Конкурс за доделување стипендии за академски студии од трет циклус во странство за академската 2017/2018 година

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управата (“Службен весник на Република Македонија” бр.58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), член 52 од Законот за научно-истражувачка дејност (“Службен весник на Република Македонија” бр. 46/08, 103/08, 24/11, 80/12, 24/3, 147/13, 41/14, 145/15, 154/15, 30/16 и 53/16) и член 7 од Правилникот за начинот и постапката за финансирање, создавање и усовршување на научно-истражувачките кадри (“Службен весник на Република Македонија” бр. 18/12, 64/13, 98/13, 70/14, 88/14, 74/15, 140/15 и 178/15) Министерството за образование и наука распишува

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ ЗА АКАДЕМСКИ СТУДИИ ОД ТРЕТ ЦИКЛУС ВО СТРАНСТВО ЗА АКАДЕМСКАТА 2017/2018 ГОДИНА

Министерството за образование и наука за академската 2017/2018 година ќе додели стипендии за академски студии од трет циклус за студенти примени на академски студии од трет циклус, на еден од првите сто рангирани универзитети на последната објавена листа на Центарот за универзитети од светска класа при Шангајскиот Џио Тонг универзитет од областа на техничките науки, архитектурата, градежништвото, математиката, меѓународното право, економијата и финасиите, физиката, биологијата, хемијата и генетиката.

I.УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИЈА:

Право на стипендија има кандидатот кој ги исполнува следните услови:

1. Кандидатот да е примен на академски студии од трет циклус прв пат во прва година во академската 2017/2018 година на еден од првите сто рангирани универзитети на последната објавена листа на Центарот за универзитети од светска класа при Шангајскиот Џио Тонг универзитет од областа на техничките науки, архитектурата, градежништвото, математиката, меѓународното право, економијата и финасиите, физиката, биологијата, хемијата и генетиката;

2. Кандидатот да има завршено втор циклус универзитетски академски студии чие вкупно времетраење со првиот циклус не е пократко од пет години и има постигнат просечен успех од најмалку 8,5 посебно за првиот и вториот циклус на студии или да има нострифицирано диплома за академски студии од втор циклус стекнати во странство со остварен еквивалентен просечен успех од најмалку 8,50;

3. Кандидатот да има објавени најмалку 3 (три) научно-истражувачки труда во последните три години, во меѓународни научни списанија или меѓународни научни публикации од научната област на која се однесуваат докторските студии;

4. Кандидатот да има уверение-потврда за активно познавање на странски јазик (TOEFL, IELTS, DELFT или нивен еквивалент за соодветното јазично подрачје), освен за кандидатите кои своето претходно академско образование го завршиле на јазикот на кој се изведува наставата;

5. Да има работно искуство од најмалку 2 (две) години во научно - истражувачка или високообразовна установа или стопанството, на работни задачи поврзани со научната област на студиите од првиот и вториот циклус на студии;

6. Да има барем 2 препораки од универзитетски професори, или работодавач (доколку е во работен однос);

7. Да не е корисник на стипендија од други даватели;

8. Да е државјанин на Република Македонија;

9. Кандидатите кои аплицираат за докторски студии да не бидат постари од 35 години.


II. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

• Пријава
• Потврда од Универзитетот (Факултетот/Институтот) односно докторската школа на кој е примен на трет циклус (докторски) студии;
• Уверение/Диплома за завршен I (прв) и II(втор) циклус на студии;
• Копија од 3 (три) научно-истражувачки труда објавени во последните три години, во меѓународни научни списанија или меѓународни научни публикации од научната област на која се однесуваат докторските студии;
• Уверение-потврда за активно познавање на странски јазик (TOEFL, IELTS, DELFT или нивен еквивалент за соодветното јазично подрачје), освен за кандидатите кои своето претходно академско образование го завршиле на јазикот на кој се изведува наставата
• Доказ - потврда издадена од работодавач за работно искуство;
• Две препораки од универзитетски професори, или работодавач (доколку е во работен однос);
• Изјава заверена на нотар дека кандидатот не е корисник на стипендија од други даватели;
• Уверение за државјанство;
• Извод од матична книга на родените.
Документите кои се издаваат од институции од другите земји потребно е да бидат преведени на македонски јазик од соодветен овластен судски преведувач.
Потребните документи за доделување на стипендиите за академските студии од втор циклус може да се доставуваат во оригинал или копии заверени на нотар.

Уверението за државјанство на Република Македонија и изводот од матична книга на родените, Министерството за образование и наука по службена должност го обезбедува од надлежниот јавен орган, согласно член 52, став 13 од Законот за научно-истражувачка дејност.

III. ВИСИНА НА СТИПЕНДИЈА:

На корисникот на стипендија му се надоместуваат трошоците за уписнина во висина од најмногу 40.000 УСА долари годишно, исплатени во соодветна валута, според средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на објавувањето на овој конкурс, еден авионски билет на почетокот на студиите, еден авионски билет по завршување на студиите или еден повратен авионски билет, додека месечна стипендија се исплаќа согласно Решението за утврдување на начинот на пресметка на трошоците за месечна стипендија на студенти кои студираат во странство бр. 14-17211/1 од 29.12.2016 година (врз основа на Листата на индекси на малопродажни цени за животни трошоци, која е објавена од надлежните органи на Организацијата на Обединетите Нации). 
Секој износ над горенаведената сума за уписнина е на товар на студентот.

IV. ОБВРСКИ НА ИЗБРАНИТЕ КАНДИДАТИ

1. Избраниот кандидат со договор се обврзува дека доколку ја добие стипендијата по завршувањето на студиите ќе се врати во Република Македонија, и за секоја помината година на студии во странство ќе работи две години на високообразовните или научно-истражувачките установи во Република Македонија односно во јавниот или приватниот сектор при што неговата работна позиција ќе биде соодветна на видот и степенот на неговите стекнати научни квалификации.

2. Во случај кандидатот да одлучи по завршувањето на студиите, да не се врати во Република Македонија и за секоја помината година на студии во странство да работи две години на високообразовните или научно-истражувачките установи во Република Македонија, потребно е да ги врати сите исплатени средства, доделени за стипендијата, во износ десет пати поголем од износот на стипендијата, најдоцна во рок од една година од завршувањето на студиите.

V. НАЧИН И РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ 

Рокот за пријавување на кандидатите за користење на академски стипендии за студии од трет циклус во странство е најдоцна до 01.09.2017 година.

Документите да се достават на адреса или во писарницата на Министерството за образование и наука ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54, 1000 Скопје (со назнака стипендии за академски студии од трет циклус во странство)
Некомплетните документи и документите доставени по крајниот рок нема да се разгледуваат.

