Конкурс за доделување на стипендии за додипломски студии од Министерството за образование на Јапонија за 2017 - 2022 година

Доделените стипендии се однесуваат за додипломски студии на некој од јапонските универзитети.

Времетраење: април 2017 - март 2022 година, вклучувајќи го и времето од една година за изучување на јапонскиот јазик.

Област на студии: кандидатите мора да одберат студии од (1) областа на Општествените и хуманистичките науки или (2) од областа на Природните науки, како што е наведено во упатството за аплицирање.

Заинтересираните кандидати треба да ги исполнуваат следните услови:

1. да се државјани на Република Македонија;
2. да се родени помеѓу 2 април 1995 год. и 1 април 2000 год; 
3. да имаат завршено 12 години редовно образование (основно и средно) или да имаат завршено во училиште кое е еквивалентно на средно училиште во Јапонија (да матурираат до март 2017 год.);
4. да се согласни да го изучуваат јапонскиот јазик.

Стипендијата вклучува:

1. месечен надоместок:~117.000 јапонски јени/месец;
2. авионски билет (Македонија – Јапонија - Македонија);
3. школарина.

Потребни документи за конкурирање:

(1) Пополнета апликација (веб страница на МОН) и две (2) оригинални фотографии (4,5 x 3,5 см)
(2) Сведителства за последните 3 академски години (оригинал или фотокопија заверена на нотар) и нивен превод на англиски јазик од овластен судски преведувач;
(3) Диплома за положена државна матура (или потврда издадена и потпишана од директорот на училиштето, во која ќе биде наведено дека кандидатот е редовен ученик во завршна година од средното образование и истиот ќе матурира до крајот на јуни 2016 година - оригинал или фотокопија заверена на нотар) и нејзин превод на англиски јазик од овластен судски преведувач; 
(4) Препорака од директор или педагог/психолог од училиштето кое што кандидатот последно го посетувал, на англиски јазик;
(5) Потврда дека кандидатот е запишан на факултет (за кандидати кои во време на аплицирањето се запишани на факултет -оригинал или фотокопија заверена на нотар) и нејзин превод на англиски јазик од овластен судски преведувач; 
(6) Потврда за положен приемен испит на факултет (доколку постои - оригинал или фотокопија заверена на нотар) и нејзин превод на англиски јазик од овластен судски преведувач.
(7) Пријава (веб страница на МОН);


Сите документи се приложуваат во 2 примероци (1 оригинал и 1 обична фотокопија) во архивата на Министерството за образование и наука (поранешна зграда на Нова Македонија – приземје) или по пошта на адреса: Министерство за образование и наука, Сектор за наука и иновации, ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54, 1000 Скопје.

Потребните документи за поднесување на кандидатитурите, како и подетални информации може да се најдат тука.

Лице за контакт: Јулијана Балевска, Сектор за наука и иновации, e-mail: julijana.balevska@mon.gov.mk тел: +389 2 3140 186.


Краен рок за пријавување: 20 мај 2016 година

Стипендии за студирање во Русија

Амбасадата на Руската Федерација распишува конкурс за прием на државjани на Република Македониjа за студии нависокообразовни институции на Руската Федерациjа во 2016/2017 академска година. На запишаните студенти од Македонија,Руската Влада ќе им обезбеди стипендија и други услови за студирање и сместување какви што се предвидени и за руските државјани.

Заинтересирани кандидати треба да ги поднесат следните документи:

- пријава (ApplicationForm) со приложена фотографијаво боја, пополнета на руски или англиски јазик. Образецот на Пријавата може да се симне од сајтот http://www.russia.study/ или од сајтот на Амбасадата www.macedonia.mid.ru;

- фотокопии од страниците на пасошот со основните податоци кои се потребни за издавање виза. Пасошот треба да им рок на важење не помалку од 18 месеци сметано од денот на првиот влез во Русија;

- лекарско уверение заверено од официјална здравствена установа;

- потврда за извршен тест за ХИВ-вирусотзаверена од официјална здравствена установа;

- фотокопија од документот за завршено образование заверена кај нотар, со листа на наставните предмети и оценки од испитите. Доколку кандидат сеуште го нема добиено документот за завршено образование, треба да поднесе уверение со тековни оценки заверено од својата образовна установа;

- кандидати за аспирантурата (постмагистерски студии) покрај горенаведените документи, треба да достават список на објавените научни трудови (доколку има) и краток реферат на руски јазик по темата на идното научно истражување.

