«Назад

Конкурс за доделување на стипендии за едносеместрални преддипломски/дипломски студии во Република Хрватска за академската 2016/2017 година

Врз основа на Програмата за соработка од областа на науката, технологијата и образованието помеѓу Министерството за образование и наука на Република Македонија и Министерството за наука, образование и спорт на Република Хрватска, потпишана на 23 февруари 2015 година во Скопје, Министерството за образование и наука  на Република Македонија распишува

 

К О Н К У Р С

за доделување на стипендии за едносеместрални преддипломски/дипломски студии и студискoусовршување  во Република Хрватска за академската 2016/201година

 

1. Две (2) едносеместрални стипендии за преддипломски/ дипломски студии за изучување на хрватскиот јазик и литература,

2. .До осум (8) месеци стипендии за студиски престои, со поодделно траење од 1-2 месеци.

3. Две (2) стипендии за летниот курс по хрватски јазик и литература во рамки на Загребската славистичка школа.

 

Потребна документација за пријавување:

  

За точка број 1  потребни се следните документи:

 

1.    Образец за пријавување; (пополнетиот Образец потребно е да биде доставен и во електронска форма) на http://www.mobilnost.hr/scholarship_application/

2.    Фотографија од лична карта, поставена на образецот за пријавување;

3.    Фотокопија од пасош;

4.    CV,(Во Европски формат);

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp

5.    Препис од двата последни завршени семестри во домашната институција (копија од додипломски/дипломскистудии,  (копија од BA/ BSc програми);

6.    Мотивациско посмо;

7.    Препорака од соодветна домашна институција, зaверена и потпишана од одговорното лице;

8.    Потврда за редовен студент;

9.    Здравствена потврда.

.

За точка број 2  потребни се следните документи:

 

1.    Образец за пријавување; ( пополнетиот Образец,  потребно е да биде доставен и во електронска форма) на http://www.mobilnost.hr/scholarship_application/

2.    Фотографија од лична карта, поставена на Образецот за  пријавување;

3.    Фотокопија од пасош;

4.    CV, (Во Европски формат);

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp

5.    Листа на публикации;

6.    Копија од диплома со највисокото звање што го поседува апликантот, заедно со придружен  соодветен документ од партнерот;

7.    Прецизен и детален план за работа – максимум две страни;

8.    Сертификат за владеење на Хрватски јазик – освен ако е договорено предложената програма да е на дру јазик. (Да е приложено во писмото за покана);

9.    Две препораки од компетентни професори/ експерти од областа на истражувањето;

10.  Писмо за покана од страна на институција во Хрватска;

11.  Здравствена потврда..

 

За точка број 3  потребни се следните документи:

1. Образец за пријавување; (пополнетиот Образец потребно е да биде доставен и во електронска форма) на http://www.mobilnost.hr/scholarship_application/

2.Фотографија од лична карта поставена на образецот за   пријавување;

3.Фотокопија од пасош;

4.CV, (Во Европски формат)

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp

5. Копија од диплома со највисокото звање што го поседува апликантот;

6. Мотивациско писмо;

7.Писмо за препорака;

8.Доказ за владеење на хрватски јазик.

 

Напомена:Образецот за пријавување кој е составен дел на овој Конкурс, освен во електронска форма, потребно е пополнет да го испечатите и да го доставите во три примероци во хартиена форма,заедно со потребната документација

Наведените документи потребно е во три примероци да се достават до Министерството за образование и наука,  најдоцна до 8 Април, 2016 година.

Подетални информации можат да се добијат во Министерствотоза образование и наука, ул. Кирил и Методиј, бр. 54, Скопје, тел. 076 485 044, лице за контакт Билјана Василеска.

 

 

 

 

 

Në  bazë të Programit për bashkëpunim në lëmin e shkencës, teknologjisë dhe arsimit ndërmjet Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës të Republikës së  Maqedonisë dhe Ministrinë e Shkencës, Arsimit dhe Sportit të Republikës së Kroacisë, të nënshkruar më 23 shkurt 2015 në Shkup, Ministria e Arsimit dhe Shkencës së Republikës së Maqedonisë shpall:

 

 

 

 

 

KONKURS

për ndarjen e bursave studimore  një semestrale para diplomike/ diplomike dhe avancime studimore në Republikën e Maqedonisë për vitin akademik 2016/2017

 

1. Dy ( 2) bursa një semestrale për studime para diplomike/ diplomike për mësimin e gjuhës dhe literaturës kroate,

2.Deri në tetë ( 8 ) muaj bursa për vizita studimore, me kohëzgjatje të ndarë prej 1-2 muaj.