Информации за условите и критериумите под кои ќе се доделуваат стипендиите можат да се добијат во Министерството за образование и наука.

Контакт лица:
Дарко Томовски +389 2 3140 183, e-mail darko.tomovski@mon.gov.mk
Андреа Алексовски + 389 2 3140 185, e-mail andrea.aleksovski@mon.gov.mk

Конкурс за доделување стипендии за академски студии од втор циклус во странство за академската 2017/2018 година

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управата (“Службен весник на Република Македонија” бр.58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), член 52 од Законот за научно-истражувачка дејност (“Службен весник на Република Македонија” бр. 46/08, 103/08, 24/11, 80/12, 24/3, 147/13, 41/14, 145/15, 154/15, 30/16 и 53/16) и член 4 од Правилникот за начинот и постапката за финансирање, создавање и усовршување на научно-истражувачките кадри (“Службен весник на Република Македонија” бр. 18/12, 64/13, 98/13, 70/14, 88/14, 74/15, 140/15 и 178/15) Министерството за образование и наука распишува

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ ЗА АКАДЕМСКИ СТУДИИ ОД ВТОР ЦИКЛУС ВО СТРАНСТВО ЗА АКАДЕМСКАТА 2017/2018 ГОДИНА

Министерството за образование и наука за академската 2017/2018 година ќе додели стипендии за академски студии од втор циклус во странство за студенти примени на академски студии од втор циклус, на еден од првите сто рангирани универзитети на последната објавена листа на Центарот за универзитети од светска класа при Шангајскиот Џио Тонг универзитет од областа на техничките науки, архитектурата, градежништвото, математиката, меѓународното право, економијата и финасиите, физиката, биологијата, хемијата и генетиката.

I.УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИЈА:

Право на стипендија има кандидатот кој ги исполнува следните услови:

1. Да има завршено академски студии од прв циклус во траење од три, односно четири години и постигнат просечен успех од најмалку 8,50 или да има нострифицирано диплома за академски студии од прв циклус стекнати во странство со остварен еквивалентен просечен успех од најмалку 8,50;

2. Да е примен на академски студии од втор циклус, прв пат во прва година во академската 2017/2018 година на еден од првите сто рангирани универзитети, според последната објавена ранг-листа на глобални универзитети од Институтот за високо образование при Шангајскиот Џио Тонг Универзитет, од областа на техничките науки, архитектурата, градежништвото, математиката, меѓународното право, економијата и финасиите, физиката, биологијата, хемијата и генетиката;

3. Да има доказ за активно познавање на јазикот на кој се изведува наставата;

4. Да не е корисник на стипендија од други даватели;

5. Да е државјанин на Република Македонија.

II. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

• Пријава;

• Диплома за завршени академски студии од прв циклус и уверение за постигнат успех (заверени на нотар) или нострифицирана диплома за академски студии од прв циклус стекнати во странство;

• Потврда од високообразовната установа дека кандидатот е примен првпат во прва година на академски студии од втор циклус во академската 2017/2018 година, од кога започнува семестарот и колку семестри траат студиите;

• Уверение-потврда за активно познавање на јазик (TOEFL, IELTS, DELFT или нивен еквивалент за соодветното јазично подрачје), освен за кандидатите кои дел од своето средно, односно високо образование го завршиле на јазикот на кој се изведува наставата;
• Своерачно потпишана изјава дека кандидатот не е корисник на стипендија за академски студии од втор циклус од други даватели (заверена на нотар).

• Две препораки од универзитетски професори од установата/те во кои кандидатот се стекнал со додипломски студии од прв циклус и препорака од својот работодавач (доколку е во работен однос);

• Мотивациско писмо;

• Меница во форма на нотарски акт како средство за обезбедување на поврат на исплатените средства;

• Уверение за државјанство на Република Македонија.

Документите кои се издаваат од институции од другите земји потребно е да бидат преведени на македонски јазик од соодветен овластен судски преведувач.

Потребните документи за доделување на стипендиите за академските студии од втор циклус може да се доставуваат во оригинал или копии заверени на нотар.

Уверението за државјанство на Република Македонија, Министерството за образование и наука по службена должност го обезбедува од надлежниот јавен орган, согласно член 52, став 13 од Законот за научно-истражувачка дејност.

III. ВИСИНА НА СТИПЕНДИЈА:

На корисникот на стипендија му се надоместуваат трошоците за уписнина во висина од најмногу 40.000 УСА долари годишно, исплатени во соодветна валута, според средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на објавувањето на овој конкурс, еден авионски билет на почетокот на студиите, еден авионски билет по завршување на студиите или еден повратен авионски билет, а месечната стипендија се исплаќа согласно Решението за утврдување на начинот на пресметка на трошоците за месечна стипендија на студенти кои студираат во странство бр. 14-17211/1 од 29.12.2016 година (врз основа на Листата на индекси на малопродажни цени за животни трошоци, која е објавена од надлежните органи на Организацијата на Обединетите Нации).Секој износ над горенаведената сума за уписнина е на товар на студентот. 

IV. ОБВРСКИ НА ИЗБРАНИТЕ КАНДИДАТИ

1. Избраниот кандидат со договор се обврзува дека доколку ја добие стипендијата, за секоја година помината на студии во странство ќе работи две години во Република Македонија. По завршувањето на студиите и враќањето во Република Македонија кандидатот е должен шест месеци да биде на располагање за вработување во органите на државната управа, како и во државните високо-образовни и научни установи при што неговата работна позиција ќе биде соодветна на видот и степенот на неговите образовни квалификации. Доколку во периодот од шест месеци на кандидатот не му е понудена соодветно вработување во органите на државната управа, државните високо-образовни и научни установи тој може да бара вработување во приватниот сектор во Република Македонија.

2. Кандидатот ќе бидат ослободен од обврската да се врати во Република Македонија по завршувањето на студиите доколку во рок од три месеци од дипломирањето се вработи во компанија од Fortune top 500 листата во странство. Во ваквите случаи тие можат да останат во странство максимум три години со цел стекнување на меѓународно корпоративно искуство, по што се обврзани да се вратат во Република Македонија и да ја одработат обврската специфицирана во обврската бр. 1.

3. Во случај кандидатот да одлучи по завршувањето на студиите, да не се врати во Република Македонија и не ја исполни обврската од точка 1, потребно е да ги врати сите исплатени средства доделени за стипендија во износ десет пати поголем од износот на стипендијата, најдоцна во рок од една година од завршувањето на студиите.