Сите копии треба да имаат превод на руски jазик и да бидат заверени кај нотар. Шифрите и точните називина одбраната специјалност за пополнување на Пријавата, како и информации за сите државни високообразовни институции на Руската Федерација кои се дел од програмата, се достапни на сајтот http://www.russia-edu.ru/.

          Пријавата се пополнува во електронска форма и се поднесува со приложени скенирани документи непосредно на сајтот http://www.russia.study/ (потребна регистрација).Истите може да се поднесат и во хартиена форма во Амбасадата на Руската Федерација. 

Пријавата се пополнува во електронска форма и се поднесува со приложени скенирани документи непосредно на сајтот http://www.russia.study/ (потребна регистрација).Истите може да се поднесат и во хартиена форма во Амбасадата на Руската Федерација.

Рокот на пријавување е до 20 март 2016 година.

          Сите уредно пријавени кандидати ќе бидат повикани на интервјукое ќе се одржи на 21 март 2016 година.

Оригиналните документи чиишто копии ќе бидат поднесени за учество во конкурсот треба да се достават до Амбасадата не подоцна од денот на одржувањето на интервјуто.

Конечната одлука за прием на кандидатите кои успешно ќе го поминатконкурсот, ја донесуваат самите образовни установи (факултети) за кои,кандидатите аплицирале во своите пријави. Секој кандидат може да аплицира за студии на најмногу 6 универзитети. Доколку кандидатот, од било кои причини, биде одбиен од сите образовни установи за кои аплицирал, за местото на неговите студии (факултет) ќе одлучи Министерството за образование и наука на Руската Федерација.

Познавањето на руски јазик не е задолжително за пријавувањето. Кандидатите кои не го знаат доволно рускиот јазик, имаат право на обука односно дополнителна програма за негово изучување,, на некоја од државните високообразовни институции на Руската Федерација. Обуката не е вклучена во рокот на студиите по основната образовна програма. Истата трае една година и трошокот го покрива Руската страна.

Руската Влада не ги покрива патните трошоцина кандидатите. Образовните институции (факултети) немаат обврска околу обезбедување престој во Русија на членовите на семејствата на странските студенти, постдипломци или стажанти.

За добивање виза,кандидатот треба да се запознае со финансиските услови за престој во Русија и да го потврди тоа со својот личен потпис.

Подетални информацииза условите на доделување државни стипендии за студиина високообразовни установи на Руската Федерација се достапни на сајтот: http://минобрнауки.рф/ или http://rs.gov.ru/

Соопштение за 5 стипендии за додипломски студии и 5 стипендии за магистерски студии година во Република Казаkстан

СООПШТЕНИЕ

ЗА 10 СТИПЕНДИИ ( 5 СТИПЕНДИИ ЗА ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ

И 5 СТИПЕНДИИ ЗА МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ)

ЗА АКАДЕМСКАТА 2016-2017ГОДИНА ВО РЕПУБЛИКА КАЗАKСТАН

 

Амбасадата на Република Македонија во Астана, Република Казакстан известува дека Универзитетот КИМЕП во Алмати, Р. Казакстан за кандидати од Република Македонија за академската 2016/2017година доделува 10 целосни стипендии ( 5 стипендии за додипломски (редовни) студии и 5 стипендии за магистерски студии) за следниве студиските програми:

-финансии, маркетинг, менаџмент, новинарство, меѓународни односи, право, банкарство и ревизија, како и академски програми за магистерски студии во следните насоки:, бизнис администрација, банкарство и ревизија со АССА подготвка, финансии со АССА подготвка, маркетинг со СИМ подготовка, економија, јавна администрација, меѓународно право и др.

Студентите кои ќе добијат стипендија, ќе имаат можност за дополнителна работа во кампусот на Универзитетот КИМЕП во Алмати.

             Подетални информации за начинот и условите, како и  документи за аплицирање се достапни на следната интернет страна:http://www.kimep.kz/prospective/en/.

