Конкурс за доделување на стипендии за прв циклус додипломски студии од областа на филмската уметностна (FAMU) во Прага, Република Чешка

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), член 49, од Законот за студентски стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/13, 30/13, 120/13,41/14 , 146/15, 30/16 и 178/16 ) и Правилникот за видот на студентските стипендии и начинот на доделување на студентските стипендии на студенти кои студираат во странство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 220/16), Министерството за образование и наука распишува

Конкурс за доделување на стипендии за прв циклус додипломски студии од областа на филмската уметност на Film Academy of Performing Arts (FAMU) во Прага, Република Чешка за академската 2017/2018 година


Министерството за образование и наука за академската 2017/2018 година ќе додели 2 (две) стипендии на додипломски студии од прв циклус од областа на филмската уметност, која е од посебно научно, образовно значење за Република Македонија на Film Academy of Performing Arts (FAMU) во Прага, Република Чешка.

I. УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИЈА

Право на стипендија има кандидатот кој ги исполнува следните услови:

1. да завршил средно образование и/или да има запишано IV година средно образование;
2. да биде прифатен од избраната високообразовна установа - FAMU;
3. да не е корисник на стипендија од друг даватели;
4. да е државјанин на Република Македонија;
5. да го познава англискиот јазик, односно јазикот на кој се изведува наставата.

II. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

Кандидатите, кои се пријавиле по конкурсот, потребно е да ги достават следните документи:

• Пријава;
• Свидетелствата за завршени I, II, III и IV година на средно образование и/или потврда за запишана IV година (заверени на нотар). Доколку кандидатот завршен средно образование во странство да се достави доказ за извршена нострификација на завршеното средно образование од страна на Министерството за образование и наука;
• Писмо за прифаќање (Letter of acceptance) од FAMU;
• Своерачно потпишана изјава дека кандидатот не е корисник на стипендија за додипломски студии од прв циклус од други даватели (заверена на нотар);
• Мотивациско писмо;
• Потврда за познавање на англиски јазик, односно јазикот на кој се изведува наставата;
• Уверение за државјанство на Република Македонија.

Документите кои се издаваат од институции од другите земји потребно е да бидат преведени на македонски јазик од соодветен овластен судски преведувач.
Потребните документи за доделување на стипендиите за додипломските студии од прв циклус може да се доставуваат во оригинал или копии заверени на нотар.
Уверението за државјанство на Република Македонија, Министерството за образование и наука по службена должност го обезбедува од надлежниот јавен орган, согласно член 49, став 7 од Законот за студенсткиот стандард.
Некомплетната и документацијата доставена со задоцнување нема да се разгледува.

III. ВИСИНА НА СТИПЕНДИЈАТА

На корисникот на стипендија му се надоместуваат трошоците за уписнина во висина од најмногу 40.000 американски долари годишно, исплатени во соодветна валута, според средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на објавувањето на Kонкурсот и месечната стипендија се исплаќа согласно Решението за утврдување на начинот на пресметка на трошоците за месечна стипендија на студенти кои студираат во странство (врз основа на Листата на индекси на малопродажни цени за животни трошоци, која е објавена од надлежните органи на Организацијата на Обединетите Нации) бр. 14-17211/1 од 29.12.2016 година. 
Секој износ над горенаведената сума за уписнина е на товар на студентот.

IV. НАЧИН И РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ

Рок на доставување на документите до Министерството за образование и наука: 15.08.2017 година.

Документите да се достават по пошта или во писарницата на адреса: Министерство за образование и наука ул.„Св. Кирил и Методиј” бр. 54 (Зграда на Нова Македонија), 1000 Скопје (со назнака “Стипендии за студии во странство од прв циклус ФАМУ”)
Основен критериум за добивање на стипендијата е пријавата на кандидатот да биде прифатена од Film Academy of Performing Arts (FAMU) во Прага, Република Чешка.

Информации за условите и критериумите под кои ќе се доделуваат стипендиите можат да се добијат во Министерството за образование и наука или на телефон (00389-02) 3227-761, Биљана Зафировска, e-mail: biljana.zafirovska@mon.gov.mk.

