделена стипендија, потребно е да достават три пополнети копии од договорот за соодветната стипендија и тоа:

-договор за стипендија – Прва група

-договор за стипендија – Втора група

-договор за стипендија за студенти запишани на студиски програми по информатика

-договор за стипендија – Трета група

и читлива  копија од денарска трансакциска сметка на име на студентот (резидентна сметка). 

Горенаведените документи да се достават по пошта најдоцна до 20.02.2014 година на адреса: Министерството за образование и наука, Ул. Св. Кирил и Методиј бр.54, 1000 Скопје, со назнака на пликот “Договор за студентска стипендија”.

Кандидатите кои не се задоволни од одлуката на Комисијата имаат право на жалба/приговор во рок од 8 дена по приемот на решението. Жалбата се доставува преку Министерството за образование и наука до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

За подетални информации може да се обратите на тел. 02-3140-147, Рамадан Османи и Благоја Ваневски.

 

Листа на студенти кои добиле стипендија од Прва група.

Листа на студенти кои добиле стипендија од Втора група на јавните универзитети.

Листа на студенти кои добиле стипендија од Втора група на приватните универзитети.

Листа на студенти кои добиле стипендии од Втора група на јавните универзитети, информатички студии

Листа на студенти кои добиле стипендии од Втора група на приватните универзитети, информатички студии

Листа на студенти кои добиле стипендии од Трета група на јавните универзитети

Листа на студенти кои добиле стипендии од Трета група на приватните универзитети

Резултати од конкурсот за 50 (педесет) талентирани ученици во Република Македонија

Ранг листа

 на кандидати кои добиваат стипенидија во категоријата 50 (педесет) талентирани ученици од  јавните и приватните средни училишта ц за учебната 2013-2014 година

 

ID

Вид Стипендија

Име

Татково Име

Презиме

бодови

6045

50Талентирани

Ева

Петре

Богоевска

100

5096

50Талентирани

Мила

Саша

Стојковиќ

100

5670

50Талентирани

Марија

Љупчо

Симакоска

100

6976

50Талентирани

Сања

Горанчо

Мирчева

100

5403

50Талентирани

Андријана

Родни

Ѓореска

100

6593

50Талентирани

Бојан

Зоран

Попчановски

100

6824

50Талентирани

Дарио

Ратко

Марковски

100

6443

50Талентирани

Деспина

Стојан

Илиева

100

5009

50Талентирани

Јован

Кире

Калајџиески

100

6943

50Талентирани

Сандра

Николче

Христовска

100

5148

50Талентирани

Андреј

Зоран

Илиевски

100

6014

50Талентирани

Андреј

Горан

Симески

100

5419

50Талентирани

Софиа

Емил

Колева

100

5632

50Талентирани

Леарт

Вели

Пајазити

100

6881

50Талентирани

Елена

Стојан

Ефтимова

100

5347

50Талентирани

Даниела

Зоран

Пана

100

5354

50Талентирани

Димитар

Тодор

Бајрактаров

90

5358

50Талентирани

Стефан

Зоран

Јованов

80

5106

50Талентирани

Олга

Елеонора

Дамовска

80

5959

50Талентирани

Ема

Димитар

Близновска

80

6884

50Талентирани

Кире

Трајко

Џотов

80

5114

50Талентирани

Никола

Горан

Тошев

80

6654

50Талентирани

Игор

Фиданче

Кузмановски

80

5731

50Талентирани

Тамара

Ѓорѓи

Симјаноска

80

6055

50Талентирани

Љубица

Славко

Томчева

80

5426

50Талентирани

Елена

Небојша

Карапејовска

75

5181

50Талентирани

Стефан

Слободан

Алексовски

75

6515

50Талентирани

Владимир

Благоја

Марковски

70

6355

50Талентирани

Леон

Благоја

Ристов

70

5058

50Талентирани

Даниела

Гоце

Радевска

70

5341

50Талентирани

Јана

Миливоје

Каевска

70

6731

50Талентирани

Ирина

Владимир

Шафкуловска

70

6431

50Талентирани

Марија

Димитар

Двојаковска

70

4991

50Талентирани

Мирко

Сашко

Додевски

70

5124

50Талентирани

Ангела

Валентин

Мирчевска

70

5289

50Талентирани

Бранкица

Васе

Василева

70

5302

50Талентирани

Никола

Марјан

Момироски

70

5265

50Талентирани

Ангела

Зоран

Јанкулоска

70

5120

50Талентирани

Игор

Љупчо

Ефтимовски

70

6467

50Талентирани

Нада

Мијалчо

Божиновска

70

5328

50Талентирани

Елизабета

Коте

Муканова

70

5657

50Талентирани

Марина

Орце

Тодоровска

70

5229

50Талентирани

Еродита

Ќенан

Салији

70


Резултати од конкурсот за 150 (стоипедесет) стипендии за талентирани ученици-спортисти во Република Македонија

Ранг листа на кандидати

кои добиваат стипендија во категоријата 150 (стоипедесет) стипендии за талентирани ученици-спортисти  од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за учебната 2013-2014 година

 