              Аплицирањето  се врши индивидуално по електронски пат на горенаведената интернет страна  на Универзитетот КИМЕП.

             Крајниот рок за аплицирање е 22 август 2016 година.

 

 

KUMTESË

10 BURSA ( 5 BURSA PËR STUDIME DERIDIPLOMIKE DHE 5 BURSA PËR STUDIME TË MAGJISTRATURËS PËR VITIN AKADEMIK 2016/2017 NË REPUBLIKN E KAZAKISTANIT

 

            Ambasada e Republikës së Maqedonisë në Astana, Republika e Kazakistanit njofton se Universiteti KIMEP në Almati, R. Kazakistan për kandidatët nga Republika Maqedonisë për vitin akademik 2016/2017  ndanë 10 bursa të plota ( 5 bursa për studime  (të rregullta ) deridiplomike dhe 5 bursa për studime të magjistraturës) për programet studimore në vazhdim:

- Financa, Marketing, Menaxhment, Gazetari, Marëdhënie ndërkombëtare, Drejtësi  Banka dhe revizion, si dhe programe akademike për studime të magjistraturës për drejtimet në vazhdim: Administrat biznesi, Banka dhe revizion me ACCA përgatitje, Financa me ACCA përgatitje, Marketing me SIM përgatitje, Ekonomi, Administrat publike, e Drejta ndërkombëtare etj.

            Studentët të cilët do të fitojnë bursën, do të kenë mundësi për punë plotësuese në kampin e Universitetit KIMEP në Almati.

Informacione më të hollësishme për mënyrën dhe kushtet, si dhe dokumentet  për aplikim janë në dispozicion në web faqen http://www.kimep.kz/prospective/en/.

Aplikimi bëhet në mënyrë individuale në formë elektronike në web faqen e lartpërmendur të Universitetit  KIMEP.

Afati i fundit për aplikimit është 22 gusht 2016.

Конкурс за стипендии за државјани на Р. Македонија за додипломски или последипломски студии на државните универзитети и колеџи во Унгарија 2016-17

Фондацијата Стипендиум Хунгарикум на Владата на Унгарија за учебната 2016/2017 година доделува стипендии за додипломски или последипломски студии, првенствено од областа на инженерските и земјоделските науки (во Прилог 1- Call for Application, 2016-2017) .

Критериуми за прием: положен приемен испит.
Доколку студиите се изведуваат на некој странски јазик, потребно е кандидатите да го познаваат тој јазик на ниво кое го бара институцијата домаќин.
Доколку студиите се изведуваат на унгарски јазик, пред отпочнувањето со студии, прифатените студенти треба задолжително да посетуваат едногодишни подготвителни курсеви за унгарски јазик во Баласи Институтот.

Потребни документи за аплицирање:

1. Пријавен формулар (Прилог 1), потполнет и потпишан од кандидатот
2. Кратка биографија (CV Europass Format), со фотографија на јазик на селектираната програма на студии или на англиски јазик
3. Мотивационо писмо ( на унгарски или англиски јазик)
4. Сертификат за познавање на англиски јазик, согласено барањата на одбраниот факултет - студиска програма
5. Училишни свидетелства:
а. Копие од завршено средно образование (со превод на англиски или унгарски јазик, со нотарска заврка)
б) Уверение или диплома за завршено високо образование ( со превод на англиски или унгарски јазик, заверен на нотар) – за кандидати за магистерски или докторски програми
6. Копие од пасош
7. Лекарско уверение
8. План за истражување ( за кандидати за докторски студии)
9. Писмо – препорака од два професори (и други документи, доколку се бараат во електронското аплицирање)

Стипендијата го покрива следниве трошоци:
- Школарина
- Месечна стипендија за 12 месеци, во износ од 40 460 ХУФ за студенти на додипломски и магистерски студии и 100 000 ХУФ месечно за докторски студии
- Сместување, доколку обезбедува високообразовната институција или надомест од 30 000 ХУФ
- Здравствено осигурување