 

 

 

 

Në bazë të nenit 55 paragrafi 1 të Ligjit për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.58/00, 44/02, 82/08, 167/10 dhe 51/11), nenit 49 të Ligji për standard studentor (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 15/13, 30/13, 120/13 41/14 , 146/15, 30/16 dhe 178/16 ) dhe Rregullores për llojin e bursave për studentë dhe mënyrën e ndarjes së bursave për studentët të cilët studiojnë jashtë vendit (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 220/16), Ministria e Arsimit dhe Shkencës shpall:

KONKURS

për ndarjen e bursave për ciklin e parë të studimeve deridiplomike nga fusha e Artit filmik të Film Academy of Performing Arts (FAMU) në Pragë, Republika e Çekisë për vitin akademik 2017/2018

Ministria e Arsimit dhe Shkencës për vitin akademik 2017/2018 do të ndajë dy (2) bursa për studime deridiplomike të ciklit të parë nga fusha e Artit filmik, e cila është e një rëndësie të veçantë shkencore dhe arsimore për Republikën e Maqedonisë, të Film Academy of Performing Arts (FAMU) në Pragë, Republika Çeke.

I. KUSHTET PËR NDARJEN E BURSAVE

Të drejtë burse ka kandidati i cili plotëson kushtet në vazhdim :
1. të ketë përfunduar arsimin e mesëm ose të jetë i regjistruar në vitin e katërt arsim të mesëm;
2. të jetë i pranuar nga institucioni i lartë arsimor - FAMU;
3. të mos jetë shfrytëzues i ndonjë burse tjetër nga ofrues tjetër;
4. të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë;
5. të njohë gjuhën angleze, respektivisht gjuhën në të cilën realizohet mësimi

II. DOKUMENTET E NEVOJSHME

Kandidatët, të cilët kanë aplikuar në konkurs, duhet t’i dorëzojnë dokumentet në vazhdim :
 Fletëaplikim ;
● Dëftesat e viteve I, II, III dhe IV të arsimit të mesëm dhe/ose vërtetim për regjistrimin e vitit të IV (të vërtetuara në noter. Nëse kandidati ka kryer arsimin e mesëm jashtë vendit, të dorëzojë vërtetim për nostrifikimin e arsimit të mesëm (të përfunduar) nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës;
● Letër e pranimit (Letter of acceptance) nga FAMU;
● Deklaratë të nënshkruar nga vetë kandidati se nuk është shfrytëzues i njdonjë burse për studime deridiplomike të ciklit të parë nga ofrues tjetër (të vërtetuar në Noter );
● Letër motivimi;
● Vërtetim për njohjen e gjuhën angleze, respektivisht gjuhës në të cilën realizohet mësimi;
● Certifikatë e shtetësisë së Republikës së Maqedonisë

Dokumentet e lëshuara nga institucionet e vendeve tjera duhet të jenë të përkthyera në gjuhën maqedonase nga përkthyes i autorizuar gjyqësor. 
Dokumentet e nevojshme për ndarjen e bursave për studime deridiplomike të ciklit të parë mund të dorëzohen origjinal ose kopje të vërtetuara në noter.
Certifikaten e shtetësisë së Republikës së Maqedonisë, Ministrai e Arsiomit dhe Shkencës zyrtarisht i siguron nga organi kompetent në bazë të nenit 49 paragrafi 7 të Ligjit për standard të studentëve 
Dokumentacioni i pakompletuar dhe i dorëzuar me vonesë nuk do të shqyrtohet.

III. SHUMA E BURSËS

Shfrytëzuesve të bursës u mbulohen shpenzimet për regjistrim në vlerë prej më së shumti 40.000 dollar amerikan në vit, të paguara në valutë përkatëse, me kursin e këmbimit mesatar të Bankës Pupullore të Republikës së Maqedonisënë ditën e publikimit të Konkursit ndërsa bursa mujore paguhet sipas Aktvendimit për përcaktimin e mënyrës së llogaritjes së shpenzimeve për burse mujore të studentëve të cilët studiojnë jashtë vendit ( në bazë të Listës së Indexit të çmimeve me pakicë për shpenzime jetësore, e cila është e publikuar nga organet kompetenete të organizatës së kombeve të Bashkuara) nr. 14-17211/1 prej 29.12.2016 .