ИД

Име

Татково Име

Презиме

БОД-ВКУПНО

5187

Дамјан

Горан

Николин

100

6279

Франка

Петрика

Граждани

100

6763

Андреј

Саша

Соколовски

100

5125

Арлинд

Авни

Борова

100

6158

Ангела

Коста

Мојсовска

99.88

5836

Ели

Зоран

Секуловска

99.72

6096

Теодора

Илчо

Јолакоска

99.44

7073

Ангела

Мирослав

Ниниќ

99.38

5901

Стефан

Антонио

Тошев

99.34

6646

Стојан

Димитар

Лазаров

99.16

5092

Теодора

Миле

Цветкоска

99

5981

Амра

Адем

Фејзула

98.96

5640

Александар

Срѓан

Јањиќ

98.88

6044

Евгенија

Никола

Чакареска

98.21333333

5399

Мартин

Сашо

Тодоровски

98.14

5031

Жарко

Љупчо

Атанасовски

98

5445

Елена

Кирчо

Атанасовска

98

5824

Тања

Стојмир

Стојановска

98

5914

Лина

Сашо

Гаревска

98

6041

Андреј

Валентин

Ристески

98

6073

Александар

Марјан

Ѓорески

98

6601

Симона

Митре

Анџиева

98

6885

Емилија

Саво

Радоешка

98

7086

Надица

Жарко

Перчинкова

98

5805

Марко

Тихомир

Бејатовиќ

97.88

5254

Михаела

Јован

Михајловска

97.84

5555

Иван

Јорданчо

Јанев

97.62666667

4986

Пепица

Блашко

Ристова

97.62

5806

Вера

Слободан

Урдаревска

97.6

5340

Петар

Душко

Каров

97.36

5971

Али

Шерафедин

Исмаили

97.12

7160

Ива

Ѓорги

Николова

97.04

5055

Пепи

Сашо

Петковски

97

5095

Ивана

Влатко

Костадиновска

97

6360

Стаменчо

Влатко

Богдановски

97

5716

Арлинда

Мухарем

Велиу

96.96

5631

Михаил

Јоле

Ѓурчиновски

96.8

5715

Стефанија

Васил

Блажевска

96.8

6097

Цветко

Раде

Митревски

96.78

6345

Мина

Дејан

Маринковиќ

96.76

5239

Ања

Дејан

Аксиќ

96.4

5536

Благица

Горан

Нофитова

96.4

5854

Љупчо

Благојче

Ангеловски

96.24

6046

Новица

Никола

Чакарески

96

6101

Валентина

Ќиро

Лазарова

96

7009

Сара

Танче

Петреска

95.88

7039

Драгана

Страшо

Петковска

95.84

5107

Сања

Саша

Цветковиќ

95.72

6948

Ивана

Благој

Атанасова

95.68

5933

Кристијан

Пецо

Ѓоргиовски

95.5

6032

Никола

Зоранчо

Здравковски

95.48

5699

Ангел

Зоран

Динов

95.36

5827

Александар

Сашо

Шопов

95.24

5984

Александра

Николче

Најдоска

95.12

6215

Ненад

Зоранчо

Атанасовски

94.88

5866

Огнен

Тодор

Тодороски

94.38

4978

Томислав

Христо

Андреевски

94.24

6271

Бриленд

Агрон

Чутра

94

5848

Стефан

Пецо

Ѓоргиовски

93.94

5954

Михаил

Зоран

Трпчевски

93.76

5313

Стефанија

Оливер

Кржеска

93.54

6140

Александра

Стојанчо

Јованова

92.68

5522

Ивана

Даниел

Хаџиева

90.56

6237

Филип

Ванчо

Петрушевски

88.24

5459

Мирјана

Роберт

Домазетова

88

5636

Никола

Бранко

Василевски

88

7172

Анастасија

Златко

Качаниклиќ

88

6488

Агнеса

Садик

Маќелара

88

6634

Ера

Луан

Спахиу

88

7048

Арта

Бујар

Дука

88

7059

Парим

Петрит

Бомова

88

7334

Ардит

Мумин

Бислими

88

6228

Симеон

Благоја

Гешоски

87.22

6324

Астрит

Умит

Зендели

86.4

4997

Ана Белла

Драган

Димеска

86.32

7153

Андреј

Драган

Битраков

86

6768

Мартина

Јован

Арминовска

85.68

5844

Бјонда

Бесник

Карамети

85.68

7033

Ѓуро

Јовче

Спасовски

84.52

6865

Мила

Владе

Талевска

84.28

5696

Симона

Сашо

Петрушевска

83.12

6307

 Маја

Боби

Војдиновска

81.70666667

5665

Александра

Стојан

Нушева

81.24

5454

Димитар

Илија

Илиевски

80.48

6500

Искра

Веселин

Талевска

79

6092

Сара

Горјанче

Стојановска

78.36

5646

Сара

Аврам

Гулицоска

78

5741

Наташа

Горан

Цветковска

78

6048

Јане

Синиша

Стаменов

78

6163

Стефанија

Горанчо

Лазева

78

6507

Драгана

Горанчо

Заревска

78

6143

Јелена

Драган

Костиќ

77.84

5759

Ивана

Димче

Михајловска

77.78666667

5663

Бојана

Венко

Јованова

77.48

5017

Теодора

Ѓорѓи

Стефановска

77.44

6610

Даниела

Николче

Велеска

77.28

5800

Елена

Горан

Накова

77.24

6484

Бојан

Никола

Пападинов

77.09333333

5149

Ана

Стево

Иванова

77

4990

Цветанка

Јосиф

Ангелевска

76.84

6341

Катерина

Роберт

Тимчевска

76.72

5501

Ѓорѓи

Предраг

Милошевски

76.5

4954

Адријан

Љупчо

Мирчевски

76

5929

Ангела

Сашо

Велковска

76

5470

Бењамин

Џафер

Ѓурѓевиќ

76

6470

Ангела

Јонче

Илиевска

75.76

6565

Бојана

Ангелчо

Миланова

75.68

6989

Марија

Васе

Божиновска

74.8

6226

Сандра

Љупчо

Митевска

74.28

5865

Иван

Владимир

Џонов

74.24

6990

Даниела

Тони

Кечева

74.2

7329

Искра

Никола

Стојаноска

74.16

6419

Диана

Виктор

Димова

74.10666667

5428

Анѓела

Саше

Петрушева

74

6892

Симона

Алекса

Дамеска

73.92

6505

Вероника

Јорданче

Здравева

73.2

5860

Дарко

Антонијо

Стојковски

72

6616

Симона

Маријан

Јанкуловска

72

4983

Маријан

Мијалче

Ѓорѓиев

71.8

6060

Kристијан

Тони

Јованов

70

6578

Виктор

Владо

Гроздановски

70

4969

Фисник

Тахир

Агуши

69.9

5296

Климентина

Благој

Јовановска

68

5890

Мила

Зоран

Мандиќ

68

6062

Мартин

Горан

Милески

67.88

6968

Христијан

Марјан

Здравковски

67.84

4974

Бојан

Љупчо

Владов

67

5532

Сара

Ванчо

Тасевска

67

5605

Сара

Зоран

Николова

67

6918

Сара

Боривој

Богеска

67

7312

Марина

Ненад

Ѓорговска

67

7141

Нилај

Џеладин

Ламче

66.86

5960

Стефани

Роберт

Талевска

66.72

7301

Дарко

Никола

Порјазов

66.08

5396

Жарко

Перо

Колев

66

5467

Тамара

Иван

Карчевска

66

5799

Дијана

Стојанчо

Антовска

66

6366

Цветанка

Борче

Нечевски

66

6910

Ирина

Негован

Kарамачоска

66

7114

Емилија

Лазо

Миленкова

65.65333333

Резултати од конкурсот за доделување на 400 (четиристотини) стипендии за социјална поддршка на ученици во Република Македонија

РАНГ ЛИСТА

 

на кандидати  од македонска националност, кои добиваат стипендија на Конкурсот за доделување на  400 (четиристотини) стипендии за социјална поддршка на ученици од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за учебната 2013/2014 година

 

 