Начин на аплицирање: Формуларот за аплицирање (може да се симне од интернет страна: www.stipendiumhugaricum.hu). Комплетниот пакет документи потребни за аплицирање се доставува по електронски пат на истата оваа интернет страна, за што online системот е отворен од јануари 2016, а крајниот рок за доставување е 1 март 2016
Истиот овој комплетен пакет се доставува во хартиена форма во 1 примерок во Министерството за образование и наука, ул.„ Св Кирил и Методиј“, бр. 54- Скопје, за што краен рок е 10 март 2016 година.
Подетални информации за критериумите и условите за доделување на овие стипендии се дадени во информативниот материјал во Прилог 1 или на www.stipendiumhugaricum.hu. e-mail: stipendiumhungaricum@tpf.hu

Прилог1 – Call for Application , 2016-2017 (Stipendium Hungaricum- Study in Hungary)

 

 

Konkurs për bursa të plota për shtetasit e Republikës së Maqedonisë për studime deridiplomike ose pas diplomike në universitetet shtetërore dhe kolegjet shtetërore në Hungari për vitin akademik 2016-2017

 

 

Fondacioni Stipendium Hungarikum i Qeverisë së Hungarisë për vitin shkollor 2016/2017 ndan bursa për studime deridiplomike dhe pasdiplomike kryesisht nga lëmia e inxhinierisë dhe shkencave të bujqësisë ( Shtojca 1 - Call for Application, 2016-2017) .
Kriteret e pranimit: provimin pranues të dhënë.
Në qoftë se studimet realizohen në një gjuhë të huaj, kandidatët duhet të njohin gjuhën në nivel që e kërkon institucioni nikoqirë.
Nëse studimet realizohen në gjuhën hungareze, para fillimit të studimeve , studentët e pranuar , janë të obliguar të ndjekin trajnim një vjeçarë përgatitore të gjuhën hungareze në Institutin Balasi.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

1. Formular i Aplikimit ( Shtojca 1), të plotësuar dhe të nënshkruar nga kandidati
2. Biografi të shkurtër (CV Europass Format), me fotografi, në gjuhën e programit të selektuar të studimeve ose gjuhën angleze.
3. Letër motivimi ( në gjuhën hungareze ose gjuhën angleze)
4. Certifikat për njohjen e gjuhës angleze, sipas kërkesës së fakultetit të zgjedhur - programi studimor
5. Dëftesat shkollore:
a. Kopje të përfundimit të arsimit të mesëm ( me përkthim në gjuhën angleze ose gjuhën hungareze, të vërtetuar në noter)
b. Certifikat ose diplomë për përfundimin e arsimit të lartë ( të përkthyer në gjuhën angleze ose gjuhën hungareze, të vërtertuar në noter) - për kandidatët të programit të magjistraturës ose doktoraturës.
6. Kopje të pasaportës
7. Vërtetim mjeksorë
8. Plan për hulumtim ( për kandidatët për studime të doktoraturës)
9. Letër - rekomandim nga dy profesorë ( dhe dokumente tjera, në qoftë se kërkohet në aplikimin elektronik) 

Bursa mbulon shpenzimet në vazhdim:
- Shkollimin
- Bursë mujore për 12 muaj, në vlerë prej 40 460 HUF për studentët në studime deridiplomike dhe magjistraturë, ndërsa 100 000 HUF në muaj për studime të doktoraturës
- Akomodim, nëse e siguron institucioni i lartë arsimor ose kompenzim prej 30 000 HUF
- Sigurim shëndetësor

Mënyra e aplikimit: Formulari për aplikim ( mund të shkarkohet nga faqa e internetit : www.stipendiumhugaricum.hu). Pakoja e dokumenteve të kompletuara për aplikim dorëzohen në mënyrë elektronike në internet faqen e njejtë, ku sistemi online është i hapur nga muaji janar 2016, ndërsa afati i fundit për dorëzim është 1 mars 2016.

Kjo pako e njejtë të dorëzohen në formë - dokument në 1 ekzemplar në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, Rr. “ Shën Kirili dhe Metodi” nr.54 - Shkup, afati i fundit është 10 mars 2016.

