«Назад

Конкурс за доделување на стипендии за прв циклус додипломски студии од областа на филмската уметностна (FAMU) во Прага, Република Чешка

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), член 49, од Законот за студентски стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/13, 30/13, 120/13,41/14 , 146/15, 30/16 и 178/16 ) и Правилникот за видот на студентските стипендии и начинот на доделување на студентските стипендии на студенти кои студираат во странство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 220/16), Министерството за образование и наука распишува

Конкурс за доделување на стипендии за прв циклус додипломски студии од областа на филмската уметност на Film Academy of Performing Arts (FAMU) во Прага, Република Чешка за академската 2017/2018 година


Министерството за образование и наука за академската 2017/2018 година ќе додели 2 (две) стипендии на додипломски студии од прв циклус од областа на филмската уметност, која е од посебно научно, образовно значење за Република Македонија на Film Academy of Performing Arts (FAMU) во Прага, Република Чешка.

I. УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИЈА

Право на стипендија има кандидатот кој ги исполнува следните услови:

1. да завршил средно образование и/или да има запишано IV година средно образование;
2. да биде прифатен од избраната високообразовна установа - FAMU;
3. да не е корисник на стипендија од друг даватели;
4. да е државјанин на Република Македонија;
5. да го познава англискиот јазик, односно јазикот на кој се изведува наставата.

II. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

Кандидатите, кои се пријавиле по конкурсот, потребно е да ги достават следните документи:

• Пријава;
• Свидетелствата за завршени I, II, III и IV година на средно образование и/или потврда за запишана IV година (заверени на нотар). Доколку кандидатот завршен средно образование во странство да се достави доказ за извршена нострификација на завршеното средно образование од страна на Министерството за образование и наука;
• Писмо за прифаќање (Letter of acceptance) од FAMU;
• Своерачно потпишана изјава дека кандидатот не е корисник на стипендија за додипломски студии од прв циклус од други даватели (заверена на нотар);
• Мотивациско писмо;
• Потврда за познавање на англиски јазик, односно јазикот на кој се изведува наставата;
• Уверение за државјанство на Република Македонија.

Документите кои се издаваат од институции од другите земји потребно е да бидат преведени на македонски јазик од соодветен овластен судски преведувач.
Потребните документи за доделување на стипендиите за додипломските студии од прв циклус може да се доставуваат во оригинал или копии заверени на нотар.
Уверението за државјанство на Република Македонија, Министерството за образование и наука по службена должност го обезбедува од надлежниот јавен орган, согласно член 49, став 7 од Законот за студенсткиот стандард.
Некомплетната и документацијата доставена со задоцнување нема да се разгледува.

III. ВИСИНА НА СТИПЕНДИЈАТА

На корисникот на стипендија му се надоместуваат трошоците за уписнина во висина од најмногу 40.000 американски долари годишно, исплатени во соодветна валута, според средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на објавувањето на Kонкурсот и месечната стипендија се исплаќа согласно Решението за утврдување на начинот на пресметка на трошоците за месечна стипендија на студенти кои студираат во странство (врз основа на Листата на индекси на малопродажни цени за животни трошоци, која е објавена од надлежните органи на Организацијата на Обединетите Нации) бр. 14-17211/1 од 29.12.2016 година. 
Секој износ над горенаведената сума за уписнина е на товар на студентот.

IV. НАЧИН И РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ

Рок на доставување на документите до Министерството за образование и наука: 15.08.2017 година.

Документите да се достават по пошта или во писарницата на адреса: Министерство за образование и наука ул.„Св. Кирил и Методиј” бр. 54 (Зграда на Нова Македонија), 1000 Скопје (со назнака “Стипендии за студии во странство од прв циклус ФАМУ”)
Основен критериум за добивање на стипендијата е пријавата на кандидатот да биде прифатена од Film Academy of Performing Arts (FAMU) во Прага, Република Чешка.

Информации за условите и критериумите под кои ќе се доделуваат стипендиите можат да се добијат во Министерството за образование и наука или на телефон (00389-02) 3227-761, Биљана Зафировска, e-mail: biljana.zafirovska@mon.gov.mk.

 

 

 

 

Në bazë të nenit 55 paragrafi 1 të Ligjit për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.58/00, 44/02, 82/08, 167/10 dhe 51/11), nenit 49 të Ligji për standard studentor (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 15/13, 30/13, 120/13 41/14 , 146/15, 30/16 dhe 178/16 ) dhe Rregullores për llojin e bursave për studentë dhe mënyrën e ndarjes së bursave për studentët të cilët studiojnë jashtë vendit (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 220/16), Ministria e Arsimit dhe Shkencës shpall:

KONKURS

për ndarjen e bursave për ciklin e parë të studimeve deridiplomike nga fusha e Artit filmik të Film Academy of Performing Arts (FAMU) në Pragë, Republika e Çekisë për vitin akademik 2017/2018

Ministria e Arsimit dhe Shkencës për vitin akademik 2017/2018 do të ndajë dy (2) bursa për studime deridiplomike të ciklit të parë nga fusha e Artit filmik, e cila është e një rëndësie të veçantë shkencore dhe arsimore për Republikën e Maqedonisë, të Film Academy of Performing Arts (FAMU) në Pragë, Republika Çeke.