ИД

Име

Татково име

Презиме

6496

Јована

Ване

Михаилова

6270

Алек

Горан

Амповски

5829

Матеја

Сашо

Кубин

5595

Тања

Бранко

Китанова

6297

Дарко

Цветко

Ристески

5927

Петар

Емил

Петров

5817

Златка

Лазо

Станкоска

6167

Сандра

Славе

Николовска

5813

Теодора

Горан

Стевановска

6105

Јасмина

Горан

Станимировиќ

6567

Теа

Влатко

Стоилковска

6223

Бојана

Славче

Пешова

6838

Огнен

Атанас

Диовски

6254

Љупка

Николчо

Трајкова

6026

Мартина

Мирко

Николоска

5279

Ивана

Мицко

Кочковска

6039

Сандра

Петко

Танчева

6525

Ангела

Киро

Костова

5776

Александра

Андреја

Петровска

6617

Данче

Горан

Лештаров

7052

Родна

Лазар

Гугуљанова

394

Исидора

Марјан

Димитриевска

6790

Петар

Тони

Милевски

7076

Даниел

Гоце

Танески

6311

Христијан

Ацо

Јованоски

5702

Емилија

Александар

Мицевска

6465

Јане

Тони

Нешовски

4984

Марија

Славе

Ристовска

6780

Дејан

Тони

Милевски

7063

Ангела

Бранко

Мишевска

6359

Стефан

Зоранчо

Ангелов

5010

Пандорка

Ќиро

Јанаќиева

7003

Вирџинија

Ѕвонко

Вучковска

6458

Мартин

Горан

Тренески

6960

Kaмелија

Димче

Дукова

6536

Бранко

Даре

Смоквоски

6645

Елена

Јане

Јанева

5086

Кирил

Тони

Тодороски

5502

Даниел

Ставре

Петрески

6129

Димитар

Илија

Петрески

5443

Мухамед

Мехмедаљи

Имишти

5732

Митко

Славчо

Милошовски

6299

Андреј

Бојан

Стојановски

5943

Теодора

Душко

Василевска

6710

Теодора

Слободан

Петкоска

5566

Елена

Драгољуб

Захариева

6936

Симона

Љупчо

Галазова

6025

Ана

Владимир

Ампова

6282

Катерина

Куне

Билбилоска

6728

Дарко

Павле

Арсов

7000

Ванчо

Митко

Белчовски

6847

Виктор

Рајко

Домазетоски

5938

Катерина

Јове

Јордановска

5405

Христијан

Вангел

Илиевски

5735

Ангела

Пецо

Момоковска

5029

Душко

Благоја

Трифуновски

5950

Сара

Миле

Балова

6579

Марија

Жарко

Илиевска

5918

Сашко

Петре

Пејовски

5909

Бојана

Филип

Симоновска

6342

Марија

Марјан

Кекеновска

6598

Стефанија

Тони

Глигоровска

6460

Стефанија

Маринко

Смилеска

5011

Ангел

Горан

Вељаноски

5529

Радмила

Дејан

Сенева

6119

Димитар

Љупчо

Крстевски

6996

Александра

Ѓорѓи

Нечевска

5455

Виктор

Зоран

Рудан

6596

Душица

Марјан

Лазова

5558

Андријана

Драги

Михајловска

7036

Марија

Златко

Димитријевска

5884

Деан

Илко

Петрески

6554

Маријана

Иле

Јаневска

6944

Љупка

Васил

Ќортошева

5194

Сања

Славчо

Костадинова

6225

Кристина

Горан

Марковска

5042

Тамара

Љубе

Ангелова

6330

Теодора

Свето

Младеновска

5200

Јовица

Горан

Стојчиќ

6138

Сара

Здраве

Долеска

6154

Маја

Перо

Лазарова

7193

Бојан

Добривоје

Затаракоски

5840

Сашо

Диме

Димоски

6781

Марио

Зоран

Митревски

5219

Филип

Марјан

Станишковски

5676

Ружица

Зоран

Станковиќ

5048

Војдан

Томе

Каратрајков

5952

Зорица

Миле

Балова

5647

Стефан

Драган

Василевски

5146

Рената

Тасе

Ташева

5050

Леонора

Вергим

Сулејмановска

6149

Викторија

Перо

Лазарова

6151

Марија

Зоран

Стоилевска

6812

Викторија

Љупчо

Манева

5600

Mарија

Марјан

Кираковска

6522

Симон

Перица

Синадиноска

5221

Тамара

Горан

Китановска

6407

Јасмина

Ќире

Лозановскa

6555

Антонио

Драги

Стоименов

5613

Андреј

Тони

Јанев

5614

Филип

Тони

Јанев

7156

Оливер

Драги

Ангелов

5240

Даниела

Филип

Лазаровска

5611

Кристијан

Јован

Стефаноски

5671

Анастасија

Миле

Пешевска

6935

Филип

Бранко

Трајковски

6662

Тања

Славчо

Стојаноска

7080

Маја

Благоја

Николовска

6647

Ивана

Жарко

Кајретиќ

6255

Христијан

Стојанче

Бошковски

5877

Марија

Бранко

Смилеска

5925

Марко

Роберт

Котовски

5051

Андријана

Вергим

Сулејмановска

6732

Симона

Маријан

Башеска

5274

Наташа

Момчило

Ѓорѓиевска

6383

Ивона

Васко

Стефановска

6863

Сара

Тони

Трајковски

5423

Методија

Мики

Мазгански

5683

Небојша

Македонка

Левковски

5028

Катерина

Санде

Наќеска

6003

Софија

Божо

Веселиноска

6695

Даниела

Љупчо

Ѓорѓијевска

7045

Тања

Зоран

Серафимова

6456

Ивана

Методија

Христовска

5499

Михаил

Мичо

Симовски

6195

Марија

Власте

Зафировска

6075

Јована

Спасе

Ампева

5872

Христијан

Ѓорѓи

Тренчевски

6439

Бојан

Орце

Димитров

5586

Даниела

Спасе

Грујоски

6002

Мелани

Менде

Мицковска

5814

Симон

Лазо

Станкоски

6144

Дарко

Горан

Јаковлески

6331

Кристијан

Лефтер

Лазаров

5230

Стефан

Драге

Карафилоски

5867

Ивица

Здраве

Кузманоски

5903

Марјан

Науме

Николоски

5570

Стефанија

Сашо

Атанасовски

6395

Јулија

Борче

Јованоска

5135

Андреј

Александар

Трпков

6693

Благица

Зоран

Гердовска

5242

Марија

Петар

Димова

6160

Ивона

Сашо

Миленковска

6336

Рената

Боривоја

Арсова

5402

Марија

Војо

Маринкова

5728

Марија

Ацко

Наумоска

5559

Тамара

Гоце

Велјаноска

5868

Маријана

Трајче

Анастасова

5457

Ангела

Зоки

Димеска

6204

Иван

Лазар

Младеновски

6568

Михаела

Мирослав

Миноска

6482

Кристијан

Драгослав

Димитриевски

6162

Стефанија

Дарко

Калпачка

6917

Стефан

Лазар

Андонов

6844

Емилија

Далибор

Лазареска

5324

Викторија

Миле

Горгиева

7300

Марија

Зоран

Танеска

6679

Викторија

Николче

Јанева

5709

Антица

Живко

Крстеска

6532

Моника

Боро

Крстова

7221

Марија

Кире

Момироска

7081

Теодор

Гоце

Танески

6123

Миранда

Амир

Мустафа

5171

Ангела

Драган

Иловска

6328

Стефани

Воислав

Марковиќ

6275

Елена

Зоран

Лазески

7158

Лаура

Драги

Ангелова

6190

Кристина

Слаѓан

Димчевска

5411

Стефанија

Тони

Георгиева

6656

Христина

Николче

Јанева

5392

Стефан

Јовица

Алексовски

6399

Христијан

Борис

Донески

5007

Сара

Љубе

Стојановска

5915

Емилија

Добривој

Велјаноска

6546

Ангела

Илија

Здравеска

6747

Тамара

Зоран

Попчевска

6273

Весна

Димо

Пацаровска

6314

Билјана

Љубчо

Јордановска

5225

Снежана

Целе

Станкоска

7013

Димитар

Слободан

Дунгевски

6602

Катерина

Добре

Станковска

6261

Ивица

Милован

Трајковиќ

5122

Мартина

Ѓорѓе

Џалева

5997

Стефан

Љубе

Смиљевски

6642

Aleksandra

Atanas

Dimkova

5756

Радован

Ѓорѓи

Механџиски

6576

Симона

Данче

Крстевска

6031

Гордан

Перо

Митревски

5489

Илија

Павле

Лошонц

6066

Исидора

Саше

Здравковска

6001

Ангела

Драѓи

Мицова

6537

Анѓела

Блажо

Јовановска

5128

Елена

Ќире

Николова

6876

Стојче

Љубе

Речаноски

6819

Ана

Златко

Павлоска

7071

Иван

Зоран

Јосифовски

5441

Андреј

Дејан

Вељановски

6807

Филип

Разме

Голабоски

5969

Дијана

Данче

Данилова

6374

Стефанија

Јане

Таевска

5774

Стефан

Роберт

Спасовски

7169

Димитрие

Ванчо

Јованов

5718

Леонора

Митко

Мијалковска

6665

Ивана

Славчо

Стојаноска

6412

Трајче

Тони

Јанев

6743

Ангел

Ване

Василев

5388

Антонио

Слободан

Василкоски

5261

Полумбеша

Талат

Јајага

5406

Елеонора

Благој

Петровска

6577

Марија

Емилчо

Ниневска

7246

Валентина

Зоран

Филипоска

6686

Милена

Горан

Спасеска

5417

Бојана

Александар

Поп-Анастасова

6272

Александар

Игор

Карапеевски

6357

Михаела

Роберт

Јовески

5299

Дајана

Јовче

Пешовска

7107

Никола

Кирил

Димов

7210

Елеонора

Марјан

Стојковска

6166

Маја

Слаѓан

Алексовска

