«Назад

КОНКУРС за додедлување стипендии за студии од втор циклус за академската 2011/2012 година

../common/calendar Почетен датум:
21.3.12
../common/calendar Краен датум:
Никој
../common/time Траење:
07:10 – 08:10
../common/attributes Внесете:
Настан

Врз основа на член 4-аод Правилникот за начинотипостапкатазафинансирање, создавањеиусовршувањенанаучно-истражувачки кадри („Службен весник на Република Македонија“ број 82/2009, 28/2010, 137/2010 и 166/2011), Министерството за образование и наука распишува     К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ ЗА СТУДИИОДВТОРЦИКЛУСЗААКАДЕМСКАТА2011/2012 ГОДИНА     1. Стипендиите за универзитетски студии одвторциклусќесе доделат за студенти применина подружницата на Френклин универзитетот од Охајо, Соединетите Американски Држави во Република Македонија и тоа: -15 стипендии за студиите од II (втор) циклус од научното подрачје на општествените науки од областа на бизнис администрацијата (MBA) Кандидатите кои ќе конкурираат треба да ги исполнуваат следните услови: -да имаат завршеноакадемски универзитетскистудииодпрвциклусод соодветното научно подрачје вотраењеодтри, односночетиригодинии постигнат просечен успех од најмалку 8,50; -да се примени науниверзитетски студииодвторциклуспрвпат во прва година во академската2011/2012 година; -активно знаење на јазикот на кој се изведува наставатакое кандидатот го докажува со потврда за познавање на јазикот (TOEFEL, IELTS,DELFTили нивен еквивалент за соодветното јазично подрачје), освен за кандидатите кои своето предходно образование го стекнале на јазикот на кој се изведува наставата; -да не се корисници на стипендија од други даватели;   ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ: -дипломазазавршениакадемскистудииодпрвциклусиуверение запостигнатиотуспех; -потврда од високообразовната установа дека кандидатот е применпрвпат во прва година настудииодвторциклусво академската2011/2012 година, од кога започнува семестарот и колку семестритраат студиите; -уверение за познавање на јазик(TOEFL, IELTS, DELFT); -своерачно потпишана изјава дека не е корисник на стипендија за студиитеодвторциклусод други даватели (заверена на нотар);   2.Изборот на кандидатите се врши врз основа на постигнатиот успех од првиот циклус на студии на кандидатот. При еднаков просечен успех предност ќе се даде на кандидати кои немаат завршено ниту еден циклус на студии надвор од Република Македонија или на подружници на странски универзитети во Република Македонија. 3. Документите кои се издаваат од установите од другите земји потребно е да бидат преведени од соодветен овластен судски преведувач.   4. Потребните документи за доделување на стипендиите за студиите одвторциклусможе да се доставуваат во оригинал или копии заверени на нотар.   5. Рокот за пријавување на кандидатите за користење на стипендии за студии одвторциклусе 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.   Некомплетните документи и документите доставени по изминатиот рок нема да се примаат. Документите да се достават на адреса: Министерство за образование и наука ул.„Мито Хаџивасилев Јасмин” бб (Зграда на Нова Македонија 14 кат) 1000 Скопје   Информации за условите и критериумите под кои ќе се доделуваат стипендиите можат да се добијат во Министерството за образование и наука или на телефон (02) 3140-183.

../file-system/large/calendar

КОНКУРС за додедлување стипендии за студии од втор циклус за академската 2011/2012 година

Коментари