V. НАЧИН И РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ

Рокот за пријавување на кандидатите за користење на академски стипендии за студии од втор циклус во странство е најдоцна до 01.09.2017 година.

Документите да се достават на адреса или во писарницата на Министерството за образование и наука ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54, 1000 Скопје (со назнака стипендии за академски студии од втор циклус во странство)

Некомплетните документи и документите доставени по крајниот рок нема да се разгледуваат.

Информации за условите и критериумите под кои ќе се доделуваат стипендиите можат да се добијат во Министерството за образование и наука.

Контакт лица:
Дарко Томовски +389 2 3140 183, e-mail darko.tomovski@mon.gov.mk
Андреа Алексовски + 389 2 3140 185, e-mail andrea.aleksovski@mon.gov.mk

Конкурс за доделување стипендии за академски студии од прв циклус во странство за академската 2017/2018 година

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), член 49, од Законот за студентски стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/13, 30/13, 120/13,41/14 , 146/15, 30/16 и 178/16 ) и Правилникот за видот на студентските стипендии и начинот на доделување на студентските стипендии на студенти кои студираат во странство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 220/16), Министерството за образование и наука распишува

 

Конкурс за доделување стипендии за додипломски студии од прв циклус на првите сто рангирани универзитети според последната објавена листа на Центарот за универзитети од светска класа при Шангајскиот Џио Тонг универзитет за академската 2017/2018 година

 

Министерството за образование и наука за академската 2017/2018 година ќе додели стипендии за додипломски студии од прв циклус за кандидати примени на додипломски студии на еден од првите сто рангирани универзитети на последната објавена листа на Центарот за универзитети од светска класа при Шангајскиот Џио Тонг универзитет од областа на правни науки, технички науки, архитектура, градежништво, математика, економија и финасии, физика, биологија, хемија и генетика.

I.УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИЈА:

Право на стипендија има кандидатот кој ги исполнува следните услови:

1. Да има завршено соодветно средно образование, при тоа до денот на пријавувањето да остварил успех во средно образование од најмалку просечна оцена 4.50 од сите предмети во текот на средното образование, а доколку учи средно образование во странство, да остварил еквивалентен просечен успех од најмалку просечна оцена 4,50 од сите предмети во текот на средното образование;
2. Да е примен на додипломски студии од прв циклус за прв пат во прва година во академската 2017/2018 година на еден од првите сто рангирани универзитети, според последната објавена ранг-листа на глобални универзитети од Институтот за високо образование при Шангајскиот Џио Тонг Универзитет од областа на правни науки, технички науки, архитектура, градежништвото, математика, економија и финасии, физика, биологија, хемија и генетика;
3. Да има доказ за активно познавање на јазикот на кој се изведува наставата,
4. Да не е корисник на стипендија од друг давател,
5. Да е државјанин на Република Македонија.

II. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

• Пријава 
• Свидетелства за завршени I, II, III и IV година од средно образование, и/или потврда за запишана IV година, а дипломата за завршено средно образование и постигнатиот успех дополнително да се достави при потпишување на договор (заверени на нотар),
• Доколку кандидатот за доделување на стипендија средното образование го има завршено во странство да се достави доказ за извршена нострификација од страна на Министерството за образование и наука,
• Потврда од високообразовната установа дека кандидатот е примен првпат во прва година на додипломски студии од прв циклус во академската 2017/2018 година: од кога започнува семестарот и колку семестри траат студиите и висината (цената) на уписнината,
• Уверение-потврда за активно познавање на јазик (TOEFL, IELTS, DELFT или нивен еквивалент за соодветното јазично подрачје), освен за кандидатите кои дел од своето средно образование го завршиле на јазикот на кој се изведува наставата,
• Своерачно потпишана изјава, под морална и кривична одговорност, дека кандидатот не е корисник на стипендија за додипломски студии од прв циклус од други даватели (заверена на нотар),
• Мотивациско писмо;
• Меница во форма на нотарски акт како средство за обезбедување на исплатените средства;
• Уверение за државјанство на Република Македонија.

Документите кои се издаваат од институции од другите земји потребно е да бидат преведени на македонски јазик од соодветен овластен судски преведувач.
Потребните документи за доделување на стипендиите за додипломските студии од прв циклус може да се доставуваат во оригинал или копии заверени на нотар.
Уверението за државјанство на Република Македонија, Министерството за образование и наука по службена должност го обезбедува од надлежниот јавен орган, согласно член 49, став 7 од Законот за студенсткиот стандард.

III.ВИСИНА НА СТИПЕНДИЈАТА


На корисникот на стипендија му се надоместуваат трошоците за уписнина во висина од најмногу 40.000 американски долари годишно, исплатени во соодветна валута, според средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на објавувањето на Kонкурсот, еден авионски билет на почетокот на студиите и еден авионски билет по завршување на студиите, а месечната стипендија се исплаќа согласно Решението за утврдување на начинот на пресметка на трошоците за месечна стипендија на студенти кои студираат во странство (врз основа на Листата на индекси на малопродажни цени за животни трошоци, која е објавена од надлежните органи на Организацијата на Обединетите Нации). 

Секој износ над горенаведената сума за уписнина е на товар на студентот. 

IV. ОБВРСКИ НА ИЗБРАНИТЕ КАНДИДАТИ

1. Избраниот кандидат со договор се обврзува дека доколку ја добие стипендијата, за секоја година помината на студии во странство ќе работи две години во Република Македонија. По завршувањето на студиите и враќањето во Република Македонија кандидатот е должен шест месеци да биде на располагање за вработување во органите на државната управа, како и во државните високо-образовни и научни установи при што неговата работна позиција ќе биде соодветна на видот и степенот на неговите образовни квалификации. Доколку во периодот од шест месеци на кандидатот не му е понудена соодветно вработување во органите на државната управа, државните високо-образовни и научни установи тој може да бара вработување во приватниот сектор во Република Македонија.

2. Кандидатот ќе бидат ослободен од обврската да се врати во Република Македонија по завршувањето на студиите, доколку во рок од три месеци од дипломирањето се вработи во компанија од Fortune top 500 листата во странство. Во ваквите случаи тие можат да останат во странство максимум три години со цел стекнување на меѓународно корпоративно искуство, по што се обврзани да се вратат во Република Македонија и да ја одработат обврската број 1.

3. Во случај кандидатот да одлучи по завршувањето на студиите, да не се врати во Република Македонија и не ја исполни обврската од став 1, потребно е да ги врати сите исплатени средства доделени за стипендија во износ десет пати поголем од износот на стипендијата, најдоцна во рок од една година од завршувањето на студиите, за што доставува меница во форма на нотарски акт како средство за обезбедување на исплатените средства.