IV. MËNYRA DHE AFATI I APLIKIMIT

Afati për dorëzimin e dokumenteve në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës: 15.08.2017
Dokumentet të dorëzohen me postë ose në Arkivin në adresën: Ministria e Arsimit dhe Shkencës Rr. "Shën Cirili dhe Metodi" nr. 54 (Ndërtesa - Nova Makedonija), 1000 Shkup (me shënim "Bursa për studime jashtë vendit të ciklit të parë FAMU")

Kriteri kryesor për marrjen e bursës është që Fletëaplikimi i kandidatit të pranohet nga Film Academy of Performing Arts(FAMU) në Pragë, Republika Çeke.
Informacionet për kushtet dhe kriteret në bazë të cilave do të ndahen bursat mund të merren në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës ose në telefonin (00389-02) 3227-761, Biljana Zafirovska, e-mail: biljana.zafirovska@mon.gov.mk.

 

Конкурс за доделување на стипендии за студии од втор циклус од областа на филмската и музичката уметност (FAMU) во Прага, Р. Чешка за 2016/17 година

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управата (“Службен весник на Република Македонија” бр.58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), член 52 од Законот за научно-истражувачка дејност (“Службен весник на Република Македонија” бр. 46/08, 103/08, 24/11, 80/12, 24/13, 147/13, 41/14 и 145/15) ичлен 4од Правилникот за начинот и постапката за финансирање, создавање и усовршување на научно-истражувачките кадри(“Службен весник на Република Македонија” бр.18/12, 64/13, 98/13, 10/14, 88/14, 74/15, 140/15 и 178/15)Mинистерствотоза образование и наука распишува

           

КОНКУРС

за доделување на стипендии за студии од втор циклус од областа на филмската и музичката уметностна Academy of Performing Arts (FAMU), во Прага, Република Чешка за академската2016/2017година

1. Министерството за образование и наука за академската 2016/2017 година ќе додели 3 (три) стипендии на студии од втор циклус од областа на филмската и музичката уметност, која е од посебно научно, образовно значење за Република Македонија на Academy of Performing Arts (FAMU), во Прага, Република Чешка.      

 I.УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИЈА

Право на стипендија има кандидатот кој ги исполнува следните услови:

  1. Да имаат завршеноакадемски студии од прв циклус во траење од три, односно четири години и постигнат просечен успех од најмалку 8,50;

2.    Да сеприменипрвпат во прва година на студии од втор циклус во академската 2016/2017 година на Academy of Performing Arts (FAMU), во Прага, Република Чешка;  

3.    Активно познавање на англискиот јазик, односно јазикот на кој се изведува наставата;    

4.    Да не се корисницина стипендија од други даватели;

5.    Да се државјани на Република Македонија.

II. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

·         Пријава;

·         Диплома за завршени академски студии од прв циклус и уверение запостигнат успех (заверени на нотар) или нострифицирана диплома за академски студии од прв циклус стекнати во странство;

·         Потврда дека кандидатот е примен првпат во прва година на студии од втор циклус во академската 2016/2017 година на Academy of Performing Arts (FAMU), во Прага, Република Чешка;  

·         Своерачно потпишана изјава дека кандидатот не е корисник на стипендија за студииодвторциклусод други даватели (заверена на нотар);

·         Мотивациско писмо;

·         Потврда за познавање на англиски јазик, односно јазикот на кој се изведува наставата(TOEFL, IELTS или нивен еквивалент за соодветното јазично подрачје);

·         Уверение за државјанство на Република Македонија.

Документите кои се издаваат од институции од другите земји потребно е да бидат преведени на македонски јазик од соодветен овластен судски преведувач.

