«Назад

Конкурс за доделување на стипендии за студии од втор циклус од областа на филмската и музичката уметност (FAMU) во Прага, Р. Чешка за 2016/17 година

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управата (“Службен весник на Република Македонија” бр.58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), член 52 од Законот за научно-истражувачка дејност (“Службен весник на Република Македонија” бр. 46/08, 103/08, 24/11, 80/12, 24/13, 147/13, 41/14 и 145/15) ичлен 4од Правилникот за начинот и постапката за финансирање, создавање и усовршување на научно-истражувачките кадри(“Службен весник на Република Македонија” бр.18/12, 64/13, 98/13, 10/14, 88/14, 74/15, 140/15 и 178/15)Mинистерствотоза образование и наука распишува

           

КОНКУРС

за доделување на стипендии за студии од втор циклус од областа на филмската и музичката уметностна Academy of Performing Arts (FAMU), во Прага, Република Чешка за академската2016/2017година

1. Министерството за образование и наука за академската 2016/2017 година ќе додели 3 (три) стипендии на студии од втор циклус од областа на филмската и музичката уметност, која е од посебно научно, образовно значење за Република Македонија на Academy of Performing Arts (FAMU), во Прага, Република Чешка.      

 I.УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИЈА

Право на стипендија има кандидатот кој ги исполнува следните услови:

  1. Да имаат завршеноакадемски студии од прв циклус во траење од три, односно четири години и постигнат просечен успех од најмалку 8,50;

2.    Да сеприменипрвпат во прва година на студии од втор циклус во академската 2016/2017 година на Academy of Performing Arts (FAMU), во Прага, Република Чешка;  

3.    Активно познавање на англискиот јазик, односно јазикот на кој се изведува наставата;    

4.    Да не се корисницина стипендија од други даватели;

5.    Да се државјани на Република Македонија.

II. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

·         Пријава;

·         Диплома за завршени академски студии од прв циклус и уверение запостигнат успех (заверени на нотар) или нострифицирана диплома за академски студии од прв циклус стекнати во странство;

·         Потврда дека кандидатот е примен првпат во прва година на студии од втор циклус во академската 2016/2017 година на Academy of Performing Arts (FAMU), во Прага, Република Чешка;  

·         Своерачно потпишана изјава дека кандидатот не е корисник на стипендија за студииодвторциклусод други даватели (заверена на нотар);

·         Мотивациско писмо;

·         Потврда за познавање на англиски јазик, односно јазикот на кој се изведува наставата(TOEFL, IELTS или нивен еквивалент за соодветното јазично подрачје);

·         Уверение за државјанство на Република Македонија.

Документите кои се издаваат од институции од другите земји потребно е да бидат преведени на македонски јазик од соодветен овластен судски преведувач.

Потребните документи за доделување на стипендиите за академските студии од втор циклус може да се доставуваат во оргинал или копии заверени на нотар.

III. ВИСИНА НА СТИПЕНДИЈАТА

На корисникот на стипендијата целосно ќе му бидат покриени трошоците за уписнина, а месечната стипендија ќе се исплаќа согласно Решението за утврдување на начинот на пресметка на трошоците за месечна стипендија на студенти кои студираат во странствобр. 17-17545/1 од 16.11.2015 година (врз основа на Листата на индекси на малопродажни цени за животни трошоци, која е објавена од надлежните органи на Организацијата на Обединетите Нации).

IV. НАЧИН И РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ

Кандидатите, кои се пријавуваат по Конкурсот, потребно е најдоцнадо 20.08.2016 да ги достават потребните документи.

Документите да се достават на адреса или во писарницата на:

Министерството за образование и наука,

ул.„Св. Кирил и Методиј” бр. 54

(Зграда на Нова Македонија)

1000 Скопје

(со назнака стипендии за студии од втор циклус на ФАМУ)

Основен критериум за добивање на стипендијата е пријавата на кандидатот да биде прифатена од универзитетот-ФАМУ.

При еднаков број на бодови, предност ќе се даде на кандидатот кој остварил подобар успех оддодипломските студии.

Некомплетните документи и документите доставенипо крајниот рок нема да се разгледуваат.

Информации за условите и критериумите под кои ќе се доделуваат стипендиите можат да се добијат во Министерството за образование и наука.

Контакт лица:

Дарко Томовски, тел. +389 2 3140 183, e-mail  darko.tomovski@mon.gov.mk

Андреа Алексовски, тел. + 389 2 3140 185, e-mail andrea.aleksovski@mon.gov.mk

 

 

Në bazë të nenit 55 paragrafi 1 të Ligjit për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.58/00, 44/02, 82/08, 167/10 dhe 51/11), nenit 52 të Ligjit për veprimtari hulumtuese- shkencore  (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 46/08, 103/08, 24/11, 80/12, 24/13, 147/13, 41/14 dhe  145/15) dhe nenit 4,  të Rregullores për mënyrën dhe procedurën  për financimin, krijimin dhe përsosjen e kuadrit shkencor- hulumtues  (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 18/12, 64/13, 98/13, 10/14, 88/14, 74/15, 140/15 и 178/15), Ministria e Arsimit dhe Shkencës shpall:

KONKURS

për ndarjen e bursave për ciklin e dytë  të studimeve  nga lëmia  e Artit të filmit dhe muzikës  në  Academy of Performing Arts (FAMU) në Pragë, Republika Çeke për vitin akademik 2016/2017

1. Ministria e Arsimit dhe Shkencës për vitin akademik 2016/2017 do të ndajë 3 (tre ) bursa për ciklin e dytë  të studimeve  nga lëmia  e Artit të filmit dhe muzikës, e cila është e një rëndësie  të veçantë shkencore dhe arsimore për Republikën e Maqedonisë, të Film Academy of Performing Arts (FAMU) në Pragë, Republika Çeke. 