5850

Сара

Душко

Бојчовска

5479

Стефан

Зоран

Бечвиновски

7258

Мартина

Киро

Георгиева

6560

Никола

Горанчо

Заревски

6269

Тамара

Горан

Алексовска

6492

Давид

Зоран

Мијалков

5680

Дамјан

Александар

Постоловски

5961

Марија

Трајко

Милевска

7205

Павле

Мирослав

Петровски

6263

Благоја

Рубинчо

Иваноски

5823

Вероника

Сашо

Коцевска

5965

Андреа

Ванчо

Витановска

5587

Елена

Јовица

Каранфиловска

6538

Ангел

Сашко

Алаѓозовски

5869

Сандра

Стојанча

Јакимовска

5463

Бојана

Венцо

Јанкуловска

5672

Фросина

Горан

Јованоска

6995

Кристина

Горан

Димковска

5460

Даница

Ѓорѓија

Милеска

6625

Филип

Ристо

Петрески

5874

Јастре

Мирко

Божиноски

7267

Рената

Пеце

Станоевска

6621

Иван

Зоран

Атанасов

6455

Павлина

Никола

Ристова

6547

Дајана

Иван

Костовски

5654

Димитар

Кире

Димитровски

7101

Ивона

Љупче

Софрониевска

6879

Маја

Орце

Крстеска

6265

Живко

Миле

Атанаскоски

5879

Томе

Зоран

Илиевски

5949

Ивана

Емил

Коцева

6612

Симона

Владимир

Вениновска

6854

Тијана

Зоран

Спасева

5197

Моника

Стојан

Настеска

5548

Ивана

Мирјана

Додева

5841

Анѓелина

Владе

Велјановска

5286

Aндреа

Тони

Аџиевска

6425

Ангела

Миле

Трпеска

6773

Ивона

Боре

Тодоровска

6212

Верица

Страшо

Димитровска

6629

Павел

Ивица

Јакимовски

6512

Марија

Горан

Златевска

5088

Иван

Бранко

Ристески

7082

Тамара

Сашо

Стаменковска

6751

Нена

Владо

Петровска

7209

Сашо

Тони

Тодоров

7254

Емилија

Мирче

Цветаноска

6624

Радица

Лазар

Гркова

4960

Филип

Владимир

Жаков

5742

Симона

Србо

Цветкоска

5061

Ена

Илија

Шириќ

6165

Марија

Aцо

Дојчиновска

6970

Евгенија

Емилчо

Павлова

5100

Мартина

Зоран

Јованова

6312

Симона

Русе

Спиркова

6308

Моника

Ванчо

Соколова

5305

Адриана

Божидар

Матевска

6539

Филип

Сашко

Милошев

5907

Јулијана

Стеван

Здравеска

5967

Ангела

Ванчо

Витановска

6827

Александра

Димче

Јовановска

7022

Љубица

Павле

Узунова

7104

Виктор

Предраг

Велковски

6094

Илија

Зоран

Лазороски

6520

Миланчо

Благе

Урошевски

7044

Виктор

Зоран

Спасовски

6574

Виктор

Игор

Наумоски

7011

Маја

Ристо

Макашчиева

6993

Сашка

Бранко

Цветковска

6534

Георгина

Жарко

Николоска

6858

Eлена

Драган

Веселиноски

5207

Елизабета

Љупчо

Перовска

5751

Марија

Сашо

Алексовска

7247

Андријана

Никола

Ѓорѓиоска

5863

Јулија

Александар

Грнчаревска

6663

Ангела

Зоран

Лабоска

5407

Сара

Злате

Ризовска

5782

Вања

Вуке

Премческа

5216

Мартина

Стојче

Крстеска

7110

Мартина

Димче

Јованоска

5458

Катерина

Ѓорѓија

Милеска

6494

Тоше

Љупчо

Боцевски

6787

Олгица

Петар

Деспотоска

6274

Теодора

Димитар

Брашнарова

6729

Благица

Владо

Постоловска

6371

Ивана

Златко

Адамческа

6450

Гордана

Ванчо

Атанасова

6161

Леонора

Трајче

Гоцева

5628

Евица

Арсе

Смилкоска

5020

Марија

Горан

Димоска

5858

Ангела

Марјан

Терзиска

6277

Марија

Сашко

Ковачовска

7294

Младен

Јоцо

Гоцевски

6735

Наташа

Љупчо

Младеновска

6821

Влатко

Драшко

Змејкоски

6442

Будимка

Драги

Ѓузеловска

6927

Бојана

Николче

Тоневска

5268

Стефанија

Ванчо

Терзиска

6474

Славче

Зоран

Ѓорѓиев

6188

Христина

Љупче

Софрониеска

6643

Магдалена

Ратко

Гркова

 

 

РАНГ ЛИСТА

 

на кандидати  од другите националности, кои добиваат стипендија на Конкурсот за доделување на  400 (четиристотини) стипендии за социјална поддршка на ученици од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за учебната 2013/2014 година

 

 

ИД

Име

Татково име

Презиме

5601

Хатиџе

Исмаил

Терзиај

5278

Реџеп

Илаз

Мустафовски

5963

Руфије

Руждија

Османоска

6860

Фатјона

Неџат

Кољари

6774

Селаудин

Дашнор

Аголи

6396

Блерина

Урим

Салихи

6618

Андреј-Јоахим

Ромео

Китаноски

5886

Енес

Џељил

Рамадани

5482

Валдете

Џезаир

Адеми

5345

Јусуф

Фадил

Елези

6074

Хирмете

Џеват

Сејдија

6608

Иларија

Берат

Таири

5701

Садет

Милазим

Бафќари

7151

Мерита

Бејтула

Исљами

6198

Мурсељ

Сеад

Иљази

5690

Башким

Африм

Селими

6852

Мерве

Небија

Исламовска

5163

Сихана

Емри

Имери

6178

Мухамед

Милазин

Муслији

5112

Бехим

Беким

Меџити

5271

Вјолца

Беким

Дураку

6797

Медина

Неџмедин

Рамадани

5257

Бехије

Сами

Селами

7012

Кентер

Рамадан

Алии

5660

Рејхан

Ризван

Ризван

7155

Сабрије

Бејтула

Исљами

5834

Егзон

Муарем

Садику

5650

Беса

Адемсафи

Незири

5957

Мартин

Жарко

Стојановиќ

6283

Сермије

Авдурахим

Аземи

6239

Мирјета

Агим

Рамани

5710

Фарљуме

Ридван

Шабани

7170

Решиде

Бесим

Абдија

6252

Хава

Бајрам

Ферати

5281

Алије

Фериз

Ибрахими

6176

Сара

Феим

Вели

5003

Семра

Муштеба

Амети

6428

Елдин

Сејад

Јуковиќ

5298

Елена

Петар

Скола

6018

Алфрета

Бујадин

Казовска

6504

Мерал

Рамуш

Ќахили

6549

Фортеса

Љуљзим

Фида

4966

Арион

Агрон

Мерко

6079

Елмедине

Абедин

Беќир

6982

Ислам

Хајри

Имери

5205

Енис

Неџати

Хисени

6110

Ардита

Мунир

Гавази

5190

Мехди

Енвер

Идризи

4989

Фиторе

Руфки

Лама

6408

Миљан

Зоран

Цветковиќ

5102

Дритон

Назми

Мурати

7018

Ерлин

Рамадан

Алии

6829

Октај

Тасим

Мефаил

6766

Зулејха

Нухи

Алија

7196

Нуртене

Џевџет

Сулемановска

7164

Ули

Аднан

Умери

5453

Таулант

Фисник

Гузе

6417

Дорарт

Дритан

Амбари

4975

Аурон

Блерим

Бајрами

5178

Арнеса

Рамадан

Драшковиќ

5483

Јетон

Абдул

Мустафа

6622

Анила

Алберт

Телќиу

5110

Диелза

Рамиз

Аљиљи

5227

Нермина

Исењ

Јакуповска

5136

Бењан

Имер

Реџепи

5162

Сара

Рамадан

Драшковиќ

5589

Анил

Илир

Карамети

5494

Афродита

Куртиш

Џафери

6210

Александрија

Ненад

Петрушевиќ

6908

Лирие

Џеваир

Ајро

6837

Елмедина

Џеват

Ајдини

5994

Фејзула

Бедри

Османи

5777

Лулзим

Садик

Мехмеди

6828

Албина

Џевит

Сефадини

5651

Амра

Рамиз

Буши

5450

Луеј

Нури

Сали

5528

Буњамин

Мухамед

Сулејмани

5310

Александар

Горан

Милутиновиќ

6551

Адиса

Амдија

Ибушоски


Резултати од конкурсот за доделување на 80 (осумдесет) стипендии за ученици - деца без родители од јавните и приватните средни училишта

Резултати од  "Конкурсот за доделување на 80  (осумдесет) стипендии за ученици - деца без родители од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за учебната 2013/2014 година"

ред.бр. Име Татково Име Презиме Бодови
1 Илире  Авдиљ Мисини 100
2 Христијан Никола Зафировски 97,4
3 Хадис Мухарем Суља 95,3
4 Бјондина Иса Амети 95
5 Анѓела Јован  Цветковска 93,8
6 Христијан Борче Лазаревски 93,3
7 Ахмед Алим Алимовски 93,2
8 Мерјема  Шаќир Шкријељ 90,6
9 Синан Суло Ракиповски 90
10 Адриан  Лидија Елизабет Чолак 88
11 Медијан Сабриа Веселовиќ 86,6
12 Натали  Бојан Стамеска 85,8
13 Тања Витан Стефанова 85,8
14 Мартин Љупчо Буровски 85,25
15 Николиа Гордана Волкановска 84.533
16 Нина Мирослава Ѓорѓевиќ 82,5
17 Самир Демир Халим 80,3
18 Александар Стојче Георгиев 79,8
19 Николина Срѓан Трифуновска 78
20 Ебру Игбал Садилова 78,00
21 Мила  Љубиша Милошевска 76,00
22 Боѓе Владе Крстевски 76,33333333
23 Радмила Сеар Алимовски 75,1
24 Емилија Алинка Спасовска 74,4
25 Кристијан Зоран Ѓорѓиоски 71
26 Џејљана  Силвана Мемеди 71