Потребните документи за доделување на стипендиите за академските студии од втор циклус може да се доставуваат во оргинал или копии заверени на нотар.

III. ВИСИНА НА СТИПЕНДИЈАТА

На корисникот на стипендијата целосно ќе му бидат покриени трошоците за уписнина, а месечната стипендија ќе се исплаќа согласно Решението за утврдување на начинот на пресметка на трошоците за месечна стипендија на студенти кои студираат во странствобр. 17-17545/1 од 16.11.2015 година (врз основа на Листата на индекси на малопродажни цени за животни трошоци, која е објавена од надлежните органи на Организацијата на Обединетите Нации).

IV. НАЧИН И РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ

Кандидатите, кои се пријавуваат по Конкурсот, потребно е најдоцнадо 20.08.2016 да ги достават потребните документи.

Документите да се достават на адреса или во писарницата на:

Министерството за образование и наука,

ул.„Св. Кирил и Методиј” бр. 54

(Зграда на Нова Македонија)

1000 Скопје

(со назнака стипендии за студии од втор циклус на ФАМУ)

Основен критериум за добивање на стипендијата е пријавата на кандидатот да биде прифатена од универзитетот-ФАМУ.

При еднаков број на бодови, предност ќе се даде на кандидатот кој остварил подобар успех оддодипломските студии.

Некомплетните документи и документите доставенипо крајниот рок нема да се разгледуваат.

Информации за условите и критериумите под кои ќе се доделуваат стипендиите можат да се добијат во Министерството за образование и наука.

Контакт лица:

Дарко Томовски, тел. +389 2 3140 183, e-mail  darko.tomovski@mon.gov.mk

Андреа Алексовски, тел. + 389 2 3140 185, e-mail andrea.aleksovski@mon.gov.mk

 

 

Në bazë të nenit 55 paragrafi 1 të Ligjit për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.58/00, 44/02, 82/08, 167/10 dhe 51/11), nenit 52 të Ligjit për veprimtari hulumtuese- shkencore  (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 46/08, 103/08, 24/11, 80/12, 24/13, 147/13, 41/14 dhe  145/15) dhe nenit 4,  të Rregullores për mënyrën dhe procedurën  për financimin, krijimin dhe përsosjen e kuadrit shkencor- hulumtues  (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 18/12, 64/13, 98/13, 10/14, 88/14, 74/15, 140/15 и 178/15), Ministria e Arsimit dhe Shkencës shpall:

KONKURS

për ndarjen e bursave për ciklin e dytë  të studimeve  nga lëmia  e Artit të filmit dhe muzikës  në  Academy of Performing Arts (FAMU) në Pragë, Republika Çeke për vitin akademik 2016/2017

1. Ministria e Arsimit dhe Shkencës për vitin akademik 2016/2017 do të ndajë 3 (tre ) bursa për ciklin e dytë  të studimeve  nga lëmia  e Artit të filmit dhe muzikës, e cila është e një rëndësie  të veçantë shkencore dhe arsimore për Republikën e Maqedonisë, të Film Academy of Performing Arts (FAMU) në Pragë, Republika Çeke. 

 I. KUSHTET PËR NDARJEN E BURSAVE

Të drejtë burse  ka kandidati i cili plotëson kushtet  në vazhdim :

1.    të kenë të përfunduar  studimet akademike të ciklit të parë në kohëzgjatje prej tre , përkatësisht katër viteve dhe të kenë arritur sukses mesatarë  së paku 8,50;

2.   të jenë të  pranuar për herë të parë në studime të ciklit të dytë në vitin akademik 2016/2017 në  Academy of Performing Arts (FAMU) në Pragë, Republika Çeke;

3.    njohje aktive të gjuhës angleze përkatësishtë gjuhës në të cilën realizohet mësimi ;

4.    të mos jetë shfrytëzues  i ndonjë  burse tjetër nga ofrues tjerë;

5.    të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë.