Informacione më të hollësishme për kriteret dhe kushtet për ndarjen e bursave janë dhënë në materialin informativ në Shtojca 1 ose në www.stipendiumhugaricum.hu. e-mail: stipendiumhungaricum@tpf.hu

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.">
Annex1_Call_for_Applications_2016_2017.pdf
, 2016-2017 (Stipendium Hungaricum- Study in Hungary)

Конкурс за стипендии за студиски престој во земјите членки на CEEPUS Програмата

Централноевропска програма за размена во областа на  универзитетските студии

   (CEEPUS-Central European  Exchange Program for University Studies)  објавува:

 

КОНКУРС

за стипендии за студиски престој во земјите членки на CEEPUS Програмата

 

Република Македонија како потписник на Договорот помеѓу Република Албанија, Република Австрија, Република Бугарија, Босна и Херцеговина, Република Хрватска, Република Чешка, Република Унгарија, Црна Гора, Република Полска, Република Молдавија, Романија, Република Србија, Република Словачка, Република Словенија  и Република Косово за промовирање на соработката во полето на високото образование во рамките Централноевропската програма за размена во областа на универзитетските студии (CEEPUSIII- Central European Exchange Program for University Studies), им овозможува на високообразовните институции да партиципираат како партнери во вкупно 33мрежи од различни области.Во рамки на овие мрежи студентите од прв, втор и трет циклус и професорите имаат можност да аплицираат за стипендии за студиски престој надвор од Република Македонија.Во CEEPUS мрежите вклучени се и Универзитети од гореспоменатите земји.

Програмата има за цел да промовира мобилност на студенти и наставен кадари соработка и развивање на заеднички програми што води до заеднички дипломи (Joint degree).

 За академската 2015/2016 година вклучени се следниве високообразовни институции од Република Македонија:

1.Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј’’- Скопје преку следниве факултети:

            - Филолошки факултет  „Блаже Конески“

                Катедра за славистика

                Катедра за Германски јазик и книжевност;

           

                - Медицински факултет;

 

              -Факултет за ветеринарна медицина;

          

              -Машински факултет;

                 Институт за производно инженерство

 

            - Природно - математички факултет

              Институт за математика;

              Институт за хемија;

              Институт за етнологија и  Антропологија;

              Институт за географија;

 

            - Технолошко-металуршки факултет;

            - Факултет за земјоделски науки и храна;

            - Економски факултет;

            - Факултет за електротехника и информациски технологии;

            - Филозофски факултет;

              Институт за историја на уметност и археологија;

 

            - Градежен факултет

              Катедра за техничка механика и јакост на материјалите;

 

            2.Универзитетот ,,Св.Климент Охридски’’ - Битола преку следниве   

              факултети:

 

- Факултет за администрација и менаџмент на информациски системи;

-  Факултет за информатички и комуникациски технологии.

 

            3.Државен Универзитет во Тетово- Тетово преку следниве факултети:

           

           - Факултет за медицински науки;

            -Економски факултет      

 

            4. Универзитет за информатички науки и технологии  „Св Апостол Павле“ – Охрид

        

             -Факултет за информатички системи, визуелизација, дигитална, мултимедијална и анимациска техника

 

           5. Институт Евро- Балкан- Скопје,

               

-Византолошки студии;

-Студии на Југоисточна Европа

 

           6. Американ Колеџ- Скопје

 

                - Странски јазици

                 

Единствен начин е online аплицирање на www.ceepus.info

Крајниот рок за аплицирање за летниот семестар во академската 2015/2016 година е 31 октомври 2015 година.

За подетални информации обратете се во Националната CEEPUS канцеларија при Министерството за образование и наука, на контакт телефон  02/ 3140185  или e-mail: olga.dukovska@mon.gov.mk

Прикажани 6 - 10 од 60 резултати.
Предмети по страница 5
на 12

НАЈНОВИ АКТИВНОСТИ НАЈНОВИ АКТИВНОСТИ

Прикажани 1 - 5 од 10 резултати.
на 2

   

СТИПЕНДИИ КУРСЕВИ
СЕМИНАРИ/НАУЧНИ
КОНФЕРЕНЦИИ
РЕЗУЛТАТИ КОНТАКТ FOREIGN STUDENTS
           
Во Р.Македонија По држави По држави      
Надвор од Р.Македонија По области По области