Резултати од конкурсот за доделување 50 (педесет) стипендии за ученици со посебни потреби од јавните и приватните средни училишта

Резултати од "Конкурсот за доделување 50 (педесет) стипендии за ученици со посебни потреби од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за учебната 2013/2014 година"

ред.бр. Име Татково име Презиме Ранг листа
1 ВИКТОР КОЛЕ СИМОНОВСКИ 100,00
2 СИМОНА ВАНЧО ПЕРЕВСКА 100,00
3 СОНЃУЛ МЕМЕТ МУРАТОВА 100,00
4 ТАЊА ДРАГАН БОШКОВСКА 100,00
5 ХРИСТИНА ДРАГАН БОШКОВСКА 100,00
6 ШЕЈ МУАМЕР ТАУЉАНТ 100,00
7 ХАДИС ИРФАН НУИ 100,00
8 ФРОСИНА ВЛАТКО МАРТИНОВСКА 100,00
9 ЈОРДАН МИЛЕ АНДОВ 100,00
10 АНГЛЕЛА МЕНДО НАЈДЕНОВСКА 100,00
11 ЉУПЧО СЛАВКО КОНЕСКИ 100,00
12 ЃОКО БЛАГОЈЧЕ КРСТЕВСКИ 100,00
13 МАРИЈА ЉУБЕН ЈОСИФОСКА 100,00
14 ВАСИЛ МИЛЕ ФИЛЕВ 100,00
15 ГОЦЕ ПЕТРЕ ЕНЃОВСКИ 100,00
16 ДАНИЕЛА АНГЕЛ ИКОНОМОВА 100,00
17 ВЕСНА СЛОБОДАН ФИМКОВА 100,00
18 ЕНГИН ИБРАХИМ ОСМАНОВСКИ 99,80
19 ИЉАЗ ИБИШ ИЉАЗИ 99,40
20 СОФИЈА ВЛАДЕ ТРАМПЕВСКА 99,40
21 ДЕЈВИД ТОНИ АНТОНИЕВ 99,35
22 УБАВКА СТРАШО АНДОНОВА 99,05
23 ДАВИД СЛАВЕ БАРБАРЕОВ 98,70
24 СИМЕОН ЗОРАН ПЕЦОВ 98,60
25 КРИСТИЈАН ПЕТАР БОЖИНОВСКИ 98,35
26 ЕМИНЕ АЗБИ СЕЈФУЛАУ 98,05
27 АЛЕКСАНДАР СЛОБОДАН ФИМКОВ 97,20
28 ШАБАН ЏЕЛЈАЉ РАМАНИ 96,55
29 АНА-ТЕРЕЗА ЛАМБЕ ПАМБУКОСКА 96,53
30 ТОШЕ ТРАЈЧЕ МИЛАНОВСКИ 96,20
31 ХАРИС ШЕРАФЕДИН ЦРНОВАШАНИН 95,00
32 РИЈАД АГИМ СУЛЕЈМАНИ 94,60
33 МИРЈАНА ЗОРАН ДИМИТРИЕВСКА 94,60
34 ЗАИМ ЏУМАЗИ ИБРАИМОВ 91,95
35 СЛОБОДАН ДРАГИ МАРИНКОВИЌ 91,93
36 ВИКТОРИЈА БЛАЖЕ ПЕНОВА 90,80
37 БОЈАН ГОРАН НАУМОВСКИ 90,50
38 АЛМЕДИН КЕМАЛ ДУРМИШИ 90,00
39 ВЛАТКО АТАНАСКО АТАНАСОВСКИ 89,95
40 СОФИЈА ЗОРАН НИКОЛОВА 89,80
41 ИВАН ВЛАТКО ЈОВЧЕВСКИ 87,80
42 МАРИО МИЛОМИР МЕНОВСКИ 87,25
43 АНА ПАВЛЕ КОСТАДИНОВА 86,60
44 САДИФЕТ РЕФИК КУРТУШИ 86,60
45 АНГЕЛИНА НОВКО МЛАДЕНОВСКА 86,60
46 ДРАГАНА БОБАН СТОЈКОВСКА 85,65
47 БОШКО ВИНКО МИТРОВ 85,55
48 АНА ГОРАН СТОЈАНОВСКА 85,40
49 НУРЕДИН ЗЕЈНУЛА БЕРИША 82,55
50 ДЕНИС МИРКО СТОИМЕНОВ 82,40
51 ЏЕНЕТА АСИМ МЕАЌИ 82,40

Резултати од Конкурсот за доделување стипендии за предавања на Академијата за менаџери за академската 2013/2014 година.

Резултати од конкурс за доделување стипендии за ученици од средно образование кои реализираат наставни програми од угостителско - туристичката струка

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управата (“Службен весник на Република Македонија” бр.58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), Извадокот од Нацрт – записникот од Сто четириесет и деветтата седница на Владата на Република Македонија бр. 41-5365/1 од 14.08.2013 година и Решение бр. 08 – 11237/1 од 27.08.2013 година, Министерството за образование и наука објавува резултати од конкурсот за доделување стипендии за ученици од средно образование кои реализираат наставни програми од угостителско - туристичката струка.

Листа на студенти добитници на стипендија

Ги известуваме кандидатите, на кои Комисијата им доделила стипендија, да се обратат на тел. 02-3140/147 во Одделението за ученички и студентски стандард, каде ќе добијат подетални информации поврзани со потпишување на договорот и доставување на трансакциска сметка на име на ученикот.

Резултати од конкурсот за студентски стипендии тип В (2012/2013) дополнети со Договорот

Министерството за образование и наука им соопштува на сите студенти, кои се пријавиле и доставиле соодветна документација согласно „Конкурсот за доделување стипендии на студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2012/2013 година“, и на кои Комисијата за доделување стипендии за студенти запишани на додипломски студии од јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2012/2013 година им додели стипендијата од ТИП “В“ - стипендија за студенти од социјални категории дека е потребно да достават три пополнети оригинални примероци од Договорот (договор за стипендија од тип „В“), прикачен подолу на страната на Министерството, како и читлива копија од денарска трансакциска сметка на име на студентот.

Рокот за доставување на документите е до 01.04.2013 година, а се доставуваат по пошта со назнака: за стипендија од тип „В“, на адреса на Министерството за образование и наука ул. „Свети Кирил и Методиј“, бр.54, 1000 Скопје.

 

Листа на студенти кои добиле стипендија Тип В на државните и приватните универзитети.

Договор за стипендии од тип В

Резултати од конкурсот за студентски стипендии тип В (2012/2013)

Министерството за образование и наука им соопштува на сите студенти, кои се пријавиле и доставиле соодветна документација согласно „Конкурс за доделување стипендии на студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2012/2013 година“, дека Комисијата за доделување стипендии за студенти запишани на додипломски студии од јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2012/2013 година ја утврди ранг листата со студенти на кои им се доделува стипендијата од ТИП В- стипендија за студенти од социјални категории.

 

Кандидатите на кои им e доделена стипендија, потребно е да достават три пополнети копии од Договорот (договор за стипендија од тип „В“), кој дополнително ќе биде прикачен на страната на Министерството,поради Одлуката за зголемување на месечниот износ на истата, и читлива копија од денарска трансакциска сметка на име на студентот.

 

Министерството за образование и наука ги информира сите кандидати кои аплицирале на конкурсот, дека за одлуката на Комисијата, ќе бидат писмено известени на домашна адреса.

 

За подетални информации може да се обратите на тел. 02-3140-147, Рамадан Османи и Душанка Георгиевска.

 

Листа на студенти кои добиле стипендија Тип В на државните и приватните универзитети.

Резултати од конкурсот за студентски стипендии тип А и Б (2012/2013)

Министерството за образование и наука им соопштува на сите студенти, кои се пријавиле и доставиле соодветна документација согласно „Конкурс за доделување стипендии на студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2012/2013 година“, дека Комисијата за доделување стипендии за студенти запишани на додипломски студии од јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2012/2013 година ја утврди ранг листата со студенти на кои им се доделува стипендијата од тип „А“ - стипендија на министерот за талентирани студенти, и тип „Б“ - стипендија за студенти.
 