II. DOKUMENTET E NEVOJSHME

- Fletëparaqitje ;

 

- Diplomë për përfundimin e studimeve akademike të ciklit të parë dhe Certifikat për suksesin e arritur ( të vërtetuar në noter) ose Diplomë të  nostrifikuar për studime akademike të ciklit të parë të fituar jashtë vendit;

- Vërtetim  se kandidati është i pranuar për herë të parë në vitin e parë të studimeve të ciklit të dytë në vitin akademik 2016/2017 në Academy of Performing Arts (FAMU),në Pragë, Republika Çeke;

- Deklaratë të nënshkruar nga vetë kandidati se  nuk është shfrytëzues  i ndonjë  burse për studime  të ciklit të dytë  nga ofrues tjetër (të vërtetuar në noter );

- Letër e pranimit (Letter of acceptance) nga FAMU;

- Deklaratë të nënshkruar nga vetë kandidati se  nuk është shfrytëzues  i ndonjë  burse për studime deridiplomike  të ciklit të parë nga ofrues tjetër (të vërtetuar në noter );

-  Letër motivimi;

- Vërtetim për njohjen e gjuhës angleze, respektivisht gjuhës në të cilën realizohet  mësimi (TOEFL, IELTS ose ekujvalente për lëmin gjuhësore përkatëse

-  Certifikatë e shtetësisë së Republikës së Maqedonisë

Dokumentet e dhëna nga institucionet e vendeve të tjera duhet të jenë të përkthyera në gjuhën maqedonase nga përkthyes gjyqësor.

Dokumentet e nevojshme për ndarjen e bursave për studime akademike për ciklin e dytë mund të dorëzohen në origjinal ose kopje të vërtetuara në noter.

III. SHUMA E BURSËS

Shfrytëzuesit të  bursës do t'i mbulohen të gjitha shpenzimet e regjistrimit, ndërsa bursa mujore do të bëhet në përputhje  me Aktvendimin për vërtetimin e mënyrës së llogaritjes së shpenzimeve për bursë mujore të studentëve të cilët studiojnë jashtë vendit nr.  17-17545/1 nga  16.11.2015( në bazë të Listës së indekseve të çmimeve me pakicë për shpenzimet e jetesë, e cila është publikuar nga organet kompetente të Kombeve të Bashkuara).

 

 

IV. MËNYRA DHE AFATI I APLIKIMIT

Kandidatët të cilët paraqiten në Konkurs, është e nevojshme që më së voni deri më 20.08.2016 t'i dorëzojnë dokumentet e nevojshme

Afati për dorëzimin e dokumenteve në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës: 19.08.2016

Dokumentet të dorëzohen në adresën ose në Arkivin : Ministria e Arsimit dhe Shkencës

 Rr. "Shën Kirili dhe Metodi" nr. 54

 (Ndërtesa - Nova Makedonija), 1000 Shkup

(me shënim "Bursa për studime jashtë vendit të ciklit të parë FAMU")

Kriteri kryesor për marrjen e bursës është që Fletëaplikimi  i kandidatit të pranohet nga Film Academy of Performing Arts(FAMU) në Pragë, Republika Çeke.

Kandidatët të cilët kanë numër të njejtë të  pikëve, përparësi do t'u jepet kandidatëve që kanë arritur rezultate më të mira nga studimet deridiplomike.

Dokumentet e pakompletuara dhe dokumentete e dorëzuara pas përfundimit të afatit nuk do të shqyrtohen.

Informacione  për  kushtet dhe kriteret në bazë të cilave do të ndahen bursat mund të merren në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës.