V. НАЧИН И РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ

Рокот за пријавување на кандидатите за користење на стипендии за студии од прв циклус во странство е најдоцна до 1 септември 2017 година.
Документите да се достават на адреса или во писарницата на:
Министерство за образование и наука ул.„Св. Кирил и Методиј” бр. 54
(Зграда на Нова Македонија), 1000 Скопје (со назнака “Стипендии за додипломски студии од прв циклус”)

Некомплетните документи и документите доставени по истекот на рокот нема да се разгледуваат.

Информации за условите и критериумите под кои ќе се доделуваат стипендиите можат да се добијат во Министерството за образование и наука или на телефон (00389-02) 3227 761, Биљана Зафировска, e-mail: biljana.zafirovska@mon.gov.mk и Анастасија Трајковска, anastasija.trajkovska@mon.gov.mk.

Конкурс за доделување стипендии за додипломски студии од прв циклус на првите сто рангирани универзитети според листата на Шангајскиот ЏиоТонг

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/00, 44/02,82/08,167/10 и 51/11),  член 49, од Законот за студентски стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/13,30/13, 120/13 и 41/14) и член 2 од Правилникот за видот на студентските стипендии и начинот на доделување на студентските стипендии на студенти кои студираат во странство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/13и 74/15), Министерството за образование и наука распишува

 

Конкурс за доделување стипендии за додипломски студии од прв циклус на првите сто рангирани универзитети според последната објавена листа на Центарот за универзитети од светска класа при Шангајскиот ЏиоТонг универзитетза академската 2016/2017година.

 

Министерството за образование и наука за академската 2016/2017година ќе додели стипендии за додипломски студии од прв циклус за кандидати примени на додипломски студии наеден од првите сто рангираниуниверзитети на последната објавена листа на Центарот за универзитети од светска класа при Шангајскиот Џио Тонг универзитетод областа на правните науки,  техничките науки, архитектура, градежништвото, математика, економија и финасии, физика, биологија, хемија и генетика.

 

 I.УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИЈА:

 

Право на стипендија има кандидатот кој ги исполнува следните услови:

 

1.    Да  има завршено соодветно средно образование, при тоа до денот на пријавувањето да остварил успех во средно образование од најмалку просечна оцена 4.50 од сите предмети во текот на средното образование, а доколку учи средно образование во странство, да остварил еквивалентен просечен успех од најмалку просечна оцена 4,50 од сите предмети во текот на средното образование;

2.    Да е примен на додипломски студии од прв циклус за прв пат во прва година во академската 2016/2017 година на еден од првите сто рангирани универзитети, според последната објавена ранг-листа на глобални универзитети од Институтот за високо образование при Шангајскиот Џио Тонг Универзитет од областа на правните науки,  техничките науки, архитектура, градежништвото, математика, економија и финасии, физика, биологија, хемија и генетика;

3.    Да  има доказ за активно познавање на јазикот на кој се изведува наставата,

4.    Да не е корисник на стипендија од друг давател,

5.    Да е државјанин на Република Македонија.

 

II. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

 

·         Пријава

·         Свидетелства за завршени I, II, III и IV година од средно образование, и/или потврда за запишана IV година, а дипломата за завршено средно образование и постигнатиот успех дополнително да се достави при потпишување на договор (заверени на нотар),

·         Доколку кандидатот за доделување на стипендија средното образование го има завршено во странство да се достави доказ за извршена нострификација од страна на Министерството за образование и наука,

·         Потврда од високообразовната установа дека кандидатот е примен првпат во прва година на додипломски студии од прв циклус во академската 2016/2017 година: од кога започнува семестарот и колку семестри траат студиите и висината (цената) на уписнината,

·         Уверение-потврда за активно познавање на јазик (TOEFL, IELTS, DELFT или нивен еквивалент за соодветното јазично подрачје), освен за кандидатите кои дел од своето средно образование го завршиле на јазикот на кој се изведува наставата,

·         Своерачно потпишана изјава, под морална и кривична одговорност, дека кандидатот не е корисник на стипендија за додипломски студии од прв циклус од други даватели (заверена на нотар),

·         Мотивациско писмо;

·         Меница во форма на нотарски акт како средство за обезбедување на исплатените средства;

·         Уверение за државјанство на Република Македонија.

 

Документите кои се издаваат од институции од другите земји потребно е да бидат преведени на македонски јазик од соодветен овластен судски преведувач.

Потребните документи за доделување на стипендиите за додипломските студии од прв циклус може да се доставуваат во оригинал или копии заверени на нотар.

 

III.ВИСИНА НА СТИПЕНДИЈАТА

На корисникот на стипендија му се надоместуваат трошоците за уписнина во висина од најмногу 40.000 УСА долари годишно, исплатени во соодветна валута, според средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на објавувањето на Kонкурсот, еден авионски билет на почетокот на студиите и еден авионски билет по завршување на студиите, а месечната стипендија се исплаќа согласно Решението за утврдување на начинот на пресметка на трошоците за месечна стипендија на студенти кои студираат во странство (врз основа на Листата на индекси на малопродажни цени за животни трошоци, која е објавена од надлежните органи на Организацијата на Обединетите Нации).           
              Секој износ над горенаведената сума за уписнина е на товар на студентот.

 

IV. ОБВРСКИ НА ИЗБРАНИТЕ КАНДИДАТИ

 

1.     Избраниот  кандидат со договор се обврзува дека доколку ја добие стипендијата, за секоја година помината на студии во странство ќе работи две години во Република Македонија. По завршувањето на студиите и враќањето во Република Македонија кандидатот е должен шест месеци да биде на располагање за вработување во органите на државната управа, како и во државните високо-образовни и научни установи при што неговата работна позиција ќе биде соодветна на видот и степенот на неговите образовни квалификации. Доколку во периодот од шест месеци на кандидатот не му е понудена соодветно вработување во органите на државната управа, државните високо-образовни и научни установи тој може да бара вработување во приватниот сектор во Република Македонија.

2.    Кандидатот ќе бидат ослободен од обврската да се врати во Република Македонија по завршувањето на студиите, доколку во рок од три месеци од дипломирањето се вработи во компанија од Fortune top 500 листата во странство. Во ваквите случаи тие можат да останат во странство максимум три години со цел стекнување на меѓународно корпоративно искуство, по што се обврзани да се вратат во Република Македонија и да ја одработат обврската број 1.