Кандидатите на кои им e доделена стипендија, потребно е да достават три пополнети копии од Договорот (договор за стипендија од тип „А“ или договор за стипендија од тип „Б“) и читлива копија од денарска трансакциска сметка на име на студентот.

Горенаведените документи да се достават по пошта најдоцна до 20.02.2012 година на адреса:
Министерството за образование и наука,
Ул. Св. Кирил и Методиј бр.54, 1000 Скопје,
со назнака на пликот “Договор за студентска стипендија од тип: А или Б (се назначува типот на стипендија што кандидатот ја добил)“.

Министерството за образование и наука ги информира сите кандидати (вклучувајќи ги тие што добиле стипендија и тие што не добиле стипендија) дека за одлуката на Комисијата дополнително соодветно ќе бидат известени на домашна адреса.

За подетални информации може да се обратите на тел. 02-3140-147, Рамадан Османи и Душанка Георгиевска.

 

Листа на студенти кои добиле стипендија Тип А на државните универзитети.

Листа на студенти кои добиле стипендија Тип А на приватните универзитети.

Листа на студенти кои добиле стипендија Тип Б на државните универзитети.

Листа на студенти кои добиле стипендија Тип Б на приватните универзитети.

Договор за стипендии за Тип А.

Договор за стипендии за Тип Б.

Резултати од конкурсот за спортски стипендии 2012/13

Министерството за образование и наука им соопштува на сите ученици, кои се пријавиле и доставиле соодветна документација соогласно “Конкурсотза доделување 150 (стоипедесет) стипендии за талентирани ученици – спортисти од јавните и приватните средни училишта  во Република Македонија за учебната 2012/13 година”бр. 08 - 8445/2 од 06.11.2012 година, дека врз основа на Извештајот за работата на Комисијата за доделување 150 (сто и педесет) стипендии за талентирани ученици – спортисти од јавните и приватните средни училишта  во Република Македонија за учебната 2012/13 година, бр. 08-9960/1 од 28.12.2012 година ја утврди ранг листата со ученици и Списокот на кандидати на кои им се доделува стипендијата и тоа:

-         Список со кандидати на кои им се доделува стипендијата

Кандидатите на кои им e доделена стипендија, потребно е да достават три пополнети копии од Договорот:

-         НОВ ДОГОВОР

и читлива  копија од денарска трансакциска сметка на име на ученикот (резидентна сметка).  

Горенаведените документи да се достават по пошта најдоцна до 20.01.2013 година на адреса: Министерството за образование и наука, Ул. Мито Хаџи-Василев Јасмин бб, 1000 Скопје, со назнака на пликот “Договор за 150 (стоипедесет) стипендии за талентирани ученици – спортисти”.

Министерството за образование и наука ги информира сите кандидати (вклучувајќи ги и тие што добиле стипендија, како и тие што не добиле стипендија) дека за одлуката на Комисијата дополнително ќе бидат известени и на домашна адреса.

За подетални информации може да се обратите на тел. 02-3140-147, Душанка Георгиевска и Рахиме Амити.

Соопштение за резултати од конкурсот за студиски програми по информатика

Министерството за образование и наука им соопштува на сите студенти, кои се пријавиле и доставиле соодветна документација соогласно “Конкурсот за доделување стипендии на студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на студиски програми по информатика за студиската 2012/2013 година бр. 08 - 8068/2 од 24.10.2012 година”, дека врз основа на Извештај од работата на Комисијата за доделување стипендии за студенти запишани на додипломски студии прв циклус на студиски програми по информатика за студиската 2012/2013 година, бр. 08-8068/4 од 27.11.2012 година ја утврди ранг листата со студенти и Списокот на кандидати на кои им се доделува стипендија на студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на студиски програми по информатика за студиската 2012/2013 година.

 

Список на кандидати од државните и приватните универзитети кои добиле стипендија.

 

Кандидатите на кои им e доделена стипендија, потребно е да достават три пополнети копии од следниов договор.

 

 

а се достави и читлива копија од денарска трансакциска сметка на име на студентот (резидентна сметка).

 

Горенаведените документи да се достават по пошта најдоцна до 20.12.2012 година на адреса:

Министерството за образование и наука, Ул. Мито Хаџи-Василев Јасмин бб, 1000 Скопје,

со назнака на пликот “Договор за студентска стипендија-информатичари”.

 

Министерството за образование и наука ги информира сите кандидати (вклучувајќи ги и тие што добиле стипендија, како и тие што не добиле стипендија) дека за одлуката на Комисијата дополнително ќе бидат известени и на домашна адреса.

 

За подетални информации може да се обратите на тел. 02-3140-147, Рамадан Османи и Благоја Ваневски.

 

 

Линк од потребниот документ:

Договор за стипендија.

Резултати од повторениот конкурс за доделување 130 стипендии од ТИП “В” на студенти запишани на додипломски студии од јавните и приватните универзи...

Министерството за образование и наука им соопштува на сите студенти, кои се пријавиле и доставиле соодветна документација соогласно “Конкурс за доделување на 130 стипендии од ТИП “В” за студенти запишани на додипломски студии од јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2011/2012 година”, дека Комисијата за доделување стипендии за студенти запишани на додипломски студии од јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2011/2012 година ја утврди ранг листата со студенти на кои им се доделува стипендија тип „В“ –стипендија за студенти од социјални категории.

 