Kontakt personat:

Darko Tomovski, tel. +389 2 3140 183, e-mail  darko.tomovski@mon.gov.mk

Andrea Aleksovski, tel. + 389 2 3140 185, e-mail andrea.aleksovski@mon.gov.mk

 

 

КОНКУРС за изменување на Конкурсот за доделување на стипендии за студии од втор циклус на FAMU во Прага за академската 2015/2016 година

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управата (“Службен весник на Република Македонија” бр.58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), член 52 од Законот за научно-истражувачка дејност (“Службен весник на Република Македонија” бр. 46/08, 103/08, 24/11, 80/12, 24/13, 147/13 и 41/14) ичлен 4 од Правилникот за начинот и постапката за финансирање, создавање и усовршување на научно-истражувачките кадри(„Службен весник на Република Македонија“ 18/12, 64/13,98/13, 70/14, 88/14 и 74/15), Mинистерството за образование и наука распишува

 

КОНКУРСза изменување на

Конкурсот  за доделување на стипендии за студии од втор циклус од областа на филмската уметностна Academy of Performing Arts (FAMU), во Прага, Република Чешка за академската 2015/2016 година

со бр. 17-2459/1 од 16.02.2015 година

 

Со Конкурсот за измена на Конкурсот за доделување на стипендии за студии од втор циклус од областа на филмската уметностна Academy of Performing Arts (FAMU), во Прага, Република Чешка за академската 2015/2016 година со бр. 17-2459/1 од 16.02.2015 година, се менува вкупниот број на стипендии кои се доделуваат за академската 2015/2016година на студии од втор циклус од областа на филмската уметност, која е од посебно научно, образовно значење за Република Македонија на Film Academy of Performing Arts (FAMU) во Прага, Република Чешка од 3 (три) стипендии на 1 (една) стипендија, односно во Конкурсот во првиот пасус зборовите „3 (три)стипендии”се заменуваат со зборовите „1 (една) стипендија”.

Останатите одредби од Конкурсотза доделување на стипендии за втор циклус студии од областа на филмската уметност на Film Academy of Performing Arts (FAMU) во Прага, Република Чешка за академската 2015/2016 година со бр.17-2459/1 од 16.02.2015 година остануваат непроменети.

Конкурс за изменување на Конкурсот за доделување на стипендии за прв циклус додипломски студии од областа на филмската уметност на (FAMU) во Прага

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/00, 44/02,82/08,167/10 и 51/11),  член 49 од Законот за студентски стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/13,30/13и 120/13) и член 2 став 1 алинеја 2 од Правилникот за видот на студентските стипендии и начинот на доделување на студентските стипендии на студенти кои студираат во странство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/13), Министерството за образование и наука распишува

           КОНКУРС за изменување на

Конкурсот за доделување на стипендии за прв циклус додипломски студии од областа на филмската уметностна Film Academy of Performing Arts (FAMU) во Прага, Република Чешка за академската2015/2016година  со бр.09-2458/1 од 16.02.2015 година

 

Со Конкурсот за измена на Конкурсот за доделување на стипендии за прв циклус додипломски студии од областа на филмската уметност на Film Academy of Performing Arts (FAMU) во Прага, Република Чешка за академската 2015/2016 година со бр.09-2458/1 од 16.02.2015 година, се менува вкупниот број на стипендии кои се доделуваат за академската 2015/2016година на додипломски студии од прв циклус од областа на филмската уметност, која е од посебно научно, образовно значење за Република Македонија на Film Academy of Performing Arts (FAMU) во Прага, Република Чешка од 2 (две) стипендии на 4 (четири) стипендии, односно во Конкурсот во првиот пасус зборовите “2 (две)”се заменуваат со зборовите “4 (четири).

Останатите одредби од Конкурсот за доделување на стипендии за прв циклус додипломски студии од областа на филмската уметност на Film Academy of Performing Arts (FAMU) во Прага, Република Чешка за академската 2015/2016 година со бр.09-2458/1 од 16.02.2015 година остануваат непроменети.

Прикажани резултати 4.

НАЈНОВИ АКТИВНОСТИ НАЈНОВИ АКТИВНОСТИ

Прикажани 6 - 10 од 10 резултати.
на 2

   

СТИПЕНДИИ КУРСЕВИ
СЕМИНАРИ/НАУЧНИ
КОНФЕРЕНЦИИ
РЕЗУЛТАТИ КОНТАКТ FOREIGN STUDENTS
           
Во Р.Македонија По држави По држави      
Надвор од Р.Македонија По области По области