3.    Во случај кандидатот да одлучи по завршувањето на студиите, со цел стекнување на меѓународно корпоративно искуство да не се врати во Република

Македонијаи не ја исполни обврската од став 1, потребно е да ги врати сите исплатени средства доделени за стипендија во износ десет пати поголем од износот на стипендијата, најдоцна во рок од една година од завршувањето на студиите, за што доставува меница во форма на нотарски акт како средство за обезбедување на исплатените средства.

 

V. НАЧИН И РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ

 

Рокот за пријавување на кандидатите за користење на стипендии за студии од прв циклус во странство е најдоцна до 1 септември 2016 година.

Документите да се достават на адреса или во писарницата на:
Министерство за образование и наука ул.„Св. Кирил и Методиј” бр. 54
(Зграда на Нова Македонија), 1000 Скопје (со назнака “Стипендии за додипломски студии од прв циклус”)

Некомплетните документи и документите доставени по истекот на рокот нема да се разгледуваат.

 

Информации за условите и критериумите под кои ќе се доделуваат стипендиите можат да се добијат во Министерството за образование и наука или на телефон (00389-02) 3227 761, Биљана Зафировска, e-mail: biljana.zafirovska@mon.gov.mk и Анастасија Трајковска, anastasija.trajkovska@mon.gov.mk.             

 

 

Në bazë të nenit 55 paragrafi 1 të Ligjit për organizimin dhe punën e organeve të institucioneve shtetërore (“ Gazeta Zyrtare” nr. 58/00, 44/02,82/08, 167/10 и 51/11),neni 49, të Ligjit për standarde studentore ( “ Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 15/13,30/13, 120/13 и 41/14)  dhe neni 2 të Rregullores për llojin e bursës për studentë dhe mënyrën e ndarjes së bursave studentore studentëve të cilët studiojnë jashtë vendit ( “ Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 169/13 dhe 74/15), Ministria e Arsimit dhe Shkencës shpall

 

 

Konkurs për ndarjen e bursave për studime deridiplomike të ciklit të parë në  njëqind universitetet e para të ranguara  sipas shpalljes së  listës së fundit  të Qendrës për universitete nga klasa botërore pranë Universitetit të Shangajit Xhio Tong për vitin akademik   
Ministria e Arsimit dhe Shkencës për vitin akademik 2016/2017ndanë bursa për studime deridiplomike për ciklin e parë për kandidatët e pranuar në  studime deridiplomike në njëqind  universitetet e ranguara sipas shpalljes së   listës së fundit të Qendrës për universitetet të klasit botërorë pranë  Universitetit të Shangajit Xhio Tong nga lëmia e shkencave teknike, arkitekturë, ndërtimtari, matematikë, e drejta ndërkombëtare, ekonomi dhe financa, fizikë, biologji, kimi dhe gjenetikë.

 

I. KUSHTET PËR NDARJEN E BURSËS:

 

Të drejtë për bursë ka kandidati i cili i plotëson kushtet në vazhdim:

 

1. Të ketë të mbaruar arsimin e mesëm adekuat, ku deri ditën e paraqitjes të ketë arritur sukses në arsimin e mesëm me notë mesatare 4.50 nga të gjitha lëndë gjatë arsimimit të mesëm, ndërsa nëse arsimin e mesëm e ndjek jashtë vendit, të ketë arritur sukses mesatarë ekujvalent së paku me notë mesatare 4.50 nga të gjitha lëndët gjatë arsimimit të mesëm.

2. Të jetë i pranuar në studime deridiplomike në  ciklin e parë për herë të parë në vitin e parë në vitin akademik 2016/2017në njërin nga 100 universitetet e ranguara, sipas listës së fundit të shpallur   në universitete globale nga Instituti për arsimim të lartë pranë Universitetit të Shangajit Xhio Tong nga lëmia e shkencave teknike, arkitekturë, ndërtimtari, matematikë, e drejta ndërkombëtare, ekonomi dhe financa, fizikë, biologji, kimi dhe gjenetikë.

3. Të disponojë dëshmi për njohjen aktive të gjuhës në të cilën realizohet mësimi,

4. Të mos jenë shfrytëzues të njdonjë burse tjetër,

5. Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë.

 

II. DOKUMENTET E NEVOJSHME

 

 Fletëparaqitje

● Dëftesa për kryerjen e vitit të I, II, III, IV të arsimit të mesëm , dhe/ose vërtetim për regjistrimin e vitit të IV, ndërsa diploma për kryerjen e arsimit të mesëm dhe suksesin e arritur,  në mënyrë plotësuese të dorëzohet gjatë nënshkrimit të Marrëveshjes ( të vërtetuar në noter),

● Nëse kandidatët për ndarjen e bursës, arsimin  e mesëm e ka të mbaruar jashtë vendit të dorëzohet dëshmi për nostrifikim nga Ministria  e  Arsimit dhe Shkencës.

 

● Vërtetim nga institucioni i lartë se kandidati për herë të parë është pranuar në studime deridiplomike në ciklin e parë në vitin akademik 2016/2017: prej kur fillon semestri dhe sa semestra zgjasin studimet dhe  vlera ( çmimi)  i regjistrimit,

● Certifikatë - vërtetim për njohjen e gjuhës angleze (TOEFL, IELTS, DELFT  ose ekuivalencë për zonën përkatëse të gjuhës), me përjashtim të kandidatëve të cilët arsimin e tyre e kanë kryer në gjuhën në të cilën realizohet mësimi,

●Deklaratë e nënshkruar personalisht, me përgjegjësi morale dhe penale, se kandidati nuk është shfrytëzues i ndonjë burse tjetër  për studime deridiplomike të ciklit të parë ( të vërtetuar në noter),

●Letër motivimi;

●Kambial në formë të aktit noterial si mjet për sigurimin e mjeteve të paguara;

●Certifikatën e shtetësisë së Republikës së Maqedonisë.

 

Dokumentet e lëshuara nga institucionet nga  vendet tjera është e nevojshme të përkthehen nga Gjuha maqedonase nga përkthyes të autorizuar gjyqsorë.

Dokumentet e nevojshme për bursë për studime deridiplomike të ciklit të parë mund të dorëzohen origjinale ose kopje të vërtetuar në noter.

 

III. SHUMA E BURSËS

 

            Shfrytëzuesit të bursës i kompenzohen shpenzimet për regjidtrim në vlerë prej më së shumti prej 40.000 dollar SHBA në vit, të paguara në valut përkatëse, sipas kursit të këmbimit, të Bankës Popollore të Republikës së Maqedonisë në ditën e shpalljes së Konkursit, një biletë aeroplani në fillim të studimeve dhe një bilet aeroplani pas përfundimit të studimeve, ndërsa bursa mujore paguhet sipas Aktvendimit për përcaktimin e mënyrës së llogaritjes së shpenzimeve për burse mujore për studentët të cilët studiojnë jashtë vendit ( në bazë të Listës së indekseve të çmimeve me pakicë për shpenzime jetësore, e cila është publikuar nga organet kompetente të Organizates së Kombeve të Bashkuara).