Ред. Број ИД Име Татково Име Презиме Факултет Вкупно бодови
1 16429 Наташа Звонко Дракалска Филолошки факултет 98.66
2 3838 Бенита Александар Ангелова Економски Факултет, Прилеп 98.4
3 16417 Росица Миланка Стефковска Медицински факултет 97.16
4 16254 Александар Ѓоре Карафиловски Факултет за информатички науки и компјутерско инжинерство (ФИНКИ), Скопје 97.12
5 16227 Кире Ристо Трајков Економски факултет 96.92
6 16009 Валдрина Абдулџемил Велији Правен факултет 96
7 16130 Марија Бранко Герасимовска Факултет за информатика 95.6
8 11699 Стефан Петре Ѓоргиев Медицински факултет 95.52
9 16519 Димитар Владко Димитровски Факултет за информатика 95.3
10 16633 Фросина Злате Стојановска Филолошки факултет „Блаже Конески“ 95.2
11 16639 Благоја Томе Романов Медицински факултет 94.94
12 15782 Стефан Блаже Жикоски Правен факултет „Јустинијан Први“ 94.88
13 16411 Габриела Благоја Цветаноска Економски Факултет, Прилеп 94.8
14 16483 Сузана Љубен Путеска Економски Факултет, Прилеп 94.5
15 16567 Викторија Ацо  Атанасова Правен факултет - Кочани 94.42
16 16043 Александра Диме Андреска Економски факултет 94.28
17 15862 Марија Драги  Коцевска Правен факултет „Јустинијан Први“ 94.26
18 16539 Стефани Маријан Шипинкоска Економски Факултет, Прилеп 94.2
19 1701 Александар Петре Китаноски Технички факултет 94.1
20 4125 Игор Стојан Младенов Земјоделски факултет 94.1
21 16096 Симона Благојчо Јованова Правен факултет - Кочани 94.1
22 16629 Кристина Јане Марковска Правен факултет „Јустинијан Први“ 94
23 15953 Валерија Горан Аврамова Технички факултет 93.8
24 2063 Јована Стојан Аврамовска Правен факултет „Јустинијан Први“ 93.6
25 3064 Мартин Стојанче Стаменковски Градежен факултет 93.4
26 16459 Викторија Љупчо Китановска Факултет за медицински науки 93.4
27 16271 Драгана Стојанче Илиевска Економски факултет 93.34
28 11180 Александра Георги Крстевска Правен факултет „Јустинијан Први“ 93.28
29 16442 Андријана Бошко Деневска Факултет за медицински науки 93.16
30 16497 Даница Сашо  Кузманов Правен факултет „Јустинијан Први“ 92.88
31 15781 Ивана Влатко Николова Фармацевтски факултет 92.84
32 15806 Драгана Николчо Милутиновиќ Економски факултет 92.56
33 16131 Ангел  Трајко Ставров Технолошко-металуршки факултет 92.22
34 16370 Евгенија Пеце Саљамовска Филолошки факултет „Блаже Конески“ 89.3
35 4240 Маја Сандре Стерјовска Педагошки Факултет, Битола 89.08
36 15883 Амела Сафет Алимоска Филозофски факултет 89
37 16113 Жаклина Љубиша Ивановска Факултет за Туризам и Угостителство, Охрид 89
38 16030 Дијана Марјан Мишкоска Технички факултет 88.8
39 16457 Трајче Диме Зафиров Градежен факултет 88.4
40 16175 Наташа Симо Кузманоска Филозофски факултет 88.4
41 15836 Валентина Боре Димчевска Факултет за Безбедност- СКОПЈЕ 88.16
42 16573 Даниел Јордан  Гопоски Економски Факултет, Прилеп 88
43 16340 Наташа Атанас Неделковска Градежен факултет 88
44 16037 Виолета Сашо Филиповска Висока Медицинска Школа, Битола 87.82
45 16638 Мартин Мирослав Кузман Економски факултет 87.82
46 16555 Aна Кирчо Поп Михаилова Факултет за музичка уметност 87.8
47 16016 Бојана Јоше Ѓорѓеска Факултет за Туризам и Угостителство, Охрид 87.8
48 16051 Ивана Вито Николоска Факултет за eлектротехника и информациски технологии - ИКИ, КСИА и ПСИ 87.78
49 16049 Мариче Веселин Пуцакоска Филолошки факултет „Блаже Конески“ 87.62
50 16345 Радмила Новица Радеска Правен факултет „Јустинијан Први“ 87.54
51 16067 Огнен Борис Павловски Факултет за физичка култура 87.44
52 16348 Гоце Трендафил Балоски Факултет за Администрација и менаџмент на информациски Системи, Битола 87.4
53 16659 Филип Љубен Јуртоски Филозофски факултет 87.4
54 15887 Левка Методи Светинеделева Филолошки факултет „Блаже Конески“ 87.26
55 16542 Александра Боби Димитровска-Гочева Природно-математички факултет, Скопје 87.24
56 15872 Валентин Илија Дојчиноски Технички факултет 87.2
57 16318 Ана  Миле Евтимова Филолошки факултет 87.2
58 16188 Драгана Владе Крстева Економски факултет 87.14
59 16083 Ивана Ивица Ангеловска Фармацевтски факултет 87
60 15815 Владимир Злате Котевски Педагошки Факултет, Битола 87
61 12118 Софија Лефтер Јанева Филолошки факултет „Блаже Конески“ 87
62 16313 Ангела Звонко Конеска Технолошко-металуршки факултет 86.88
63 15989 Станка Панде Ефремова Филолошки факултет 86.88
64 16367 Ивана Миле Тодороска Филозофски факултет 86.8
65 16328 Александра Ице Митроска Факултет за физичка култура 86.8
66 15747 Елена Виде Светозареска Филозофски факултет 86.8
67 15831 Eлена Зоран Паниќ Економски факултет 86.8
68 15875 Марина Саша Трајчева Правен факултет „Јустинијан Први“ 86.7
69 15814 Елена Кирчо Митрева Економски факултет 86.66
70 15967 Aна Драган Велковска Филолошки факултет „Блаже Конески“ 86.66
71 16600 Анѓелина Никола Ивановска Филолошки факултет „Блаже Конески“ 86.66
72 16174 Ивана Горан Тренчиќ Медицински факултет 86.66
73 16404 Александра Љупчо Умленска Економски факултет 86.6
74 16471 Марија Владо Пешевски Филозофски факултет 86.6
75 4000 Душица Илија Петрова Филозофски факултет 86.6
76 15835 Мимоза Цветко Цветковска Факултет за Администрација и менаџмент на информациски Системи, Битола 86.6
77 16612 Игор Боро Павлоски Економски факултет 86.58
78 1223 Бобан Стојан Илијевски Факултет за музичка уметност 86.54
79 16283 Томислав Благојче Тасевски Економски Факултет, Прилеп 86.5
80 15745 Сања Љупчо Јованова Факултет за медицински науки 86.42
81 16053 Благородна Томе Илиевска Факултет за eлектротехника и информациски технологии - ИКИ, КСИА и ПСИ 86.42
82 16050 Емилија  Лазо Ристова Економски факултет 86.4
83 15980 Пале Николче Ѓорѓиева Факултет за медицински науки 86.38
84 15927 Елена Томе Кутлешовска Филолошки факултет „Блаже Конески“ 86.36
85 16230 Стојан Горан Кулеџиовски  Факултет за Безбедност- СКОПЈЕ 86.32
86 4231 Зорица Наце Миладинова Филолошки факултет „Блаже Конески“ 86.32
87 16199 Климентина Љупчо Гагоска Економски факултет 86.28
88 16493 Ивана Доне Лазарова Факултет за медицински науки 86.28
89 15889 Александра Гоце Ивановска Економски факултет 86.28
90 15849 Гордана Урош  Маткова Економски факултет 86.26
91 16238 Кристина Радован Велковска Филозофски факултет 86.2
92 16222 Анета Јонче Спасовска Правен факултет „Јустинијан Први“ 86.2
93 16161 Маја Љупчо Белчовска Шумарски факултет 86.2
94 16256 Катерина Митко Сулева Факултет за медицински науки 86.2
95 16536 Бојан Стефчо Василев Градежен факултет 86.2
96 16454 Александар Танче Танчески Факултет за физичка култура 86.2
97 16095 Сања Бобан Милановиќ Филолошки факултет 86.2
98 16664 Сузана Миле Гркоска Факултет за Туризам и Угостителство, Охрид 86.2
99 12366 Емилија Русе Тасевска Филолошки факултет „Блаже Конески“ 86.18
100 16143 Оливера Момчило Ѓорѓиевска Факултет за медицински науки 86.14
101 16116 Благица Драги Михајлова Економски факултет 86.1
102 15858 Викторија Ивица Јовановиќ Факултет за Туризам и Угостителство, Охрид 86.1
103 15049 Бобан Лазар Велјаноски Факултет за Безбедност- СКОПЈЕ 86.08
104 14918 Надица Сашко Андова Правен факултет „Јустинијан Први“ 86.02
105 15811 Дарко Ристо Трајков Технички факултет 86
106 15911 Даница Спасе Китанчева Факултет за медицински науки 86
107 16081 Слаѓана  Драге Симоновска Филозофски факултет 86
108 16075 Маја Горан Оџаклиоска Филолошки факултет „Блаже Конески“ 86
109 16059 Јасмина Јова Илиевска Филолошки факултет „Блаже Конески“ 86
110 15966 Марија Васко Атанасова Природно-математички факултет, Скопје 86
111 16316 Симона Душко Стоиловска Технолошко-металуршки факултет 86
112 16187 Кирил Георги Коцев Филолошки факултет „Блаже Конески“ 85.94
113 3884 Анита Зоран Масева Филолошки факултет „Блаже Конески“ 85.9
114 14489 Моника Трајчо Сенева Факултет за медицински науки 85.9
115 16239 Катерина Борис Таневска Економски Факултет, Прилеп 85.8
116 15663 Maja Благоја Велковска Факултет за Администрација и менаџмент на информациски Системи, Битола 85.8
117 12824 Гоце Марјан Арсовски Филозофски факултет 85.8
118 15961 Мартина Ѓорѓи Димкова Економски Факултет, Прилеп 85.8
119 16084 Иван Кире Китановски Технички факултет 85.78
120 11756 Адиса Есат Ибраими Факултет за медицински науки 85.76
121 16588 Панде Тони Илиеска Економски Факултет, Прилеп 85.74
122 16403 Ивана Ацо Стојанова Економски факултет 85.7
123 16022 Дејан Владо Лазаров Филолошки факултет 85.68
124 12617 Катерина Гоце Миланова Факултет за медицински науки 85.68
125 15719 Ана Благоја Петрушевска Машински факултет 85.62

 

 
 
Предлог-листа на кандидати за доделување на стипендии на студенти од приватни универзитети и високоообразовни установи во Република Македонија за студиската 2011/2012 година на кои им е доделена студенска стипендија за Тип „В“-Повторен Конкурс
 
 
Ред. Број ИД Име Татково Име Презиме Факултет Вкупно бодови
1 16351 Александар Ангел Славков Факултет за економски науки  99.74
2 16642 Елеонора Елми Мустафовска Факултет за применета музика  95.5
3 15907 Илија Ѓорѓи Јованов Факултет за правни науки  90
4 15772 Кристина Гоце Петровска Факултет за економски науки  89.5
5 16548 Александар Гоце Тасевски Оперативен менаџмент 88.8
 

Кандидатите на кои им e доделена стипендија, потребно е да достават три пополнети копии од Договорот:
-договор за стипендија од тип „В“

и читлива копија од денарска трансакциска сметка на име на студентот (резидентна сметка).
Горенаведените документи да се достават по пошта најдоцна до 15.06.2012 година на адреса: Министерството за образование и наука, Ул. Мито Хаџи-Василев Јасмин бб, 1000 Скопје, со назнака на пликот “Договор за студентска стипендија од тип В” – Повторен Конкурс.
Министерството за образование и наука ги информира сите кандидати (вклучувајќи ги тие што добиле стипендија и тие што не добиле стипендија) дека за одлуката на Комисијата дополнително ќе бидат известени на домашна адреса.
За подетални информации може да се обратите на тел. 02-3140-147, Рамадан Османи и Благоја Ваневски. 