 I. KUSHTET PËR NDARJEN E BURSAVE

Të drejtë burse  ka kandidati i cili plotëson kushtet  në vazhdim :

1.    të kenë të përfunduar  studimet akademike të ciklit të parë në kohëzgjatje prej tre , përkatësisht katër viteve dhe të kenë arritur sukses mesatarë  së paku 8,50;

2.   të jenë të  pranuar për herë të parë në studime të ciklit të dytë në vitin akademik 2016/2017 në  Academy of Performing Arts (FAMU) në Pragë, Republika Çeke;

3.    njohje aktive të gjuhës angleze përkatësishtë gjuhës në të cilën realizohet mësimi ;

4.    të mos jetë shfrytëzues  i ndonjë  burse tjetër nga ofrues tjerë;

5.    të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë.

II. DOKUMENTET E NEVOJSHME

- Fletëparaqitje ;

 

- Diplomë për përfundimin e studimeve akademike të ciklit të parë dhe Certifikat për suksesin e arritur ( të vërtetuar në noter) ose Diplomë të  nostrifikuar për studime akademike të ciklit të parë të fituar jashtë vendit;

- Vërtetim  se kandidati është i pranuar për herë të parë në vitin e parë të studimeve të ciklit të dytë në vitin akademik 2016/2017 në Academy of Performing Arts (FAMU),në Pragë, Republika Çeke;

- Deklaratë të nënshkruar nga vetë kandidati se  nuk është shfrytëzues  i ndonjë  burse për studime  të ciklit të dytë  nga ofrues tjetër (të vërtetuar në noter );

- Letër e pranimit (Letter of acceptance) nga FAMU;

- Deklaratë të nënshkruar nga vetë kandidati se  nuk është shfrytëzues  i ndonjë  burse për studime deridiplomike  të ciklit të parë nga ofrues tjetër (të vërtetuar në noter );

-  Letër motivimi;

- Vërtetim për njohjen e gjuhës angleze, respektivisht gjuhës në të cilën realizohet  mësimi (TOEFL, IELTS ose ekujvalente për lëmin gjuhësore përkatëse

-  Certifikatë e shtetësisë së Republikës së Maqedonisë

Dokumentet e dhëna nga institucionet e vendeve të tjera duhet të jenë të përkthyera në gjuhën maqedonase nga përkthyes gjyqësor.

Dokumentet e nevojshme për ndarjen e bursave për studime akademike për ciklin e dytë mund të dorëzohen në origjinal ose kopje të vërtetuara në noter.

III. SHUMA E BURSËS

Shfrytëzuesit të  bursës do t'i mbulohen të gjitha shpenzimet e regjistrimit, ndërsa bursa mujore do të bëhet në përputhje  me Aktvendimin për vërtetimin e mënyrës së llogaritjes së shpenzimeve për bursë mujore të studentëve të cilët studiojnë jashtë vendit nr.  17-17545/1 nga  16.11.2015( në bazë të Listës së indekseve të çmimeve me pakicë për shpenzimet e jetesë, e cila është publikuar nga organet kompetente të Kombeve të Bashkuara).

 

 

IV. MËNYRA DHE AFATI I APLIKIMIT

Kandidatët të cilët paraqiten në Konkurs, është e nevojshme që më së voni deri më 20.08.2016 t'i dorëzojnë dokumentet e nevojshme

Afati për dorëzimin e dokumenteve në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës: 19.08.2016

Dokumentet të dorëzohen në adresën ose në Arkivin : Ministria e Arsimit dhe Shkencës

 Rr. "Shën Kirili dhe Metodi" nr. 54

 (Ndërtesa - Nova Makedonija), 1000 Shkup

(me shënim "Bursa për studime jashtë vendit të ciklit të parë FAMU")

Kriteri kryesor për marrjen e bursës është që Fletëaplikimi  i kandidatit të pranohet nga Film Academy of Performing Arts(FAMU) në Pragë, Republika Çeke.

Kandidatët të cilët kanë numër të njejtë të  pikëve, përparësi do t'u jepet kandidatëve që kanë arritur rezultate më të mira nga studimet deridiplomike.

Dokumentet e pakompletuara dhe dokumentete e dorëzuara pas përfundimit të afatit nuk do të shqyrtohen.

Informacione  për  kushtet dhe kriteret në bazë të cilave do të ndahen bursat mund të merren në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës.

Kontakt personat:

Darko Tomovski, tel. +389 2 3140 183, e-mail  darko.tomovski@mon.gov.mk

Andrea Aleksovski, tel. + 389 2 3140 185, e-mail andrea.aleksovski@mon.gov.mk

 

 

Коментари
Trackback URL:

Уште нема коментари. Бидете прв.

НАЈНОВИ АКТИВНОСТИ НАЈНОВИ АКТИВНОСТИ

Прикажани 1 - 5 од 10 резултати.
на 2

   

СТИПЕНДИИ КУРСЕВИ
СЕМИНАРИ/НАУЧНИ
КОНФЕРЕНЦИИ
РЕЗУЛТАТИ КОНТАКТ FOREIGN STUDENTS
           
Во Р.Македонија По држави По држави      
Надвор од Р.Македонија По области По области