 

Çdo vlerë mbi shumën e lartëpërmendur për regjistrim është në barrë të  studentit.  

 

IV.  OBLIGIMET E KANDIDATËVE TË ZGJEDHUR

 

1. Kandidati i  përzgjedhur me marrëveshje është i  obliguar nëse e fiton bursën, për çdo vit të kaluar të studimeve jashtë vendit  të punojë dy vite në  Republikën e Maqedonisë. Pas përfundimit të studimeve dhe kthimit në Republikën e Maqedonisë kandidati është I detyruar gjashtë muaj të jetë në dispozicion për punësim në organet e Institucioneve shtetërore, si dhe në Institucionet e larta arsimore dhe shkencore me çrast pozicioni i tij i punës do të jetë i përshtatshëm  me llojin dhe shkallën e kualifikimit arsimor. 

Nëse, brenda gjashtë muajve kandidatit nuk u është ofruar punësim përkatës në organet e institucioneve shtetërore, institucionet e larta arsimore shkencore, ai mund të kërkojë punësim në sektorin privat në Republikën e Maqedonisë.

2. Kandidatët nuk do të jenë të obliguar të kthehen  në Republikën e Maqedonisë pas përfundimit të studimeve, nëse në afat prej tre muajve nga diplomimi punësohet në kompaninë e Fortune top  lista 500 jashtë vendit.

Në raste të tilla ata mund të mbeten jashtë vendit maksimum tre vite me qëllim të përfitimit të përvojës ndërkombëtare korporativ, me çrast janë të obliguar të kthehen në Republikën e Maqedonisëdhe ta punojnë obligimin numër 1.

3.Në rast se kandidati ka vendosur që pas përfundimit të studimeve, me qëllim të përfitimit të përvojës ndërkombëtare korporative të mos kthehet në Republikën e Maqedonisë dhe nuk e përmbush obligimin nga paragrafi 1, është e nevojshgme që ti kthejë të gjitha mjetet e ndara për burse në vlerë dhjetë here më shum nga vlera e bursës, më së voni në afat prej një viti nga përfundimi I studimeve, me ç'rast  dorëzon Kambial në formë të aktit noterial si mjet për sigurimin e mjeteve të paguara.

 

V. MËNYRA DHE AFATI I PARAQITJES

 

Afati për paraqitjene kandidatëve për shfrytëzimin e bursës për studime të ciklit të parë jashtë vendit është më së voni deri më 1 Shtator 2016.

Dokumentet  të dorëzohen në adresë ose në Arkivin e: Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës Rr. “Shën Kirili dhe Metodi” nr. 54 ( Ndërtesa Nova Makedonija), 1000 Shkup ( shënuar “ Bursë për studime deridiplomike në ciklin e parë”)

 

Dokumentacioni jo i kompletuar dhe dokumentacioni i dorëzuar pas përfundimit të afatit nuk do të shqyrtohen.

Informacionet, kushtet dhe kriteret  sipas të cilave do të ndahen birsat mund të merrëne në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës ose në Nr. tel. (00389-02) 3227 761, Biljana Zafirovska, e - mail: biljana.zafirovska@mon.gov.mk

Конкурс за доделување стипендии за студии од прв циклус на првите сто рангирани универзитети од светска класа при Шангајскиот Џио Тонг универзитет

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/00, 44/02,82/08,167/10 и 51/11),  член 49, од Законот за студентски стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/13,30/13, 120/13 и 41/14) и член 2 од Правилникот за видот на студентските стипендии и начинот на доделување на студентските стипендии на студенти кои студираат во странство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/13и 74/15), Министерството за образование и наука распишува

 

Конкурс за доделување стипендии за додипломски студии од прв циклус на првите сто рангирани универзитети според последната објавена листа на Центарот за универзитети од светска класа при Шангајскиот Џио Тонг универзитет за академската 2015/2016година.

 

Министерството за образование и наука за академската 2015/2016 година ќе додели стипендии за додипломски студии од прв циклус за кандидати примени на додипломски студии наеден од првите сто рангираниуниверзитети на последната објавена листа на Центарот за универзитети од светска класа при Шангајскиот Џио Тонг универзитетод областа на техничките науки, архитектурата, градежништвото, математиката, меѓународното право, економијата и финасиите, физиката, биологијата, хемијата и генетиката.

 

 I.УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИЈА:

 

Право на стипендија има кандидатот кој ги исполнува следните услови:

 

1.    Да  има завршено соодветно средно образование, при тоа до денот на пријавувањето да остварил успех во средно образование од најмалку просечна оцена 4.50 од сите предмети во текот на средното образование, а доколку учи средно образование во странство, да остварил еквивалентен просечен успех од најмалку просечна оцена 4,50 од сите предмети во текот на средното образование;

2.    Да е примен на додипломски студии од прв циклус за прв пат во прва година во академската 2015/2016 година на еден од првите сто рангирани универзитети, според последната објавена ранг-листа на глобални универзитети од Институтот за високо образование при Шангајскиот Џио Тонг Универзитет од областа на техничките науки, архитектурата, градежништвото, математиката, меѓународното право, економијата и финасиите, физиката, биологијата, хемија и генетиката;

3.    Да  има доказ за активно познавање на јазикот на кој се изведува наставата,

4.    Да не е корисник на стипендија од друг давател,

5.    Да е државјанин на Република Македонија.

 

II. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

 

·         Пријава

·         Свидетелства за завршени I, II, III и IV година од средно образование, и/или потврда за запишана IV година, а дипломата за завршено средно образование и постигнатиот успех дополнително да се достави при потпишување на договор (заверени на нотар),

·         Доколку кандидатот за доделување на стипендија средното образование го има завршено во странство да се достави доказ за извршена нострификација од страна на Министерството за образование и наука,

·         Потврда од високообразовната установа дека кандидатот е примен првпат во прва година на додипломски студии од прв циклус во академската 2015/2016година: од кога започнува семестарот и колку семестри траат студиите и висината (цената) на уписнината,

·         Уверение-потврда за активно познавање на јазик (TOEFL, IELTS, DELFT или нивен еквивалент за соодветното јазично подрачје), освен за кандидатите кои дел од своето средно образование го завршиле на јазикот на кој се изведува наставата,

·         Своерачно потпишана изјава, под морална и кривична одговорност, дека кандидатот не е корисник на стипендија за додипломски студии од прв циклус од други даватели (заверена на нотар),

·         Мотивациско писмо;

·         Меница во форма на нотарски акт како средство за обезбедување на исплатените средства;

·         Уверение за државјанство на Република Македонија.