Резултати од Конкурсот за доделување на 4 (четири) стипендии за најдобрите ученици за посета на летна програма при Универзитетот Џонс Хопкинс

 

Во врска со Конкурсот за доделување на 4 (четири) стипендии за најдобрите ученици на возраст од 14-16 години за посета на летна програма на Центарот за талентирани ученици при Универзитетот Џонс Хопкинс, со седиште во Балтимор, Мериланд САД, во прилог е прелиминарната листа на 28 кандидати.

Ред.бр.

Име

Tатко

Презиме

дата на раѓање

Училиште

1

Евгенија

Зоран

Филова

18.11.1995

Јосип Јосиповски

2

Коста

Ѓеорѓи

Пеев

04.06.1997

Гоце Делчев

3

Васил 

Горан

Кузевски

16.01.1996

Меѓунардна Училишта Нова

4

Антониј

Коста

Мијоски

15.05.1995

Мирче Ацев

5

Васил 

Кирил

Василев

16.09.1997

Јохан Хајнрих Песталоци

6

Климентина

Митко

Крстевска

09.12.1996

Јахја Кемал

7

Симона

Ило

Сарафиновска

04.03.1996

Гимназија Нова

8

Велјан

Љупче

Митровски

20.10.1996

Орце Николов

9

Јован

Дарко

Тасев

18.12.1996

Јахја Кемал

10

Стефан

Благоја

Серафимоски

07.02.1996

Аглоритам Центар

11

Огнен

Тони

Стојаноски

10.11.1997

Рајко Жинзифов

12

Теодор

Илија

Дуевски

16.09.1995

Јахја Кемал

13

Стојан

Драган

Милошев

18.05.1996

Јахја Кемал

14

Тамара

Славчо

Ѓорѓиева

20.11.1996

Орце Николов

15

Филип

Славчо

Бујароски

11.12.1995

Јахја Кемал

16

Денис

Меџит

Мазникар

13.12.1995

Славчо Стојменски

17

Климент

Зоран

Серафимов

05.09.1996

Јахја Кемал

18

Ива 

Валентин

Михајлоска

11.06.1996

Р.Ј.Корчагин

19

Ангела

Зоран

Арсовска

17.12.1997

Јосип Броз Тито

20

Сара

Сашо

Дранго

08.07.1997

Јахја Кемал

21

Виктор

Зоран

Рудан

22.03.1997

Р.Ј.Корчагин

22

Јована

Кирил

Крстевска

12.08.1995

Р.Ј.Корчагин

23

Ксенија

Стојан

Сарваноска

13.02.1997

Р.Ј.Корчагин

24

Кала

Сенчо

Неткова

03.10.1996

Меѓунардна Училишта Нова

25

Андреј

Горан

Симески

22.11.1996

Јахја Кемал

26

Анела

Фарук

Јонуз

20.12.1995

Јахја Кемал

27

Мартин

Милован

Филиповски

06.10.1995

Јахја Кемал

28

Христијан

Илија

Бурмузоски

06.08.1996

Р.Ј.Корчагин


I. Четворица добитници на стипендија за летниот курс на Универзитетот "John Hopkins" се следните лицаПо извршените тестирања и интервјуа од страна на претставници од Министерството за образование и наука и претставникот од Центарот за талентирани ученици (ЦТУ) при Универзитетот Џонс Хопкинс, од Мериленд САД.

 

     1. Евгенија Филова

     2. Филип Бујаровски

     3. Климентина Крстевка

     4. Васил Василев

 

4 (четири) Алтернативи, следствено

 

     1. Симона Сарафиновска

     2. Стојан Милошев

     3. Васил Кузевски

     4. Јован Тасев

 

Во прилог - извештајот од направената селекција на претставникот од Центарот за талентирани ученици (ЦТУ) при Универзитетот Џонс Хопкинс, од Мериленд САД.

 

Превземи извештај

Резултати од конкурс за доделување на стипендии за ученици – деца без родители од јавните и приватните средни училишта во Р.М. за учебната 11/12 год.

 

Министерството за образование и наука им соопштува на сите ученици, кои се пријавиле и доставиле соодветна документација соогласно “ КОНКУРС за доделување на стипендии за ученици – деца без родители од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за учебната 2011/2012 година”, дека Комисиите за доделување стипендии за ученици од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за учебната 2011/2012 година ги утврди ранг листата со ученици на кои им се доделува стипендија.

Резултатите може да ги превземете на следниов линк

Резултати од Конкурс за доделување на стипендии за ученици од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за учебната 2011/2012 год.

 1. 400 ученички стипендии
 2. 50 стипендии за талентирани ученици
 3. Стипендии за талентирани ученици-спортисти
 4. Стипендии за ученици со посебни потреби
 5. Стипендии за деца без родители

Кандидатите на кои им e доделена стипендија, потребно е да достават: читлива копија од денарска трансакциска сметка на име на ученикот и три пополнети копии од Договорот: 


Горенаведените документи да се достават по пошта најдоцна до 05.03.2012 година на адреса: Министерството за образование и наука, Ул. Мито Хаџи-Василев Јасмин бб, 1000 Скопје, со назнака на пликот “Договор за стипендија за талентирани ученици – спортисти, за стипендија 80 ученици – деца без родители и сл. (се назначува типот на стипендија што кандидатот ја добил)“. 
За повеќе информации притиснете
 тука 

Резултатите од конкурсот за 125-те студентски стипендии за талентирани информатичари


Студентите на кои им е доделена студенска стипендија потребно е најдоцна до 04.01.2012 година по пошта да достават три пополнети копии од приложениот договор и копија од денарска трансакциска сметка, со назнака на пликот "Стипендии за информатичари".

Резултати од конкурс за студентски стипендии

 1. Листа на студенти за Тип А - државни факултети 2011/2012
 2. Листа на студенти за Тип А - приватни факултети 2011/2012
 3. Листа на студенти за Тип Б - државни факултети 2011/2012
 4. Листа на студенти за Тип Б - приватни факултети 2011/2012
 5. Листа на студенти за Тип В - државни факултети 2011/2012
 6. Листа на студенти за Тип В - приватни факултети 2011/2012

Кандидатите на кои им e доделена стипендија, потребно е да достават три пополнети копии од Договорот: тука


За повеќе информации притиснете тука

Резултати од Конкурс за доделување на стипендии за ученици од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за учебната 2011/2012 год.

 1. 400 ученички стипендии
 2. 50 стипендии за талентирани ученици
 3. Стипендии за талентирани ученици-спортисти
 4. Стипендии за ученици со посебни потреби
 5. Стипендии за деца без родители
Кандидатите на кои им e доделена стипендија, потребно е да достават: читлива копија од денарска трансакциска сметка на име на ученикот и три пополнети копии од Договорот:
Горенаведените документи да се достават по пошта најдоцна до 05.03.2012 година на адреса: Министерството за образование и наука, Ул. Мито Хаџи-Василев Јасмин бб, 1000 Скопје, со назнака на пликот “Договор за стипендија за талентирани ученици – спортисти, за стипендија 80 ученици – деца без родители и сл. (се назначува типот на стипендија што кандидатот ја добил)“.
За повеќе информации притиснете тука