I. KUSHTET PËR NDARJEN E BURSAVE

Të drejtë burse ka kandidati i cili plotëson kushtet në vazhdim :
1. të ketë përfunduar arsimin e mesëm ose të jetë i regjistruar në vitin e katërt arsim të mesëm;
2. të jetë i pranuar nga institucioni i lartë arsimor - FAMU;
3. të mos jetë shfrytëzues i ndonjë burse tjetër nga ofrues tjetër;
4. të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë;
5. të njohë gjuhën angleze, respektivisht gjuhën në të cilën realizohet mësimi

II. DOKUMENTET E NEVOJSHME

Kandidatët, të cilët kanë aplikuar në konkurs, duhet t’i dorëzojnë dokumentet në vazhdim :
 Fletëaplikim ;
● Dëftesat e viteve I, II, III dhe IV të arsimit të mesëm dhe/ose vërtetim për regjistrimin e vitit të IV (të vërtetuara në noter. Nëse kandidati ka kryer arsimin e mesëm jashtë vendit, të dorëzojë vërtetim për nostrifikimin e arsimit të mesëm (të përfunduar) nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës;
● Letër e pranimit (Letter of acceptance) nga FAMU;
● Deklaratë të nënshkruar nga vetë kandidati se nuk është shfrytëzues i njdonjë burse për studime deridiplomike të ciklit të parë nga ofrues tjetër (të vërtetuar në Noter );
● Letër motivimi;
● Vërtetim për njohjen e gjuhën angleze, respektivisht gjuhës në të cilën realizohet mësimi;
● Certifikatë e shtetësisë së Republikës së Maqedonisë

Dokumentet e lëshuara nga institucionet e vendeve tjera duhet të jenë të përkthyera në gjuhën maqedonase nga përkthyes i autorizuar gjyqësor. 
Dokumentet e nevojshme për ndarjen e bursave për studime deridiplomike të ciklit të parë mund të dorëzohen origjinal ose kopje të vërtetuara në noter.
Certifikaten e shtetësisë së Republikës së Maqedonisë, Ministrai e Arsiomit dhe Shkencës zyrtarisht i siguron nga organi kompetent në bazë të nenit 49 paragrafi 7 të Ligjit për standard të studentëve 
Dokumentacioni i pakompletuar dhe i dorëzuar me vonesë nuk do të shqyrtohet.

III. SHUMA E BURSËS

Shfrytëzuesve të bursës u mbulohen shpenzimet për regjistrim në vlerë prej më së shumti 40.000 dollar amerikan në vit, të paguara në valutë përkatëse, me kursin e këmbimit mesatar të Bankës Pupullore të Republikës së Maqedonisënë ditën e publikimit të Konkursit ndërsa bursa mujore paguhet sipas Aktvendimit për përcaktimin e mënyrës së llogaritjes së shpenzimeve për burse mujore të studentëve të cilët studiojnë jashtë vendit ( në bazë të Listës së Indexit të çmimeve me pakicë për shpenzime jetësore, e cila është e publikuar nga organet kompetenete të organizatës së kombeve të Bashkuara) nr. 14-17211/1 prej 29.12.2016 .

IV. MËNYRA DHE AFATI I APLIKIMIT

Afati për dorëzimin e dokumenteve në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës: 15.08.2017
Dokumentet të dorëzohen me postë ose në Arkivin në adresën: Ministria e Arsimit dhe Shkencës Rr. "Shën Cirili dhe Metodi" nr. 54 (Ndërtesa - Nova Makedonija), 1000 Shkup (me shënim "Bursa për studime jashtë vendit të ciklit të parë FAMU")

Kriteri kryesor për marrjen e bursës është që Fletëaplikimi i kandidatit të pranohet nga Film Academy of Performing Arts(FAMU) në Pragë, Republika Çeke.
Informacionet për kushtet dhe kriteret në bazë të cilave do të ndahen bursat mund të merren në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës ose në telefonin (00389-02) 3227-761, Biljana Zafirovska, e-mail: biljana.zafirovska@mon.gov.mk.

 

Следно
Коментари
Trackback URL:

Уште нема коментари. Бидете прв.

НАЈНОВИ АКТИВНОСТИ НАЈНОВИ АКТИВНОСТИ

Прикажани 1 - 5 од 10 резултати.
на 2

   

СТИПЕНДИИ КУРСЕВИ
СЕМИНАРИ/НАУЧНИ
КОНФЕРЕНЦИИ
РЕЗУЛТАТИ КОНТАКТ FOREIGN STUDENTS
           
Во Р.Македонија По држави По држави      
Надвор од Р.Македонија По области По области