 

Документите кои се издаваат од институции од другите земји потребно е да бидат преведени на македонски јазик од соодветен овластен судски преведувач.

Потребните документи за доделување на стипендиите за додипломските студии од прв циклус може да се доставуваат во оригинал или копии заверени на нотар.

 

III.ВИСИНА НА СТИПЕНДИЈАТА

На корисникот на стипендија му се надоместуваат трошоците за уписнина во висина од најмногу 40.000 УСА долари годишно, исплатени во соодветна валута, според средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на објавувањето на Kонкурсот, еден авионски билет на почетокот на студиите и еден авионски билет по завршување на студиите, а месечната стипендија се исплаќа согласно Решението за утврдување на начинот на пресметка на трошоците за месечна стипендија на студенти кои студираат во странство (врз основа на Листата на индекси на малопродажни цени за животни трошоци, која е објавена од надлежните органи на Организацијата на Обединетите Нации).  
              Секој износ над горенаведената сума за уписнина е на товар на студентот.

 

IV. ОБВРСКИ НА ИЗБРАНИТЕ КАНДИДАТИ

 

1.     Избраниот  кандидат со договор се обврзува дека доколку ја добие стипендијата, за секоја година помината на студии во странство ќе работи две години во Република Македонија. По завршувањето на студиите и враќањето во Република Македонија кандидатот е должен шест месеци да биде на располагање за вработување во органите на државната управа, како и во државните високо-образовни и научни установи при што неговата работна позиција ќе биде соодветна на видот и степенот на неговите образовни квалификации. Доколку во периодот од шест месеци на кандидатот не му е понудена соодветно вработување во органите на државната управа, државните високо-образовни и научни установи тој може да бара вработување во приватниот сектор во Република Македонија.

2.    Кандидатот ќе бидат ослободен од обврската да се врати во Република Македонија по завршувањето на студиите, доколку во рок од три месеци од дипломирањето се вработи во компанија од Fortune top 500 листата во странство. Во ваквите случаи тие можат да останат во странство максимум три години со цел стекнување на меѓународно корпоративно искуство, по што се обврзани да се вратат во Република Македонија и да ја одработат обврската број 1.

3.    Во случај кандидатот да одлучи по завршувањето на студиите, со цел стекнување на меѓународно корпоративно искуство да не се врати во Република

Македонијаи не ја исполни обврската од став 1,  , потребно е да ги врати сите исплатени средства доделени за стипендија во износ десет пати поголем од износот на стипендијата, најдоцна во рок од една година од завршувањето на студиите, за што доставува меница во форма на нотарски акт како средство за обезбедување на исплатените средства.

 

V. НАЧИН И РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ

 

Рокот за пријавување на кандидатите за користење на стипендии за студии од прв циклус во странство е најдоцна до 1 септември 2015 година.

Документите да се достават на адреса или во писарницата на:
Министерство за образование и наука ул.„Св. Кирил и Методиј” бр. 54
(Зграда на Нова Македонија), 1000 Скопје (со назнака “Стипендии за додипломски студии од прв циклус”)

 

Некомплетните документи и документите доставени по истекот на рокот нема да се разгледуваат.

 

Информации за условите и критериумите под кои ќе се доделуваат стипендиите можат да се добијат во Министерството за образование и наука или на телефон (00389-02) 3227 761, Биљана Зафировска, e-mail: biljana.zafirovska@mon.gov.mk

 

 

Në bazë të nenit 55 paragrafi 1 të Ligjit për organizimin dhe punën e organeve të institucioneve shtetërore (“ Gazeta Zyrtare” nr. 58/00, 44/02,82/08, 167/10 и 51/11),neni 49, të Ligjit për standarde studentore ( “ Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 15/13,30/13, 120/13 и 41/14)  dhe neni 2 të Rregullores për llojin e bursës për studentë dhe mënyrën e ndarjes së bursave studentore studentëve të cilët studiojnë jashtë vendit ( “ Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 169/13 dhe 74/15), Ministria e Arsimit dhe Shkencës shpall

 

 

Konkurs për ndarjen e bursave për studime deridiplomike të ciklit të parë në  njëqind universitetet e para të ranguara  sipas shpalljes së  listës së fundit  të Qendrës për universitete nga klasa botërore pranë Universitetit të Shangajit Xhio Tong për vitin akademik 2015/2016.

 

Ministria e Arsimit dhe Shkencës për vitin akademik 2015/2016 ndanë bursa për studime deridiplomike për ciklin e parë për kandidatët e pranuar në  studime deridiplomike në njëqind  universitetet e ranguara sipas shpalljes së   listës së fundit të Qendrës për universitetet të klasit botërorë pranë  Universitetit të Shangajit Xhio Tong nga lëmia e shkencave teknike, arkitekturë, ndërtimtari, matematikë, e drejta ndërkombëtare, ekonomi dhe financa, fizikë, biologji, kimi dhe gjenetikë.

 

I. KUSHTET PËR NDARJEN E BURSËS:

 

Të drejtë për bursë ka kandidati i cili i plotëson kushtet në vazhdim:

 

1. Të ketë të mbaruar arsimin e mesëm adekuat, ku deri ditën e paraqitjes të ketë arritur sukses në arsimin e mesëm me notë mesatare 4.50 nga të gjitha lëndë gjatë arsimimit të mesëm, ndërsa nëse arsimin e mesëm e ndjek jashtë vendit, të ketë arritur sukses mesatarë ekujvalent së paku me notë mesatare 4.50 nga të gjitha lëndët gjatë arsimimit të mesëm.

2. Të jetë i pranuar në studime deridiplomike në  ciklin e parë për herë të parë në vitin e parë në vitin akademik 2015/2016 në njërin nga 100 universitetet e ranguara, sipas listës së fundit të shpallur   në universitete globale nga Instituti për arsimim të lartë pranë Universitetit të Shangajit Xhio Tong nga lëmia e shkencave teknike, arkitekturë, ndërtimtari, matematikë, e drejta ndërkombëtare, ekonomi dhe financa, fizikë, biologji, kimi dhe gjenetikë.

3. Të disponojë dëshmi për njohjen aktive të gjuhës në të cilën realizohet mësimi,

4. Të mos jenë shfrytëzues të njdonjë burse tjetër,

5. Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë.