3. Dy (2) bursa për kurs veror nga gjuha dhe literatura kroate në kuadër të Shkollës sllave të Zagrebit.

 

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

 

Për pikën 1 janë të nevojshme dokumentet e më poshtme:

1.   Formular për aplikim; ( Formulari i plotësuar është i nevojshëm të dorëzohet edhe në formë elektronike) në http://www.mobilnost.hr/scholarship_application/

2.   Fotografi nga Letërnjoftimi, të vendosur në formularin për aplikim;

3.   Fotokopje të pasaportës;

4.   CV, ( në formë evropiane);

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp

 5. Kopje të dy semestrave të fundit të kryer në institucionin vendor  ( kopje nga studimet deridiplomike/ diplomike, ( kopje nga program BA/BSc);

 6. Letër motivimi; 

7.Rekomandim nga institucioni përkatës nga vendi, të vërtetuar dhe të nënshkruar nga  person i autorizuar;

8. Vërtetim - studentë i rregullt;

9. Vërtetim mjeksor.

 

 

Për pikën 2 janë të nevojshme dokumentet e më poshtme:

1.   Formular për aplikim; ( Formulari i plotësuar është i nevojshëm të dorëzohet edhe në formë elektronike) në http://www.mobilnost.hr/scholarship_application/

2.   Fotografi nga Letërnjoftimi, të vendosur në formularin për aplikim;

3.   Fotokopje të pasaportës;

4.   CV, ( në formën evropiane);

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp

5. Lista e publikimeve;

6. Kopje të Diplomës metitullin më të lartë që posedon aplikanti, së bashku me dokumentin përkatës nga partneri;

7.Plan preciz dhe detal për punë - maksimum dy faqe;

8.Certifikatë për njohjen e gjuhës kroate - përveç nëse është dakorduar që programi i propozuar të jetë në gjuhë tjetër. ( të jetë e bashkangjitur në letrën për ftesë);

9. Dy rekomadime nga ana e profesorëve/ ekspert kompetent nga lëmia e hulumtimit;

10. Letër për ftesë nga ana e institucionit në Kroaci;

11. Vërtetim mjeksor.

 

Për pikën 2 janë të nevojshme dokumentet e më poshtme:

1.   Formular për aplikim; ( Formulari i plotësuar është i nevojshëm të dorëzohet edhe në formë elektronike) në http://www.mobilnost.hr/scholarship_application/

2.   Fotografi nga Letërnjoftimi, të vendosur në formularin për aplikim;

3.   Fotokopje të pasaportës;

4.   CV, ( në formën evropiane);

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp

5.Kopje të Diplomës metitullin më të lartë që posedon aplikanti;

 6. Letër motivimi;

 7. Letër rekomandimi;

 8. Dëshmi për njohjen e gjuhës kroate.

 

     Shënim: Formulari për aplikim i cili është pjesë përbërëse e këtij konkursi, përveç se në formë elektronike, është e nevojshme që e plotësuar të shtypet dhe të dorëzohet  në tre ekzemplarë në formë - letër  së bashku me dokumentet e nevojshme.

 

Dokumentet e shënuara është e nevojshme që në tre ekzemplarë të dorëzohen në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, më së voni deri më 8 Prill, 2016.

 

Informacionet më të hollësishme mund të merren në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës në Rr. Kirili dhe Metodi, nr.54, Shkup, tel. 076 485 044, kontakt personi Biljana Vasileska.

Коментари
Trackback URL:

Додади коментар

Како можам да исконтактирам со некој во врска со стипендијата. Бројот од Билјана Василевска е исклучен

Пратено на 24.3.16 10:19.

Прати одговор Најактивни

НАЈНОВИ АКТИВНОСТИ НАЈНОВИ АКТИВНОСТИ

Прикажани 1 - 5 од 10 резултати.
на 2

   

СТИПЕНДИИ КУРСЕВИ
СЕМИНАРИ/НАУЧНИ
КОНФЕРЕНЦИИ
РЕЗУЛТАТИ КОНТАКТ FOREIGN STUDENTS
           
Во Р.Македонија По држави По држави      
Надвор од Р.Македонија По области По области