 

II. DOKUMENTET E NEVOJSHME

 

Fletëparaqitje

● Dëftesa për kryerjen e vitit të I, II, III, IV të arsimit të mesëm , dhe/ose vërtetim për regjistrimin e vitit të IV, ndërsa diploma për kryerjen e arsimit të mesëm dhe suksesin e arritur,  në mënyrë plotësuese të dorëzohet gjatë nënshkrimit të Marrëveshjes ( të vërtetuar në noter),

● Nëse kandidatët për ndarjen e bursës, arsimin  e mesëm e ka të mbaruar jashtë vendit të dorëzohet dëshmi për nostrifikim nga Ministria  e  Arsimit dhe Shkencës.

 

● Vërtetim nga institucioni i lartë se kandidati për herë të parë është pranuar në studime deridiplomike në ciklin e parë në vitin akademik 2015/2016: prej kur fillon semestri dhe sa semestra zgjasin studimet dhe  vlera ( çmimi)  i regjistrimit,

● Certifikatë - vërtetim për njohjen e gjuhës angleze (TOEFL, IELTS, DELFT  ose ekuivalencë për zonën përkatëse të gjuhës), me përjashtim të kandidatëve të cilët arsimin e tyre e kanë kryer në gjuhën në të cilën realizohet mësimi,

●Deklaratë e nënshkruar personalisht, me përgjegjësi morale dhe penale, se kandidati nuk është shfrytëzues i ndonjë burse tjetër  për studime deridiplomike të ciklit të parë ( të vërtetuar në noter),

●Letër motivimi;

●Kambial në formë të aktit noterial si mjet për sigurimin e mjeteve të paguara;

●Certifikatën e shtetësisë së Republikës së Maqedonisë.

 

Dokumentet e lëshuara nga institucionet nga  vendet tjera është e nevojshme të përkthehen nga Gjuha maqedonase nga përkthyes të autorizuar gjyqsorë.

Dokumentet e nevojshme për bursë për studime deridiplomike të ciklit të parë mund të dorëzohen origjinale ose kopje të vërtetuar në noter.

 

III. SHUMA E BURSËS

 

            Shfrytëzuesit të bursës i kompenzohen shpenzimet për regjidtrim në vlerë prej më së shumti prej 40.000 dollar SHBA në vit, të paguara në valut përkatëse, sipas kursit të këmbimit, të Bankës Popollore të Republikës së Maqedonisë në ditën e shpalljes së Konkursit, një biletë aeroplani në fillim të studimeve dhe një bilet aeroplani pas përfundimit të studimeve, ndërsa bursa mujore paguhet sipas Aktvendimit për përcaktimin e mënyrës së llogaritjes së shpenzimeve për burse mujore për studentët të cilët studiojnë jashtë vendit ( në bazë të Listës së indekseve të çmimeve me pakicë për shpenzime jetësore, e cila është publikuar nga organet kompetente të Organizates së Kombeve të Bashkuara).

 

Çdo vlerë mbi shumën e lartëpërmendur për regjistrim është në barrë të  studentit.  

 

IV.  OBLIGIMET E KANDIDATËVE TË ZGJEDHUR

 

1. Kandidati i  përzgjedhur me marrëveshje është i  obliguar nëse e fiton bursën, për çdo vit të kaluar të studimeve jashtë vendit  të punojë dy vite në  Republikën e Maqedonisë. Pas përfundimit të studimeve dhe kthimit në Republikën e Maqedonisë kandidati është I detyruar gjashtë muaj të jetë në dispozicion për punësim në organet e Institucioneve shtetërore, si dhe në Institucionet e larta arsimore dhe shkencore me çrast pozicioni i tij i punës do të jetë i përshtatshëm  me llojin dhe shkallën e kualifikimit arsimor. 

Nëse, brenda gjashtë muajve kandidatit nuk u është ofruar punësim përkatës në organet e institucioneve shtetërore, institucionet e larta arsimore shkencore, ai mund të kërkojë punësim në sektorin privat në Republikën e Maqedonisë.

2. Kandidatët nuk do të jenë të obliguar të kthehen  në Republikën e Maqedonisë pas përfundimit të studimeve, nëse në afat prej tre muajve nga diplomimi punësohet në kompaninë e Fortune top  lista 500 jashtë vendit.

Në raste të tilla ata mund të mbeten jashtë vendit maksimum tre vite me qëllim të përfitimit të përvojës ndërkombëtare korporativ, me çrast janë të obliguar të kthehen në Republikën e Maqedonisëdhe ta punojnë obligimin numër 1.

3.Në rast se kandidati ka vendosur që pas përfundimit të studimeve, me qëllim të përfitimit të përvojës ndërkombëtare korporative të mos kthehet në Republikën e Maqedonisë dhe nuk e përmbush obligimin nga paragrafi 1, është e nevojshgme që ti kthejë të gjitha mjetet e ndara për burse në vlerë dhjetë here më shum nga vlera e bursës, më së voni në afat prej një viti nga përfundimi I studimeve, me ç'rast  dorëzon Kambial në formë të aktit noterial si mjet për sigurimin e mjeteve të paguara.

 

V. MËNYRA DHE AFATI I PARAQITJES

 

Afati për paraqitjene kandidatëve për shfrytëzimin e bursës për studime të ciklit të parë jashtë vendit është më së voni deri më 1 Shtator 2015.

Dokumentet  të dorëzohen në adresë ose në Arkivin e: Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës Rr. “Shën Kirili dhe Metodi” nr. 54 ( Ndërtesa Nova Makedonija), 1000 Shkup ( shënuar “ Bursë për studime deridiplomike në ciklin e parë”)

 

Dokumentacioni jo i kompletuar dhe dokumentacioni i dorëzuar pas përfundimit të afatit nuk do të shqyrtohen.

Informacionet, kushtet dhe kriteret  sipas të cilave do të ndahen birsat mund të merrëne në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës ose në Nr. tel. (00389-02) 3227 761, Biljana Zafirovska, e - mail: biljana.zafirovska@mon.gov.mk

Прикажани 1 - 5 од 8 резултати.
Предмети по страница 5
на 2

НАЈНОВИ АКТИВНОСТИ НАЈНОВИ АКТИВНОСТИ

Прикажани 1 - 5 од 10 резултати.
на 2

   

СТИПЕНДИИ КУРСЕВИ
СЕМИНАРИ/НАУЧНИ
КОНФЕРЕНЦИИ
РЕЗУЛТАТИ КОНТАКТ FOREIGN STUDENTS
           
Во Р.Македонија По држави По држави      
Надвор од Р.Македонија По области По области